Prekenserie Liefde Deel 1: De vrucht van de Geest (de vrucht der wedergeboorte)

Preken serie Liefde deel 1 : De vrucht van de Geest is liefde.

 

Galaten 5 vers 16-26

Tekst vers 22 : Maar de vrucht des Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

 

1.       Hoe ontstaat deze liefde?

2.       Wat werkt deze liefde?

3.       De vrucht van deze liefde.

 

1. Hoe ontstaat deze liefde?

Gemeente vandaag maken we een begin met de prekenserie over de liefde. Waarbij we in 7 preken hopen stil te staan bij verschillende aspecten van de liefde. Zo staan we vandaag stil bij Galaten 5 vers 22: De vrucht van de Geest is liefde. Hoe ontstaat deze liefde en wat werkt deze liefde uit? Wat is de vrucht van de liefde?

 

Voor de kinderen wat gebeurd er als je een nieuw hartje mag krijgen van de Heere? Je hebt de Heere lief en omdat je de Heere liefhebt wil je dat ook  aan de anderen mensen/ kinderen om je heen laten zien toch? Je vriendjes en vriendinnetjes waar je mee speelt. Je probeert geen ruzie meer te maken en als er ruzie komt wil je graag dat het zo snel mogelijk goed komt. Want de Heere heeft een hekel aan ruzie hè? De Heere wilt dat we elkaar liefhebben. Dat we van elkaar houden.

 

Hoe ontstaat deze liefde, die liefde tot God en de naaste? Binnenkort hopen we hier verder bij stil te staan. Bij de naastenliefde. Wat houdt dat in en hoe kan en hoe moet ik mijn naaste liefhebben?

 

Maar vandaag staan we stil bij het werk van de Geest. De Heilige Geest die het hart van de mens verbreekt en verlost van de zonde. En welke vruchten er ontstaan in het leven van het verloste kind van de Heere. Namelijk liefde, blijdschap , vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

 

Maar goed onze eerste gedachte: Hoe ontstaat deze liefde?

Misschien is het voor u geen onbekende vraag , maar de vraag van uw hart? Hoe wordt deze liefde in mijn hart gewerkt? Die liefde tot God , die liefde tot de naaste, die liefde om Gods wil te doen, om Zijn geboden te onderhouden , om te doen wat Hij zegt. Die vrucht ontstaat door het werk van de Heilige Geest. Die Heilige Geest die mensen hun hart verbreekt, aan zonden ontdekt. En dan is de vraag vandaag bent u aan uw zonden ontdekt? Bent u verlost door het bloed van Het Lam? Ja gemeente deze vraag is geen vraag vandaag die u kunt omzeilen of waar u geen antwoordt op hoeft te geven. Deze vraag moet vandaag beantwoord woorden, ben ik , bent u , ben jij verlost door Het bloed van Christus? Denk daar is over na en geef daar in stilte is een antwoordt op. En zo dit niet het geval is bekeert u! Haast u naar het kruis van Christus. Wie zal zeggen dat u morgen nog leeft? Gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt? Je kan 16, 30, of misschien wel 80 jaar zijn maar wie zegt u dat u morgen nog leeft? Wie zegt dat u morgen nog tijd heeft om u te bekeren?

 

Misschien zegt u: “U neemt het veel te zwart op , ik heb nog een heel leven voor mij en wil dit nog doen en ik wil dat nog doen , bekering kan altijd nog wel en als ik dan sterf (als God een God van liefde is )laat Hij mij zeker niet naar de hel gaan.” Ja gemeente als u zo door en verder leeft en dan voor Gods troon eens komt te staan dan komt u bedrogen uit! God is zeker een God van liefde , dat blijkt al uit dat wij elke dag nog mogen leven, dat we elke dag nog in genade tijd mogen leven en niet alleen dat, maar wat blijkt Zijn liefde des te meer uit het feit dat Hij Zijn eniggeboren Zoon naar deze aarde liet sturen om u , ja doe u oren maar open! Om u te redden! En dan te zeggen dat God geen God van liefde is? Ja gemeente laat het niet zover komen dat u voor Gods troon staat en de Heere zegt “IK KEN U NIET.” Vandaag nog heden is het genade tijd. Tijd om naar Christus te gaan. Tijd om u te bekeren.

 

En dan moet u vandaag niet met allerlei excuses komen van mag ik en kan wil tot Christus gaan? Maar Hij gebiedt u wie klopt zal open gedaan worden, wie zoekt die zal vinden. Als u Christus niet zoekt zult u Hem niet vinden. Als u alleen maar met gesloten armen over elkaar blijft zitten, verandert er niets in uw leven. Maar God moet toch de eerste stap zetten? God moet mij toch bekeren? Zeker , maar God heeft de eerste stap gezet , Hij heeft Zijn Zoon gegeven tot in de dood en Hij roept u om te komen naar het kruis. Ik arm , ellendig , en zwak mens, naar het kruis van Hem. Daar wordt mijn schuld betaald , daar worden mijn zonden vergeven, daar bij het kruis mag ik rust vinden voor me ziel.

 

Staat er nog een sta in de weg in  uw leven? Iets wat er u van weerhoudt om naar Christus te gaan? Ruim het op , gooi het weg. Maak los zegt de Heere Jezus de knopen der ongerechtigheid.  De zonden waar je al je heil en geluk in zoekt, laat ze los en ga naar het kruis, daar waar het hart verandert wordt. Daar wordt het stenen hart verbroken en krijg ik er een vlezen voor terug.

 

De deur naar het naar het koninkrijk der hemelen staat open, voor een ieder die daar binnen wil gaan moet en zal het kruis van Christus gepasseerd moeten hebben.

 

Hoe laat ik al die zonde los, hoe maak ik die knopen der ongerechtigheid los? Uit u zelf kunt u dat niet, maar dat hoeft ook niet, met een biddend en smekend hart naar de hemel gericht, mag u die kracht ontvangen , om de zonden los te laten, om ze weg te doen. Zoals het volk Israël met het Pascha het oude zuurdesem uit hun hutten weg moesten doen. Opdat ze zouden herinnerd worden aan de uittocht uit Egypte ,de uittocht uit het slavenhuis. Zo moeten wij zegt Paulus in de Korinthebrief net zoals dat zuurdesem onze zonden weg doen. Om in een nieuw leven te wandelen. Het wedergeboren leven met Hem.

 

Die zonden kunnen soms zo’n impact in je leven hebben, je vindt er je vermaak in. Maar als je leert proeven van wat de Heere geeft, wil je daar meer van. Kan je er geen genoeg meer van krijgen. Hij geeft te eten , aan de hongerige en dorstende van hart. Bent u er zo een? Bent u dorstig en hongerig van hart. Hij deelt het brood uit en het water.  “Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.” Het welk voor u verbroken wordt.

 

O gemeente zie vandaag niet meer langer op u zelf, hou het vandaag niet meer langer uit in het slavenhuis der zonden. Het is niets meer dan een slavenhuis waar u uit gered moet worden. Gered van de zonden , gered van de zelfzeggenschap in jouw leven. Niet meer ik , maar Hij leeft in mij. En zie Hij roept u vandaag , kom toch, kom toch. Ik ben getrouw die het ook doen zal. Al die zonden bieden je geen troost meer , die zijn slechts een uitvluchten van de werkelijkheid. Maar in Hem is al mijn heil en geluk. In Hem is de zaligheid, in Hem alle hoop, alle liefde.

 

Misschien ziet u het niet , maar u zit vandaag in een put. Een meters diepe put en u komt er echt niet zomaar uit. Alle hoop waar je ogen op had geslagen verdween als sneeuw voor de zon. Niemand en ook niemand die je kon uitredden uit die put. Geen ene god die je daar uit kan helpen , geen Allah, geen Mohammed. Stil in die put blijf je daar zitten. Je schijnt er zelfs gewend aangeraakt te zijn. De duivel die je van alle gemakken voorziet. De zonde die meegaan in die put en waardoor je geen eens meer door hebt dat je in die put leeft. Tot op de dag dat er iemand over die rand van de put heen buigt. Kom toch naar boven, ga zo niet veder, niet langer door. En diegene ja Christus zelf daalt af in die put en Hij zet je op Zijn schouders, je kan de put weer uit. Maar je ging er niet zo uit als je er in kwam, je ging er uit als een verlost mens, een wedergeboren mens. Die zonden die achterbleven in die put van je bestaan. Hij trok je daaruit.

 

Gemeente ook vandaag passeert de Heere Jezus uw levens put en Hij zegt. Komt herwaarts tot Mij en gij zult rust vinden voor u zielen. Hij buigt Zijn hand naar beneden , aangeboden verlossing. Grijpt u Zijn hand, grijpt u Zijn verlossing aan?

 

Ik mocht eens een poster schrijven Genade die je wordt aangeboden pak je toch met beide handen aan? Je blijft toch niet in die put zitten? In die put wordt je nooit gelukkig en dan te weten dat die put van je bestaan eens instort.

 

Och Heere geef mij toch dat ik Uw handen mag vatten. Dat ik mij mag laten grijpen uit die put.

Het kan zo moeilijk zijn , de zonden hebben zo’n aantrekkingskracht. Maar met een biddend hart wordt het gebed verhoort.

 

Wat een wonder is dat om het eigendom te mogen worden en te mogen zijn van Hem. En wat genade dat Hij mij uitverkoos tot Zijn kind. Dat Hij mij rukte uit die put. Het genade wonder wat de Heilige Geest werkt in het hart van een ongelovige. De wedergeboorte. Hoe kan dat vraagt Nicodemus? Moet een mens dan opnieuw in de buik van zijn moeder gaan en geboren worden?  Nee zegt de Heere Jezus dan Johannes 3 vers:  5 en 6 : Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

 

Van nature zijn wij allemaal vlezen mensen, maar het wonder van de wedergeboorte is dat we geen mensen meer van het vlees zijn , maar van de Geest. De Heilige Geest die het water van Christus , het levende water in mijn leven laat vloeien. Het woord van Christus wat rust mag vinden in het hart. Luther zij eens : “die arme Heilige Geest”. Daar bedoelde hij mee dat de Heilige Geest altijd bezig is om mensen naar Christus te drijven. “Hij maakt Christus aantrekkelijk”, zij eens een predikant. De Heilige Geest die Het Woord toe-eigent in onze harten. Hij maakt ons een ander mens. Waarbij het niet meer in ons leven om ons zelf draait, maar om Christus, Hij staat in het middelpunt van je leven. Hij de eerste en de laatste in je leven. Mijn ziel en zaligheid zouden veel mensen zeggen.

 

Dat wonder der wedergeboorte daar raak je nooit over uitgepraat of uitgedacht. Dat stille wonder wat de Heilige Geest in je werkt. Zo kwamen er 3000 mensen op de pinksterdag tot bekering in Jezus Christus. En vandaag, bent u al een kind van Hem geworden?

We hebben net stil gestaan bij hoe ontstaat deze liefde? Nu zullen we stil staan bij wat werkt deze liefde? Wat doet deze liefde in ons leven, wat werkt deze uit?

 

2.       Wat werkt deze liefde?

 

Allereerst wekt deze liefde de lust om God lief te hebben en Zijn geboden te onderhouden.

 

Voor de kinderen als je papa of mama liefhebt doe je graag wat ze zeggen toch? Als mama ziek is en dorst heeft , haal je graag een bekertje drinken voor haar. Zo is het toch ook in het leven van Gods kind nietwaar? Omdat je zoveel van God houdt is het je een lust geworden om te doen wat Hij zegt, om Zijn wet te houden. In Psalm 119 horen we daar veel de dichter over spreken. Psalm 119 vers 174: O Heere! ik verlang naar Uw heil, en Uw wet is al mijn vermaking.

 

Het is het levensdoel van zij of haar geworden. Om Gods te wet te houden. Ook al gaat dat houden van de wet met vallen en opstaan. Telkens kom je er achter dat je vlees zo zwak is en nog steeds tot alle boosheid is geneigd en elke keer opnieuw het kwade wil doen. “Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.”(Romeinen 7). Die wet van God blijft een strijd, maar wel het doel van een christen.

 

Er zijn mensen die geloven en denken dat ze de wet niet meer hoeven te houden, maar dat is helemaal niet zo. Christus zelf zegt: “Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.” Christus die volkomen de wet heeft vervult. Dat betekend niet dat deze wet niets meer betekend voor ons. Alsof we alle geboden met eerbied gezegd aan onze laars mogen lappen. Nee de wet van de Heere blijft een geldige wet en deze wet van de Heere is ook verder bijzonder. Het houden van deze wet bespaart ons veel ellende. Neem alle geboden is door en zie wat als je deze geboden niet hoeft te houden wat een ellende er dan in de wereld veroorzaakt wordt. 1e gebod : Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Als we dat gebod weg laten, denken we dat we misschien wel een 2de godsdienst erbij kunnen nemen. Maar in de bijbel staat: Gij kunt God niet dienen en de Mammon. Die 2 gaan niet samen. En neem het 9de en 10de  gebod is in gedachte , gij zult geen valse getuigenis spreken. Als ieder in de maatschappij elkaar bij alles en nog wat plat zou liegen zou het toch een puinhoop worden. Net zoals het 10de gebod : Gij zult niet begeren. We zien al in deze tijd wat het niet houden van dit gebod hoeveel ellende hier uit voort komt. Denk dat ik geen voorbeelden hoef te geven. Datingsites komen op als sneeuw voor de zon, maar dat is nog niet het allerergste , vreemdgaan sites zoals Second Love of verschillende seks datingswebsites. Het is toch niet meer normaal in deze tijd wat er allemaal gebeurd. En ook hier de gevolgen van te moeten onderzien. De ene man kruipt met de een na de ander in het bed, de ander gaat vreemd met een andere vrouw. Waar zijn we , waar is Nederland mee bezig! Hoever zijn wij niet afgedwaald van Gods wet! Wat blijkt al hier uit dat Gods wet zo belangrijk is om die te houden! Het is geen wet van saaie regeltjes en geboden. Deze geboden houden werkelijk wat in. Die geboden beschermde Israël voor al die gevaren. Waar wij nu pas achter komen wat de gevolgen van het niet houden van Zijn wet zijn. Niet allereerst voor ons zelf, maar ook de Heere zelf toornt verschrikkelijk over deze zonden en Hij laat ze niet ongestraft. Hij bezoekt ze.

 

Gods wet moet dus ons echte levensdoel zijn. Niet als stok achter de deur om zalig te worden. Nee want alleen uit het geloof is de zaligheid. Maar als je Jezus hebt lief gekregen wil je toch werkelijk niets liever dan dat. Doen wat Hij zegt, het onderhouden van Zijn geboden. Hij heeft de wet vervult , helaas kunnen wij dat niet, maar het is wel onze vermaak net zoals de dichter van Psalm 119 om Gods wet te houden , te betrachten.

 

Jongeren probeer zo te kijken naar alles wat je doet, kan dit en mag ik dit zo verantwoorden met de wet ernaast? En als het niet kan, durf je dan ook echt nee te zeggen? Als je weet dat bij elk gebod wat je overtreedt ,  je de Heere in Zijn ogen slaat, dat wil je toch niet? Zo’n liefdevolle God in Zijn ogen slaan?

 

Dan zal het je nog vaak overkomen dat je denkt ik heb wéér opnieuw Gods geboden niet gehouden, maar dan doet het jezelf ook zoveel verdriet, je hebt je Heere en Heiland opnieuw pijn gedaan.

 

Het 2de wat deze liefde werkt is dat je alles wil doen wat God zegt en alles wat Gods spreekt dat je dat wil horen. Het is je een lust geworden om Het Woord van God te lezen. Van kaft tot kaft, het Woord van de Heere te willen begrijpen. Dat kan soms best moeilijk zijn als je het niet begrijpt.

 

Als een jongen of meisje met elkaar verkering hebben wil je ,je graag in je vriend of vriendin verdiepen. Als dat niet zo is, is er iets mis in de relatie. Je wilt elkaar volkomen in alles kennen en begrijpen. Weten wat zij of hij leuk vind om te doen of waar hij of zij goed in is. Zo is het toch ook met Gods Woord? Het is je een lust geworden om het te lezen. Je drinkt de woorden in. Al die beloftes en geschiedenissen hoeveel zij mij nog te zeggen hebben en wat zij mij nog allemaal kunnen leren , het verbaast je. Al kun je niet alles letterlijk bevatten en begrijpen , je geloof het en het geeft je troost. Het Woord doet wonderen ,Het Woord heeft en geeft kracht. Als een medicijn tegen al je wonden. Die rijke en onuitputtelijke schrift het is je levensboek geworden. Elke dag leef je en herleef je uit dit Woord. Steun en bemoediging , kracht en troost gaan mee elke dag in en elke dag uit.

 

Als derde punt wil ik hier ook toch graag nog de samenkomsten benoemen. Als Hij Jezus je liefste is geworden dan wil je toch ook niet wegblijven uit de samenkomsten? Twee keer per zondag, als het kan door de weeks misschien nog een dienst of zelf een dienst thuis te luisteren. Je wilt zijn waar Hij is. Een spreekwoord luit : Waar je schat is daar zal ook je hart zijn. Is je schat in Christus? Wil je toch niets liever dan dat , dan dicht bij Hem te zijn en ook te leven? Waar twee of drie mensen in Mijn naam zijn daar is Hij zelf aanwezig. Dan kan je toch niet thuis blijven? Dan heb je inderdaad toch geen excuus meer van , tja ik heb een drukke week gehad, dit en dat, zus en zo, of een preek per zondag is genoeg. Waar Gods Woord gepredikt wordt wil je toch zijn?

 

Ook wekt deze liefde in Christus het verlangen uit om de naaste ook te roepen tot het Woord des levens. Het Woord is niet meer van je zelf alleen , nee je wilt het uitdelen. Zoals dat water van de Bron.

 

Daar bij Samaria vraagt Jezus aan de Sameritaanse vrouw om water. Vol van verbazing reageert die Sameritaanse vrouw hier op. “Hoe begeert gij die een Jood zijt, van mij te drinken?” De Joden hielden geen gemeenschap (contact) met de heidenen. Dan maakt Jezus zich bekend aan haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben.

 

Ja dat wilde vrouw wel hé jongens en meisjes? Water waar je geen dorst meer van zou krijgen. Dorst in het lessen van de zonde van de wereld. Maar het bijzondere van dit water zien we in vervulling gaan. De Sameritaanse vrouw die zo dor en zondig leefde en die vele mannen had gehad, begint het water in haar leven een plek te krijgen. Dat water word een bron in haar binnenste. In Johannes 7 staat geschreven: Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. Het water wordt een  bron, een bron die gevestigd is aan de Levensbron. De bron die ontstaat in het hart van die zondige vrouw. Nee deze woorden die Hij gesproken moet iedereen horen. Ze zijn niet alleen voor haar. Dat water vloeit en stroomt uit haar binnenste. Het werk der wedergeboorte werpt zijn vruchten af naar de mensen om haar heen. Kom en zie en hoor wat Hij gezegd heeft , is Hij niet de Christus? Dat vloeiend water breidt zich uit naar de naaste. Kom toch, kom toch ook je dorst lessen in Hem. Hij geeft het eeuwige water, voor niets.  Zo komen we gemeente bij onze laatste gedachte. De Vrucht van deze liefde. De vrucht van de wedergeboorte, wat werkt deze vrucht uit?

 

 

3.       De vrucht van deze liefde.

 

We mochten er al in onze tweede gedachte bij stil staan wat de vruchten der wedergeboorte zijn. Namelijk het liefhebben en houden, betrachten van Zijn wet. Het luisteren en horen naar Zijn woord en dat Woord gaarne lezen.

 

Welke vruchten der wedergeboorte zijn er nog meer zichtbaar in het leven van Zijn kinderen? Als eerste wordt hier genoemd de liefde. Waarbij we in onze 1e en 2de gedachte uitgebreid hebben stil gestaan. De Vrucht der wedergeboorte werkt zich uit naar de liefde tot de zaligmaker en deze liefde werkt zich ook uit naar de naaste. Het bewogen zijn met de naaste. Het lot van de naaste. Is hij of zij op de verkeerde weg?

 

Het doet je wat, het doet je pijn, het knakt iets in je. Hoe komt dat dan? om dat je eertijds op dezelfde weg als hun wandelde. Je ging dezelfde weg, de weg van vermaak, lust in de zonde en ging op in de begeerlijkheden van het vlees. Daarom ben je bewogen met hen. Je weet als geen ander welke straf en welke bestemming ze tegemoet gaan. O mens draai je toch om, kom af van dat brede pad naar het verderf. Bent u zowel is naar u naaste gegaan? Het valt niet mee hé? Hen te wijzen op hun eeuwige bestemming en hun te wijzen op de genade en rijkdom in Christus. Mensen lachen je uit! Zoek het zelf uit, ik ben gelukkig en als ik sterf zie ik dan wel!

 

Stoppen we dan maar met het roepen tot behoud van de naaste? Moeten ze het dan zelf maar uitzoeken? Ja ieder mens heeft toch zijn eigen zonde pak niet waar? Dat zeker , maar moeten ze niet allemaal op hun zonde gewezen worden? En dan niet op een manier van jij doet dit en jij doet dat, maar in volle bewogenheid. Het gaat niet goed , je gaat verloren zo! Ik wandelde eertijds ook zo, maar God Zij Dank, Hij heeft me uit mijn zondige bestaan gered, Hij heeft mijn zonde vergeven. Ja het bewogen zijn met de naaste, is dat ook geen vrucht van de Geest? Ook het meeleven met je naaste, met het eenzame en verdrukte gemeentelid. Hebben we oog voor elkander? We zijn toch allen een lichaam in Christus? Geen stukjes, die naast elkaar vroom in de kerk zitten, maar doordeweeks het gemeentelid wat het al zo moeilijk heeft te laten zitten!

 

Liefde. Wat is de tweede vrucht van de Geest? Galaten 5: 22, Maar de vrucht van de Geest is liefde , vrede. Vrede in het hart. Je ziel dat rust heeft gevonden bij het kruis van Christus waar het klonk Hij voor mij, wijl ik de eeuwige dood zou moeten sterven.  Voor  je bekering was het telkens oorlog in je hart. Duivel, wereld, God, ik? De strijd die woede tegen de duivel. De strijd die woede tegen God. Je verachtte Zijn woord.  Je wilde niks met Hem te maken hebben en als je dan iemand tegenkwam die christen was walgde je ervan spuugde je op de grond. Oorlog tegen God , Hij liefde? Hij vrede? Waarom moet ik dan dit en dat meemaken? Zonder ook maar is even stil te staan wie wij eigenlijk niet zijn? Wie zijn wij? Wat is onze oorsprong? Wij mensen hebben gezondigd tegen God de Allerhoogste. Denk maar aan het paradijs, aan de slang. Wij wilde als God zijn. De hoogmoed van de mens, die zichtbaar werd. Zo als God willen zijn, zo als Hem willen heersen.

 

Heel de wereld is door deze hoogmoed bepaalt, denk maar al die goddeloze koningen in de bijbel, aan al die leiders, koningen en dictaturen in onze tijd. Hitler, hij werd als een God gezien. Poetin of Assad. Alles draait om de macht, zie mij eens, kijk mij dan. Zie hoe sterk ik ben.

 

Vrede. Vrede met God. Dat stille wonder wat de Geest der liefde werkt. Hij voor mij. Hij de dood in , voor mijn zonde. Ja wat Hij deed is pure liefde. Hoe kan ik daar tegen op? Hoe kan ik op zo’n offer geen acht slaan? Diezelfde vrede die de Geest werkt wordt ook zichtbaar in het leven met de naaste. Geen nijd, geen tweedracht, geen ruzie. En als die ruzie wel komt, ja dan moet het toch bijgelegd worden? Hoe kan je in vrede met God leven en in haat met de naaste? Niemand kan God lief hebben en je naaste haten zegt de Heere jezelf. Je moet je vijanden liefhebben. En een kind van hem wilt toch niets liever dan dat? Dat kan pijnlijk zijn naar wat je allemaal is aangedaan , dat heeft kracht van boven nodig om de naaste te vergeven. Maar als Hij mijn hoge , torenhoge schuld betaald, zou ik dan niet mijn naaste kunnen vergeven?

 

De 3de vrucht van de Geest is blijdschap, vreugde. Je hoort wel is van mensen wat zijn die kerkmensen toch allemaal van die saggerijnige en in zwartgeklede mensen. Somber en als je ze tegenkomt zeggen ze je geen eens gedag. Is dat de vrucht van de Geest, van het geloof? De vrucht van de Geest is blijdschap. Het woord wat je vreugde geeft. In psalm 116 is er wat van deze vreugde zichtbaar .Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan.

 

Dan zien de mensen en buren om je heen geen man of vrouw strak in een zwart pak of nette kleding met een diepe frons op zijn of haar voorhoofd naar de kerk gaan . Ik bedoel niet dat u niet netjes in pak naar de kerk mag gaan. Maar hoe gaan we naar de kerk en waarom dat pak aan? Om er netjes uit te zien zodat de mensen denken sjonge wat zijn dat een netje mensen. Niks op aan te merken. Of gaat u of jij met vreugde naar de kerk en dan mag u heus wel een pak aan hebben hoor. U gaat immers naar de samenkomsten waar Christus is en waar Hij is kan je toch niet onderuitgezakt en er onverzorgd bij zitten? Nog een keer : ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan. De mensen om je heen die zien het. Dat Christen zijn heeft wat, die mensen zijn altijd vrolijk. Die stille glimlach Gods die op hun gezicht te zien is. Dat diepe geluk wat ze uitstralen. Ze gaan naar de kerk, met verlangen, om daar te zijn waar Hij is. Gaat u zo naar de kerk? Is deze vrucht van de Geest al zichtbaar in uw leven? Die blijdschap? Paulus zegt: Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden! In het volgen van Christus is de vreugde zichtbaar in het leven van Zijn kinderen. In ramp en tegenspoed dragen ze met vrolijkheid hun kruis op zich en achter Hem  aan. Hij mijn blijdschap en kroon.

 

Gemeente tot slot, staan we nog stil bij twee vruchten van de Geest namelijk lankmoedigheid en geloof. Helaas kunnen we i.vm tijdgebrek niet al deze vruchten van de Geest doornemen, maar tot slot wil ik toch graag nog bij de vrucht van de Geest stil staan lankmoedigheid en geloof.

 

Lankmoedigheid. Wat betekend dit woordje jongeren? Een woord wat in deze tijd zelden of bijna nooit meer gebruikt wordt. Een dominee legde het eens zo aan zijn catechisanten uit hoe ze de betekenis van dit woord goed konden onthouden. Lankmoedigheid, drie keer de letter t. Traag tot toorn. Een ander woord wat in onze tijd hiervoor gebruikt wordt is geduld. Wachten tot je iets krijgt , daar heb je geduld voor nodig. Je verlangt zo intens daar naar, je kan bijna niet langer wachten. Je verjaardag bijvoorbeeld. Geduld zegt je moeder dan. Over zoveel dagen, weken is het zover dan ben je jarig.

 

Geduld wat kan dat soms moeilijk zijn. Al die beloftes in de bijbel die nog vervult moeten worden. Wat kan je daar soms zo naar verlangen. Heere wanneer dan toch? Hoe lang dan nog? Of in je eigen leven in ziekte en tegenspoed. Heere wanneer wordt ik toch gezond? Wanneer is al deze ellende voorbij? Zeker deze vrucht van de Geest ken z’n meeste strijd. Geduld. Hoe lang duurt het nog? Al die vragen die worden opgezonden naar de hemel. Heere ziet u het dan niet?

 

Dan met geduld je handen op Gods Woord te leggen wetend dat Hij geeft wat nodig en dat alles op Zijn tijd. Dan kan je soms inderdaad het gevoel krijgen dat het allemaal nooit gebeurd en dat Gods beloftes nooit vervult zullen worden. Dan vraag je, je af zouden Gods beloftenissen haar vervulling missen?

 

Maar door de Heilige Geest leer ik in mijn leven geduld te krijgen. Te wachten op wat de Heere mij schenkt en zal geven. Zijn beloftenissen worden eens vervult. Hij geeft alles op Zijn tijd. De aardse mens kent geen geduld. Alles moet nu en gelijk, direct. Maar een christen leert op Zijn meester wachten, nu nog niet , maar straks. Gemeente ik weet uit ervaring hoe moeilijk geduld kan zijn. Maar in gebed met Hem, krijg je de kracht en de belofte, zeker Zijn beloftenissen zullen NOOIT haar vervulling missen. Denk maar aan kerst. Jarenlang zagen de mensen uit naar de komst van de Messias. En zoveel jaren later werden toch de schriften vervult en de profetieën.

 

Maar nog om terug te komen op dat woord lankmoedigheid. Drie keer t. Wat een geduld dat de Heere heeft met ons. Wij die soms wantrouwen in plaats van vertrouwen op Zijn Woord. Hij die ons nog spaart te midden van al onze zonden en gebreken. Dat is toch het toppunt van lankmoedigheid. Geduld hebben met een zwaar zondig en dor en dor slecht volk als wij. Zijn genade die nog steeds vloeit voor elke zondaar. Hij die nog steeds geduld heeft met Nederland, het land dat als een van de eerste mee deed met het invoeren van Abortussen en Euthanasie.

 

Het land wat gevochten heeft voor de vrijheid van het geloof en het land wat die vrijheid verkoopt voor geld, geluk, seks, macht, en het zelfbeslissingsrecht. Wat leren we hier de aard van Gods geduld kennen. Nederland krijgt nog genade tijd, ook na zware straf van de Tweede Wereldoorlog. Wat een lankmoedigheid.

 

Gemeente we gaan naar de laatste vrucht van de Geest die we vandaag hopen te behandelen. Namelijk: Geloof. Wat is deze vrucht onmisbaar in het wedergeboren leven van Zijn kind. Deze vrucht laat zijn sporen zien in al zijn of haar daden. Ik geloof in God. En daarom dit en daarom dat. Het geloof wat de Heere geeft in Zijn Woord. Het Woord van Hem wat meer wordt dan een saai boek, volgens mensen. Maar nee het wordt je levensboek, je levensgeschiedenis. Je ziet je levenslijn overeenkomen met al diegenen die toen geleefd hebben. Je ziet je verzet in tegen de Heere als een Korach, Dathan en Abiram. Ook kom je jezelf steeds meer en meer tegen als een Kaïn het gevoel te hebben dat je iemand liever kwijt zo wou willen zijn hem of haar dood te willen wensen. En wat kan je soms ook zoveel op die discipelen van Jezus lijken zoveel ongeloof, zoveel vragen. Wat kom je steeds meer jezelf tegen in de Bijbel. Ik ben niets anders als de voorvaderen en het volk van Israël.

 

Geloof in het Woord. Wat is dat een wonder dat de Heilige Geest dat schenkt. We denken het zo vaak dat de Heilige Geest het meest onbelangrijke persoon is in de drie-eenheid, maar wat vergissen wij daar ons zo in. Als Hij er niet was, dan zou ik , dan zou jij nooit zalig kunnen worden. Want Hij drijft immers de mens tot Christus wat we zo even gehoord hebben  in onze eerste gedachte.

 

Hoe krijg ik een waar geloof? Door Christus , door Zijn Heilige Geest die mij dat geeft, die mij Het Woord in mij legt als een fontijn waar ik elke dag opnieuw uit mag putten. En soms kan die vrucht zo klein lijken is het niet? Het geloof in Hem zo klein? Maar al is die vrucht er, dan is die vrucht er en dat is het werk van de Geest. Al is die vrucht zo klein als een mosterdzaadje. Dat kennen jullie wel hé kinderen? Zo’n klein , piepklein zaadje en uiteindelijk wordt het toch een grote boom. Een klein geloof in Hem , is word toch een groot geloof in Hem, door dat zaadje wat Heilige Geest in mijn leven plant.

 

En al is mijn geloof zo klein en schiet het vaak te kort. Dan mag ik bidden tot Hem , Heere kom mijn ongeloof te hulp. Schenk mij een waar geloof in u o Heere. En Hij zal dat gebed verhoren gemeente.

 

Geloof , geloven in Zijn Woord. Geloven op Zijn Woord. Mensen verklaren je voor gek. Dat oude verzinsel geloof je dat nu nog? Jij weet toch wel beter? Dat geloof in dat eeuwenoude Woord dat geeft troost, bemoediging, kracht en volharding. Die mensen weten niet wat ze missen. Roept hen daar ook toe. Vertel wat het Woord met je en in je doet.

 

Ik geloof Heere , och kom mijn ongeloof te hulp. En in deze zwakte van het geloof zijn toch de vruchten al zichtbaar. Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, al deze vruchten. Ze worden zichtbaar in je leven, de ene meer dan de ander, maar ze zijn allen aanwezig. En je buren en naaste familie merken het. Joh Je bent verandert, wat is er gebeurd? Dan mag je toch zo in eenvoud zeggen. Hij Christus heeft me een ander mens gemaakt. Niet meer ik , maar Christus leeft in mij. Mijn oude mens geheel gedood in het graf van Hem. Dat zuurdesem weet u nog? Een nieuw begin een nieuw desem. En alle zonden liggen achter in de oceaan van Zijn liefde en Zijn bloed overdekt al deze zonden.

Och Heere wat is dit geloof in U toch heerlijk. Werkelijk in het leven met Hem kom je niets te kort. elke dag weer mag je graven in de schatten van Zijn Woord. Hij die de woorden spreekt van het leven.

 

Gemeente we gaan zo afsluiten, wat een troostrijk woord toch vandaag vindt u niet? U mag zich uit die put laten redden. Hij tilt mij eruit, het enige wat ik mag doen is Zijn hand grijpen. Dan ligt de vraag bij , heeft u Zijn al gevat, ligt Zijn hand in de uwe  en de uwe in de Zijne? De zonden blijven kleven, blijven aantrekkingskracht uitoefenen, maar die van Christus zijn hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en de begeerlijkheden. Het vlees wat het op moet geven tegen de Geest. Indien wij door die Geest gaan leven, laten we zo ook ons door die Geest laten wandelen (gal 5 : 25)

 

Die liefde die Hij heeft gewekt heeft in uw leven gaat toch branden, branden om bij Hem te Zijn, om te doen wat Hij zegt. Om Zijn geboden te onderhouden in alle liefde. Och Heere als ik zelf had moeten doen lag ik nog in die put. Maar u hebt gered! Gij bent mijn redder, gij alleen. En die vruchten van de Geest. Wat een wonder Heere, niet om er mee te pronken zie hoe ik ben, nee maar om u in stilte te danken voor wat u hebt toegericht, wat u hebt gedaan aan mijn geest. Zo mochten we in vandaag luisteren naar wat de vrucht van de wedergeboorte is. Wat de vrucht van de liefde is, wat deze werkt. Wat schieten al deze woorden soms zo veel te kort, maar dan mogen we toch in alle dankbaarheid zeggen , wat u gegeven hebt in het spreken dat zult u zegenen. Gemeente de Vrucht van de Geest is liefde Amen.

 

Psalmenkeuze :

 

Voor de Preek

 

Psalm 1 vers 1

Welzalig hij, die in der bozen raad,
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,
Noch nederzit, daar zulken samenrotten,
Die roekeloos met God en godsdienst spotten;
Maar 's Heeren wet blijmoedig dag en nacht
Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.

 

Enige Gezangen 1 vers 9

Och, of wij Uw geboon volbrachten!
Gena, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten;
Om die te doen uit dankbaarheid.

 

Psalm 119 vers 3 en 8

3. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken.

 

8.Ik zal, o God, bepeinzen Uwe wet,
In 't onderzoek van Uw bevelen waken;
Terwijl mijn ziel op Uwe paden let.
In Uw geboon zal zich mijn geest vermaken,
En, daar ik hulp verwacht op mijn gebed,
Uw heilig woord vergeten, noch verzaken.

 

Psalm 119 vers 24,47,83 en 84

24. k Zal Uw geboon, die ik oprecht bemin,
Mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten;
Ik reken die mijn allergrootst gewin;
Ik grijp er naar, en zal er heil uit wachten;
Ik heb ze lief en zal met hart en zin,
Al 't geen Gij ooit hebt ingezet, betrachten.

 

47.'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord,
Want ik ontving door Uw bevelen 't leven,
'k Ben d' Uwe, Heer'; geleid mij ongestoord;
Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven;
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord,
En die gezocht, door Uwen Geest gedreven.

 

83.Wat vree heeft elk, die Uwe wet bemint!
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.
Ik, Heer', die al mijn blijdschap in U vind,
Hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten;
'k Doe Uw geboon oprecht en welgezind;
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.

 

84.Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis;
Dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen;
Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis,
Door zijnen smaak, en hart en zinnen strelen;
Gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel is;
'k Wil niets daarvan voor U, mijn God, verhelen.

 

Na de Preek

 

Psalm 119 vers 86

Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;
Want Uw geboon zijn waarlijk recht, o Heer';
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.

 

Psalm 116 vers 3 en10

3 "Och Heer', och wierd mijn ziel door U gered!"
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig.
De Heer' is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op 't gebed.

 

10 Ik zal Uw Naam met dankerkentenis,
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.