Psalm 22 Goede Vrijdag Preek 3 april 2015

Psalm 22                             Thema : “Goede Vrijdag”

 

Psalm 22

Mattheüs 27 vers 38-44

Tekst psalm 22 vers 7-9

7. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk.

8. Allen, die mij zien, bespotten mij; zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende:

9. Hij heeft het op den Heere gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan hem heeft!

 

1.      Jezus veracht.

2.      Satans laatste poging bestraft.

3.       Jezus werk volbracht!

 

1.      Jezus veracht.

Gemeente zie u Hem hangen daar, aan het kruis? Veracht van het volk, veracht door de farizeeën en de Schriftgeleerden? Daar hing Jezus op het vloekhout, het kruis. Daar had het volk zo naar uitgezien. De dood van Jezus, om zo nooit meer woorden te horen uit Zijn mond.

 

Maar wat was er allemaal aan vooraf gegaan dat Jezus nu aan het kruis hing? Die avond ervoor had Hij nog  het Pascha nog gevierd met Zijn discipelen en had Hij het Heilig Avondmaal ingesteld. Maar kort daarna voer de duivel in Judas en ging Judas naar de overpriesters om Jezus voor geld te willen overleveren. Nachts in Gethsemané kwam judas met een bende gewapende soldaten die hem uiteindelijk meevoerden. Eerst naar de  hogepriester Kajafas ,toen naar Pilatus en van Pilatus weer naar Herodus.

 

Herodus  had er erg naar verlangt om Jezus te zien, niet omdat hij er naar verlangde naar de woorden die Hij sprak, nee Hij wilde alleen de tekenen met eigen ogen zien die Jezus deed. Maar Jezus deed geen tekenen bij Herodus, Hij zij niets en Hij deed niets. Herodus werd verbitterd en bespotte Hem en deed Hem een purperen mantel om en stuurde Hem toen weer terug naar Pilatus. Waarop de menigte even later uitbarstte dat Hij gekruisigd moest worden. En zo hing Jezus daar aan het kruis op Golgotha. Verlaten door Zijn discipelen, verlaten door Zijn Vader. Verlaten door u en door mij. Ja Hij werd een smaad van mensen en veracht onder het volk.

 

Waarom werd Jezus zo veracht? Omdat de duivel een hekel aan Jezus had,  omdat Hij voor onze schuld en zonden wou gaan betalen. Dat maakte de duivel zo woedend en hij hitste de mensen tegen Hem op, om ook als het maar kon die woorden die Hij sprak het zwijgen op te leggen. De woorden van het eeuwige leven. De duivel probeerde er alles aan om te zorgen dat Jezus onze zaligheid niet zou kunnen  verwerven. Ik hoop dit nader uit te leggen bij punt 2: Satans laatste poging bestraft.

 

Ja de mensen in die tijd hadden een verschrikkelijke hekel aan Hem.  Waarom eigenlijk? Omdat Hij beweerde dat Hij de Zoon van God was, dat was de diepste reden waardoor er haat kwam bij die mensen in hun harten. Ze wilden Hem niet als Zoon van God zien. Degenen die Hem volgden waren alleen begerig te zien naar de tekenen en wonderen die Hij deed, maar Hij als Zoon van God, Hij hun redder. Dat nooit!!  Nee ze wilden liever genieten van hun leven, mooie dingen beleven, maar geloven in Hem, nee dat wilden ze niet. Ja ze verlangden er wel naar dat Hij koning zou worden en het rijk van de Romeinen, de tirannie van de koning Herodus om ver zou werpen en dat Hij zou regeren, zoals dat in de profetie staat, rechtvaardig, wijs en zacht. Ze begrepen niet dat Jezus geen koning over hen zou worden. Nee Hij was niet gekomen om koning te worden van Jeruzalem, van Israël en het volk te verlossen van de Romeinen, nee Hij zou koning worden van de harten van de mensen. Vandaar dat Jezus ook zo verdrietig was bij Zijn intocht in Jeruzalem, het volk dacht dat Hij koning zou worden en zwaaiden met palmtakken. “Gezegend is de koning die die daar komt in de naam van de Heere” En Jezus zag de stad Jeruzalem en weende. De stad die Hem zou verachten, die niet begreep dat Hij geen koning zou worden over hen, maar zou sterven voor hen, om uiteindelijk eens ,maar niet nu over hen te regeren, in het vrederijk.

 

De mensen volgden Jezus niet omdat ze Hem liefhadden, nee ze volgden Hem om Zijn tekenen en wonderen, want zulke tekenen en wonderen waren er nog nooit gezien. Maar toen Hij zei dat Hij de weg de waarheid en het leven was, werden ze verbitterd. Hij de weg, de waarheid en het leven? Hij hun eerst levensbehoefte om zalig te worden? Nee dat wilden ze niet erkennen, dat wilde ze niet geloven. Ze gingen Hem haten. Maar ze waren ook niet de enigen die Jezus haatten, nee de Schriftgeleerden en Farizeeën dachten even zo. Hoe durfde Hij te zeggen dat Hij de Zoon van God was en dat Hij zij: Ik ben het brood des levens, die tot Mij komt zal geenszins hongeren. De Schriftgeleerden waar  net als het velen van het volk vol van haat tegen Jezus en deden er alles aan om iets te vinden waarvoor Hij gestraft zou mogen worden en gedood zou kunnen worden. Maar hoe ze ook zochten, vinden konden ze het niet. Keer op keer gingen ze naar Hem en probeerden Hem door vragen uit te lokken  om Hem hopelijk op iets te kunnen betrappen wat tegen de wet in ging. Zo lezen we bijvoorbeeld dat de Farizeeën  vragen als ze de keizer schatting moeten geven of niet. Maar Jezus had hun boosheid door en zij: Gij geveinsden, wat verzoekt gij Mij? Toont Mij de schatting penning. En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. Door elke keer strikvragen te stellen hoopten ze Hem ergens op te kunnen betrappen, om Hem zo ter dood te brengen. Er waren altijd wel handlangers van de Farizeeën die Jezus volgden en bespioneerden. Zo ook op de sabbatdag. De dicipelen van Jezus plukten aren van het veld. Sjonge wat was dat een zonde, vonden de Farizeeën, maar Jezus kenden hun boosheid en vroeg weet Gij wat David gedaan heeft toen hij honger had. Hij is in de tempel gegaan en heeft de toonbroden genomen, die alleen de priesters mochten eten en heeft daarvan gegeten en meer dan de tempel staat hier. Indien gij geweten hadt, wat het zeggen wil: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande, dan zoudt gij geen onschuldigen hebben veroordeeld. Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat. De Farizeeën konden niet tegen Zijn woord op, waarom? Omdat Hij als machthebbende sprak en niet als de Schriftgeleerden. Hij sprak met liefde en overtuiging. Ze konden Hem niets aan doen. Want Zijn woord was vol van macht.

 

Maar hoe staat het met u vandaag? De Farizeeën, Schriftgeleerden en het volk hadden een hekel aan Hem en u? Zij staken Hem de lip toe en verachten Hem en U? Door dat te doen zetten zij hun eeuwige zaligheid op het spel en gemeente als u vandaag ook zo handelt zet u even zo ook uw zaligheid op het spel. Door Hem te verachten en te bespotten zit u niets anders , dan uw eigen zaligheid in de weg. Dat heeft u misschien helemaal niet door, maar doe dat toch niet!! Veracht Hem toch niet. Het volk had zo’n hekel aan Hem, ze wilden Hem weg hebben, sterven moest Hij, dood moest Hij, en op wat voor een manier, Kruisig Hem , Kruisig Hem, om Hem zo niet alleen een vloek te maken over hen, maar ook Hem een vloek te laten worden voor God. Want een ieder die aan het kruis hangt is voor God vervloekt. Wat was de menigte blij , toen ze Hem uiteindelijk op het kruis zag laten spijkeren. Eindelijk weg met Hem. Zo hing Hij daar aan het kruis. Er liepen honderden mensen die Hem uitlachten en Hem bespotten. Hij werd vernederd, maar door Zijn vernedering heen zou eens  verhoogd worden. Weet u? Het is niet alleen de schuld van het volk dat Hij gekruisigd werd. Als je , jezelf door genade meer gaat leren kennen, ga je ook zien, hoe graag jij Hem daar had zien hangen, dat jij er naar verlangde dat Hij gekruisigd werd. Het was ten diepste mijn daad. Ik heb Hem gekruisigd, door mijn zonden sloeg ik de spijkers in Zijn handen en door de zonde te blijven willen doen spuug ik in Zijn gezicht. Niet alleen door het volk veracht, maar ook door Mij veracht. Zo riep daar de menigte: Kruisig Hem, Kruis Hem en zo riep ik ook ,voor  dat ik Jezus beter leerde kennen; kruis Hem , kruis Hem. Maar Jezus deed niks terug, Hij had mij en u kunnen verteren door vuur uit de hemel, het enigste wat Hij zij was , vergeef het hun  Vader, want zij weten niet wat zij doen.

 

Daar hangt Hij het bloed stroomt over Zijn lichaam, en als ik daar aan denk, dat bloed had bij mij moeten vloeien, ik had daar moeten hangen, niet Hij. Maar Hij deed het zonder tegenstribbelen voor mij en voor u. Ik had die gaten verdiend in mijn handen, ik had die doornen kroon verdiend, die kroon van mijn hoogmoedigheid, mijn eerzucht, mijn zelfredzaamheid, die had op mijn hoofd gemoeten, maar Hij droeg die tot bloedens toe. Wat een wonder, dat Hij dat wilde doen voor mij. Vind u niet gemeente? Hoe groot is het goed dat Gij zult geven. Het liefste gaf Hij, Zijn eniggeboren zoon, zo lief had God mij, zo lief had God u. Hij stuurde Zijn Zoon naar deze aardse moordenaars kuil. Die Zijn Zoon vernederden, bespotten, verachten, kruisigden. Hij had het allemaal voor u over. Wat een liefde van God. Het is niet alleen de liefde van Jezus, zoals sommige denken, nee God wou het ook, weet u niet hoeveel God Zijn Zoon waard was. Zijn enigste Zoon. Ik moet denken aan ouders die maar een zoon hebben en die zoon verongelukt op een verschrikkelijke manier, wat doet dat hen een pijn. Wat snijd dat voor hen diepe wonden. Maar zulks een Jezus ging vrijwillig de dood in, Zijn Vader wou het ook. Wat een liefde van Jezus, wat een liefde van God de Vader. Hebt u Hem daarvoor al gedankt gemeente, bent u Hem al voor de knieën gevallen voor dit grote wonder. U kunt een ding doen vandaag of Hem verachten of voor Hem knielen. Ik hoop dat het de laatste mag worden vandaag. Weet eens komt Hij terug en ziet Hij dan een verslagene van hart welke Jezus bloed lief heeft gehad of ziet Hij een verhard mens, wat op Jezus spuugt en de lip toesteekt. Weet eens de verharde mens zal zijn weg banen naar de hel, maar de rechtvaardige , die door Jezus gerechtvaardigd is zal rust vinden in Gods thuis, het eeuwige thuis.

Daar hangt Hij, daar aan het kruis. Veracht van het volk, een smaad onder de mensen. We zien veel mensen voorbij lopen. De een spuugt op Hem, een ander lacht Hem uit, weer een volgende maakt een grap en zegt: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos U zelven. Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis. Ook u loopt vandaag langs dat kruis en Jezus kijkt met liefde op u neer. Vader zie deze toch aan, bekeer hen toch.

 

2.Satans laatste poging bestraft.

Punt 2 laat zien de weg en de plannen van de satan om ervoor te willen zorgen dat Jezus niet zou kunnen sterven voor onze zonden.  De satan heeft er alles aangedaan om dat te willen voorkomen.

Hij begon al in het paradijs, door Adam en Eva te verlijden om te eten van de vrucht van de boom, waarvan God gezegd had ,dat ze daarvan niet mochten eten. Toen beloofde God dat Hij Zijn zoon zou sturen om voor onze schuld en zonde eens te gaan betalen.

 

De duivel heeft zo’n verschrikkelijke hekel aan God en Zijn kinderen dat hij niets liever wil dat alle mensen op aarde net als hem naar de hel gaan. En dat God beloofd heeft Zijn zoon te sturen tot een offer voor onze zonde maakte de duivel woedend. Hij haatte God en de mensheid en hij zou er wel voor zorgen dat die beloftes van God nooit vervuld zouden kunnen worden. Zo broedde de duivel zijn plannen uit in de gehele wereld geschiedenis omdat ene doel te verhinderen , het offer van Christus waardoor wij weer zalig zouden kunnen worden.

 

In Egypte zien we de eerste  tekenen al. Al jongentjes moesten in de Nijl geworpen worden. Geen een mocht er in leven blijven. Zo wou de duivel de geboorte van Jezus willen voorkomen, maar het plan gelukte niet, Gods sturende hand zorgde dat de vroedvrouwen niet de kindekens als ze geboren werden vermoorden zoals Farao dat bevolen had en door een Gods wonder werd daar geboren Mozes. Hij die later het volk met Aaron zou uitleiden uit Egypte. Het plan van de duivel mislukte en ging ten val, maar onverstoord zocht hij naar andere mogelijkheden om Zijn komst te voorkomen.

 

Toen Christus geboren werd in Bethlehem zorgde de duivel ervoor dat alle baby’s in die plaatsen rondom vermoord werden. Ook al kon je niet gelijk zien dat het de duivel was die dit plant uiteindelijk bedacht had. De duivel gebruikte keer op keer personen zoals een farao een Herodus om Christus komst te willen voorkomen, maar ook dit 2de plan mocht niet baten. De Heere zorgde dat Jozef en Maria met Jezus vluchtten naar Egypte, waar Herodus Jezus niet kon doden. Wat was de duivel woedend. Brullend als een leeuw ging hij te keer. Sterven moest Hij, dood moest Hij en wil heel snel. Hij sterven voor de mensen tot vergeving van hun zonde , dat mocht nooit gebeuren! Dan zouden er weer mensen zalig kunnen worden. Nee dat nooit, brullend ging de duivel rond en gebruikte opnieuw personen zoals de Schriftgeleerden en de Farizeeën om ook als het maar kon Jezus ergens van te laten beschuldigen en te laten doden. Menig keer was dat plan ook bijna gelukt. De duivel wilde hem van de steilte afwerpen. Hij moest dood. Weg met Hem en hij wilde de Farizeeën en Schriftgeleerden als zijn middel gebruiken om Hem te doden, maar de Vader in de Hemel droeg zorg voor Zijn Zoon. Hij zorgde ervoor dat Jezus ongehinderd de berg afging en tussen de menigte kon doorgaan.

 

Ook dat plan van de duivel liep stuk. Waar konden ze Jezus op betrappen om Hem zo te doden, Hij deed niets kwaads. Hij moest een beter plan verzinnen. Jezus ging vastten en verbleef in de woestijn. Nu is het mijn tijd dacht de duivel. Hij is hongerig en zwak. Zo ging de duivel Jezus tegemoet en zij: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden. Maar Hij hield staande en viel niet in de zonde. Maar de duivel gaf zich niet gewonnen, nee hij nam Jezus nu mee naar een andere plek. Naar de heilige stad gelegen op een berg. Laat u toch naar beneden vallen zij hij,  want er staat geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot. Maar Hij hield opnieuw staande zelfs toen de duivel Hem beloofde alle koninkrijken van de aarde aan Hem te zullen geven als Hij voor Hem zou knielen. Hij hield staande. Wat een genade. Hij bleef staande. Als Hij niet staande was gebleven zou ik en u hier vergeefs zitten. Was u helemaal voor niks gekomen, want u zou toch niet zalig kunnen worden. Maar wonderbaar Christus hield staande door alle verzoekingen van de duivel heen, de duivel kon het niet van hem winnen en delfde telkens weer opnieuw het onderspit. Wat een wonder dat Hij staande bleef, waar ik gevallen zou zijn als de duivel mij dit aangeboden zou hebben. Maar als we denken dat de duivel klaar is met zijn boze plannen hebben wij het gloeiend mis. Hij komt tenslotte met zijn laatste plan die hier ook in psalm 22 staat beschreven vers 9: Hij heeft het op den Heere gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan hem heeft!  Hij probeert tenslotte als Christus aan het kruis hangt Hem er nog van af te krijgen. Laat maar is zien dat u Gods zoon werkelijk bent, kom dan af van het kruis! Zo u kunt wij zullen geloven dat Gij Gods Zoon zijt.

 

Ze beloven Hem eer en Majesteit als Hij maar van het kruis afkomt. Ze bespotten Hem, ze lachen Hem uit, ze spugen op Hem en wat doet Jezus, scheld en spuugt Hij terug? Nee Hij blijft opnieuw staande. Hij zegt niks terug, Hij kijkt hen alleen vol liefde aan. Wat zal de strijd daar aan het kruis zo hevig zijn geweest, want Christus was net als u en ik een man van vlees en bloed. Hij is immers ons in alle dingen gelijk geworden. Uitgenomen de zonde, ook al had Hij even zo erg de verleiding en de aantrekkingskracht daartoe zoals u en ik dat hebben, Hij hield staande , waar ik niet staande bleef.

 

Daar hang Hij verslagen van pijn en kwellingen, zal Hij dan maar opgeven en van het kruis afgaan, dan krijgt Hij wel de glorie en heerlijkheid. Nee dat deed Hij niet, Hij had die mensen die daar beneden voor het kruis op Hem spuwden zo lief , nee Hij wilde niets liever dan voor hen sterven. “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Zo lief had Hij u en mij die zondaars die daar voor het kruis staan en blijven roepen : ‘Kom dan af als u Gods Zoon bent’ Hij ging niet van het kruis af.

 

Daarin blijkt Zijn liefde voor ons. Hij had u , mij lief met een eeuwige onuitblusselijke liefde, Hij had toch niet voor niets gezegd tegen God de Vader. ‘Laat Mij toch gaan Vader , laat Ik toch sterven voor hen. Brandofferen noch offer voor den schuld, voldeden aan uw eis nog eer, toen zei’d Ik zie Ik kom o Heer. Ik ga voor hen die schuld dragen, Ik ga voor hen sterven, ook al willen ze het niet, Ik zal het doen en wat Hij zegt staat op ware grondpilaren. Hij wankelt nimmer aan Zijn woord. Nee opgeven doet Hij niet. De duivel krijgt Hem opnieuw niet gewonnen en zal het ook niet winnen. De duivel wilde de Vader nog laten verleiden om Zijn Zoon te laten afgaan van het kruis. Want ook voor de Vader zal dit lijden van Zijn Zoon verschrikkelijk en ontzettend moeilijk zijn geweest. Het was Zijn enige Zoon en hoe werd Hij behandeld? Bespot, geslagen, veracht, terwijl Hij juist voor hen wilde sterven, voor hen de zaligheid verdienen wou.

De menigte bespotten Hem en riepen: Hij heeft het op den Heere gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan hem heeft! Maar God de Vader wou dat Zijn Zoon zou sterven voor onze zonden. Daarom verliet Hij Zijn Zoon. Want een ieder die aan het vloekhout hangt is de Heere tot een gruwel en een toorn. Maar Jezus riep in Zijn verdriet en eenzaamheid. Mijn God , Mijn  God waarom hebt Gij Mij verlaten. Nu draag ik die schuld helemaal alleen. Er is niemand die Mij troostte. De toorn van God hing op Jezus schouders, de schuld van de gehele mensheid en zo droeg Hij die schuld en last tot het laatste moment. Tot de bodem heeft hij de beker van de toorn van God leeg gedronken. De dood die wij zouden moeten sterven, wilde en ging Hij sterven. Om voor ons weer toegang te geven tot de Vader en de weg tot de zaligheid weer vrij te maken.

 

Dan komt ook die diepe verwondering in ons hart. Dat u dat doen wilde Heere, dat u voor mij wilde sterven. U onverdiend , terwijl ik het verdient had. U kreeg de smaad en verachting van het volk, terwijl ik veracht had moeten worden en had moeten sterven. Zo lief had God de wereld, Hij gaf Zijn Zoon tot een offer voor al onze zonden. U loopt vandaag langs dat kruis. Weet u nog?  U kunt maar een ding doen, of Hem verachten en op Hem spugen of voor Hem knielen. Voor welke heeft u gekozen? Het kan zo zijn dat u vandaag hebt gekozen om opnieuw te spugen in Zijn gezicht en geroept hebt om Zijn kruisiging. Maar er is nog een weg tot verzoening, omdat Hij staande heeft gehouden tot de dood toe en dat terwijl de duivel er alles aan gedaan heeft om die verzoening te laten verhinderen. Hij is er toch gekomen. Vader vergeef het hun. Vergeef de gemeente, zij weten niet wat zij gedaan hebben, zij hebben Mij gekruisigd omdat ze Mij niet liefhadden , maar de zonde. En toch is de schuld van de zonde betaald , daar bij het kruis. Hij verwierf de zaligheid en toegang tot het vaderlijkhuis. Als u Hem vandaag weer opnieuw hebt bespuugt ga dan tot Hem, want Hij heeft u lief, Hij meende wat Hij zij, toen Hij zij vergeef het hun Vader. Zo is er voor u vergiffenis, door Jezus Christus. Ook voor zo’n slechte zondaar als ik? Ja ook voor u!

 

Er was eens een predikant in 2de wereld oorlog die de gave had om de liefde van Christus en vergeving te prediken aan de Duitser Adolf Eichmann die zoveel joden heeft laten ombrengen. Hij riep hem toe tot bekering. Hij zij dat er ook voor hem nog vergeving te krijgen was. Nou gemeente als er voor hem vergeving nog zou zijn, waarom dan voor u niet, heeft u het er slechter van afgebracht? Ga dan naar Hem en kniel eerbiedig voor het kruis. Heere ik heb gezondigd, ik heb U gekruisigd, ik had moeten sterven, maar u wilde het voor mij doen. O Heere vergeef mij toch, red mij toch. Zal Hij dat gebed onverhoord laten? Nee dat nooit waarvoor is Hij dan anders gestorven, dan voor u.  Hij daalde ter helle af zodat ik nooit in die plaats zou te behoeven komen, indien ik mij aan Hem onderwerp.

 

Daar hangt Hij, in het donker. Zo eenzaam en alleen. Of toch niet? Nee Maria staat daar. Ze kan Hem niet missen. Hij is haar zo dierbaar. Ook al begrijpt ze het nu nog niet waarom dit allemaal plaats moet vinden ze blijft bij Hem en achter haar staan nog andere mensen. Staat u er ook tussen? Kunt u Hem ook niet meer missen. Is Hij u ook dierbaar? Dan wordt het Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van Mijnen dood. Hij sterft en ik sterf, Hij staat op en ik sta op en erf met hem koninkrijken. Zie Jezus hoofd begint te hangen. Hij tilt Zijn hoofd nog eenmaal op en roept Het is Volbracht!!

 

3.Jezus werk volbracht!

Zo komen we bij ons laatste punt gemeente: Het is volbracht. Jezus hangt daar in het donker, en blaast Zijn laatste adem uit, maar voordat Hij dat doet, spreekt Hij nog eenmaal en roept met grote stem, Het is volbracht. Ja Jezus leiden was ten einde en Jezus werk was ook ten einde. Want Hij heeft onze schulden op zich genomen en gedragen, tot op het kruis toe en toen Hij stierf, werden de zonden betaald van u en van jouw. Hij nam de zonde op Zijn schouders en betaalde ervoor, door Zijn dood.

 

Heeft Hij dan betaald voor iedereen? Nee gemeente dat niet, Hij heeft alleen betaald voor degenen die Hem gegeven Zijn door Zijn Vader. Hoe weet ik dan of ik daar ook bij hoor? Weet u dat is helemaal niet zo moeilijk als u denkt. De schrift zegt zo: Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zolang u niet door Christus bent wedergeboren, bent u verloren, maar Jezus is gekomen voor de verlorenen om hen zalig te maken. De Heere Jezus zocht de tollenaars , armen en zondaars op. Nee geen rijke mensen of farizeeën die Hem niet nodig hadden en dachten de zaligheid buiten Jezus te zoeken. Nee Hij zocht de verlorenen op. Hij zocht u op en Hij zocht mij op. Hij wou u en mij redden van het verderf. Ja Jezus is ook gekomen voor u, Hij heeft ook betaald voor u. Maar er zit wel een maar achter, voor degene die Zijn verschijning liefgehad hebben en die in Hem  hun hoogst geluk beschouwen.

 

Zondag is het Pasen. De wereld viert feest: Pasen lekker eten , maar wat betekend Pasen voor u? Is Pasen uw verlossing geworden? Ik schreef eens de boodschap van Pasen op een poster, de boodschap luide: Pasen is pas echt verlossing als je knielt voor het kruis. Laat die boodschap vandaag op je inwerken. Pasen is pas echt verlossing als je knielt voor het kruis. Als je echt verlost wilt worden van je zonden, kan dat niet anders of je bent langs het kruis geweest en hebt Hem daar om vergeving gebeden voor je zonden. Want je bent gaan zien door Gods Heilige Geest. Ik heb Hem gekruisigd, Ik heb Hem aan dat vloekhout getimmerd, ja de spijkers in Zijn handen geslagen, de doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Ja ik had daar eens moeten hangen : vervloekt, verlaten van God , een smaad van de mensen , veracht onder het volk. Maar Hij hing daar, voor de zonde, die ik moest betalen met mijn eeuwige dood. Hij wilde betalen. Wie kon er anders betalen voor de zonde. Niemand, maar Hij wou het en deed het. Hij wou die prijze dat rantsoen in eeuwigheid voor mij voldoen, voor u. Wat een liefde van de drie-enige God. Ja De vader die wilde het, De zoon die deed het en de Heilige geest die  leidde het.

 

Door Christus sterven werd niet alleen de schuld betaald voor de zonde, nee ook Gods belofte werd vervuld, wat Hij eens belooft had in het paradijs, namelijk dat de duivel verslagen zou worden. Door Christus dood, was er weer toegang tot God de Vader en was er weer een weg tot het eeuwige behoud. De kop van de slang werd vermorzeld, de duivel kreeg een gewelde slag in zijn gezicht. Zijn boze plannen waren mislukt, want Jezus had betaald voor de zonde, Jezus had overwonnen en hij had verloren. Hij had het kunnen weten!! Want de Heere verslaat al Zijn vijanden. Helaas is hij nog niet geheel verslagen en gaat nu nog rond als een briesende leeuw, hij pakt nog wat hij pakken kan en sommige grepen van hem zijn dodelijk. Als hij de mens opnieuw verleid om niet naar God te luisteren, maar naar hem, om zo de mens ten onder te brengen en te leidden naar de hel. Luister niet naar hem gemeente!! Zijn kop is wel vermorzeld, maar zijn staart slaat nog gedurend op u neer. Maar eens zal ook die stuiptrekking ten einde zijn. Als Christus terug komt, dan word de duivel geheel verslagen en krijgt hij zijn verdiende loon, de hel. Vol van sidderend vuur zal hij eeuwig leiden, pijn leiden in de hel. Vertrapt en vernederd niet Christus , maar hij zal dan veracht worden en een smaad onder het volk van alle gelovigen en wie zal hem redden? Nee niemand, hij zal voor zijn eigen zonden eeuwig moeten wegzinken in de hel.

 

Zie daar hangt Christus aan het kruis. Geheel verlaten door de wereld.  Verlaten door Zijn Vader. Maar Hij dronk de drinkbeker van Gods toorn die wij hadden moeten drinken, die dronk Hij tot de bodem toe leeg. Zo hing Hij daar ,een smaad van mensen en veracht van het volk. Maar Hij deed het, omdat Hij uw behoud voor het oog had. Wat een liefde van Hem: Hij voor mij, wijl ik de eeuwige dood zou moeten sterven. Ik had daar moeten hangen, niet Hij. Maar Zijn liefde, die zo groot is voor zondaren , wou ons redden. Ons redden van onze eeuwige dood.

 

Zie ik zie mensen gaan  naar het kruis. Ze knielen daar eerbiedig neer. In hun zonde besef, dat ze zonder Hem verloren gaan. Ze smeken Hem om vergeving. Ziet u ze gaan? Zou u dan ook niet gaan? Heden is het nog genade tijd.  Zie kom, Kom toch!! Hij overwon , zou u dan niet met Hem willen overwinnen? Want als u vandaag knielt voor het kruis, dan mag u weten dit is een tijdelijk oord , maar ik reis naar het vaderlijkhuis. Om bij Hem eens te Zijn , in het eeuwig paradijs.  Waar nooit meer verdriet, pijn of moeite zal Zijn en waar ik Hem voor eeuwig mag prijzen en dienen. Want als u knielt voor het kruis wilt u toch niets liever dan dat? Hem dienen. Hem eren, Hem te prijzen, omdat Hij het heeft gedaan. Gestorven voor Mij.  Zodat er voor mij verlossing te krijgen is. O wat ben ik u dankbaar Heere. Omdat u, uw leven voor mij heeft overgehad. Dat u wilde betalen de zonde van mijn gehele leven. O Heere wat ben ik U zoveel dank verschuldigd. Dat U dit alles overhad voor een dode hond, zoals Mefiboseth zij toen David hem weldadigheid bewees. Wat is het dat gij naar mij omziet, ik ben maar een dode hond.

 

Dat wij toch net als Mefiboseth naar ons zelf gaan leren kijken en gaan zien dat wij slechts maar een dode hond zijn en het niet waard zijn dat Christus wou sterven voor ons. Gemeente we gaan afronden,

 

Hoe viert u zondag Pasen gemeente ? Is het bij u alleen een feest om de gezelligheid en het eten? Of is Pasen meer voor u gaan beteken? Is Pasen uw verlossing geworden?  

 

Zie ik zie mensen gaan naar het kruis. Mensen die verslagen zijn in hun hart, omdat zij Christus de verlosser gekruisigd hebben. De Vader trekt ze.  Ja want niemand komt tot de Zoon , tenzij de Vader hem trekke. De Vader laat ze aankomen bij het kruis van Hem, van Christus. Tot hun eeuwig behoud en zaligheid. Want ze knielen eerbiedig voor het kruis neer en zeggen Heere ik heb gezondigd, tegen de hemel en tegen U, maar Hij zal dan zeggen: heden zeg Ik zult gij met Mij in het paradijs zijn. Hij geeft tegen zo’n zondaar als ik een belofte : Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. Wat een wonder Hij bied zo’n moordenaar als ik het eeuwig leven met Hem in het paradijs.

 

Gemeente daar bij het kruis is de plek van verzoening, tussen God en mens. Zou u dan daar niet vanavond naar toegaan? Hem smeken om genade? Velen zijn u voorgegaan. Waarom gaat u niet? Kom toch want Hij bied u het eeuwige leven. Ga toch naar het kruis van Hem, want dan word ik werkelijk verlost van al mijn zonden.

 

Zie Daar komen zij aan door goddelijk licht geleid bij het kruis van christus. Om te melden het heil van Zijn gerechtigheid en grote daden.  Laten wij dat zo gaan zingen, maar voordat we dat doen wil ik u dit nog vragen. Bent u vandaag aangekomen bij dat kruis? Bent u Jezus gaan liefhebben? Hebt u Hem in alle liefde gekust? Dank, dankt nu allen God. Voor deze liefde die Hij voor u heeft overgehad .Dan word Pasen voor u meer als alleen een feest met eten enz, maar het word u verlossing, uw eeuwige verlossing en dan gaat mijn ziel zingen : U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. Dan gaat Goede Vrijdag uitzien naar Pasen, naar de opstanding.

 

Zie het hoofd van Jezus begint te hangen. Nog even en Hij blaast Zijn laatste adem uit. Hoor, Hij roept: HET IS VOLBRACHT AMEN.

 

Psalmen keuze:

Voor de preek 

 

Psalm 109 vers 2 en 3

2. Z' omringden mij met boze woorden,
Die mij, als priemen, 't hart doorboorden;
Ik werd op 't allerfelst bestreden,
Verdrukt, mishandeld tegen reden.
'k Heb voor mijn liefde haat behaald;
Ik bad, maar 'k werd met vloek betaald.

 

3. Zij hebben kwaad voor goed vergolden,
Voor liefde haat; mijn deugd gescholden.
Gij, God der wraak, straf dezen boze,
Stel over hem een goddeloze;
De satan bie hem tegenstand,
En sta aan zijne rechterhand.

 

Psalm 69 vers  2 en 5

2. Men telt veeleer de haren van mijn hoofd,
Dan hen, die mij, doch zonder oorzaak, haten;
Men zoekt mijn dood; geen onschuld kan mij baten;
Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd;
Men eist van mij, daar ik m' onschuldig ken,
't Geroofde weer; 'k moet voor voldoening zorgen.
Gij weet, o God, hoever ik strafbaar ben;
U is mijn schuld, mijn dwaasheid, niet verborgen.

 

5. Ik heb mijn vlees met enen zak bekleed,
Maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken.
De rechters zelfs doen niet dan klappen, laken.
'k Ben 't snarenpel van dronkaards in mijn leed;
Maar, Heer', tot U, tot U is mijn gebed;
Daar is, o God, een tijd van welbehagen,
Een tijd van gunst, te mijner hulp gezet;
Hoor, naar Uw trouw en heilwoord, dan  mijn klagen.

 

Psalm 22 vers 3,4 en 6

3. U smeekten zij, van mensenhulp ontbloot,
En zijn gered; zij hebben in hun nood
Op U vertrouwd, van schaamte nimmer rood,
Na hun gebeden.
Maar ik, ik ben een worm, van elk vertreden;
Een worm, geen man; Een spot en smaad van mensen;
Wien 't boze volk, naar zijn baldadig wensen,
Beschimpen kan.
 

4. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe.
Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe,
Daar ik 't gebed tot God vertrouwend doe,
Moet ik nog horen:
"Dat God, op Wien hij steunt, hem gunstig' oren
Verleen', hem redd'; Dat die nu hulp doe komen
En hem, in wien Hij heeft Zijn lust genomen,
In ruimte zet'."

 

6. Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van mij;
Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij;
'k Heb buiten U, daar ik zo bitter lij',
Geen hulp te wachten.
Een stierenheir uit Bazan, sterk van krachten,
En fel verwoed, Omringt m' aan alle zijden.
Mijn God, hoe zwaar, hoe smartlijk valt dit lijden
Voor mijn gemoed!

 

Na de preek

 

Psalm 22 vers 16

16. Zij komen aan, door Goddlijk licht geleid,
Om 't nakroost, dat den Heer' wordt toebereid,
Te melden 't heil van Zijn gerechtigheid
En grote daden.

 

Psalm 150 vers 2 en 3

2. Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des Heeren glorie, paren.

 

3.Looft God naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den Heer', elk moet Hem eren;
Al wat geest en adem heeft,
Looft den Heer', die eeuwig leeft,
Looft verheugd den Heer' der heren.