Pinksterpreek 2015 Handelingen 2 vers 21

Pinksteren:

 

Romeinen 10 vers 9-17

Handelingen 2  vers 1-21

Tekst vers 21 : En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

Joël vers 2: 28-32

 

1.       Wie worden er zalig?

2.       Hoe word ik zalig?

3.       De tweede uitstorting van de Heilige Geest in het laatste der dagen.

 

 

1.      Wie worden er zalig?

Gemeente het zal u maar gevraagd worden ben jij, bent u een kind van God? Zo’n vraag komt vaak onverwacht. Een beetje bedremmeld sta je vaak dan te kijken, wat moet ik zeggen? De een zegt : ik zou het niet weten, een ander zegt : ja ik hoop dat te zijn, maar het is nog zo verwarrend vaak in mijn leven. Er zijn helaas ook mensen die snel voorbij proberen te lopen als die vraag hen gesteld wordt. Sorry daar wil ik liever niet op ingaan. En zo wordt u vandaag ook die vraag gesteld : bent u een kind van God? U kunt helaas niet weglopen vandaag. U kunt vandaag alleen maar antwoorden ja of nee en als u geen kind van Hem bent, gaat vandaag die roeping naar u. Bekeert u en wordt zalig. Ons tekst vers zegt: en het zal zijn, dat een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen zalig zal worden. Wie worden er zalig gemeente? Een iegelijk de Hem , Jezus aanroept tot behoud en bekering. Heeft u Hem al aangeroepen? Als u dat doet, zal u zalig worden. Jezus aanroepen tot behoud , tot vergeving van zonden en het verlangen om Hem meer te leren kennen.

 

Wie worden er zalig? U , jij? Weet u het al? Bent u vrijgesproken van de zonde, bent u Zijn eigendom? Maar dominee vraagt iemand uit ons midden dan, hoe zit het dan met de uitverkiezing? Alleen degene die Gods uitverkorenen zijn worden toch zalig, maar u zegt een ieder die Hem aanroept zal zalig worden. Om dat meer duidelijk te krijgen wil ik met u graag nog een keer Romeinen 10 lezen vanaf het 9de  vers tot het 13de vers:

 

Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid. Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

 

Dit gedeelte laat ons zien, dat de zaligheid uit het geloof is en rust in het aanroepen van Christus. De uitverkiezing is iets heel waardevols. De Heere kiest mensen uit die Hij wil zalig maken. Die bij Hem eens mogen komen en eeuwig bij Hem mogen leven. Maar omdat er een uitverkiezing is betekend het niet dat u moet afwachten of u uitverkoren bent of niet. Dat zult u op de dag des oordeels pas weten of als de Heere het in hart te kennen geeft. Paulus schrijft: een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Al ben ik dan niet uitverkoren? U zult zalig worden, want Jezus doet wat Hij belooft. Zal Hij zijn woord niet houden gemeente? Is Hij ooit ontrouw geweest? Nee toch? Roept Hem aan en gij zult zalig worden. Al bent u zo zondig, al heeft u zoveel zonde gedaan, die u een ander nooit zou willen vergeven als deze bij u gedaan waren geweest, Hij vergeeft het. Ja oneindig veel en als Hij vergeeft komt Hij er nooit meer op terug. Hij werpt het in die grote oceaan waar al de vergeven zonden van de gehele wereld in liggen en voor die grote oceaan staat een bordje met: verboden te vissen. Die zonden mogen nooit meer opgehaald worden. Daar zal nooit meer over gesproken worden. Ja voor de grootste zondaar is er vergeving. Al was het voor een Hitler, als was het voor een Poetin, als was het voor een Kim Jong Il , zelfs voor hen was er vergeving mogelijk , maar ze wilden niet. Ze hoefden zijn vergeving niet, nee ze hadden Hem niet nodig. Gemeente als het voor hun kon destijds waarom voor u niet? Bent u  nog zondiger? Heeft u het nog slechter gemaakt? Dat zal toch niet? Ja zo is er vergeving ook voor u, ook al bent u zo zondig, ook al heeft u zoveel geboden ontheiligd, Jezus laat Zijn doorboorde handen zien bij de Vader, Vader ik voor hun.!! Ik betaal voor hun.

 

Heeft Hij ook betaald voor u? Heeft u Hem al aangeroepen? Heeft u al voor Zijn troon gesmeekt om genade en vergeving van de zonde? Vanochtend komt de blijde boodschap :een ieder die Hem zal aanroepen zal zalig worden. U hoeft alleen maar te geloven in Hem en een ieder die in Hem gelooft komt nooit beschaamd uit. Gelooft u al in Hem? Och ik heb zo’n klein geloof dominee. Hoe kan ik toch geloven? De bijbel leert ons te geloven als kind. Als een kind te geloven dat Jezus gestorven is voor de zonde die jij gedaan hebt en dat Hij dat heeft gedaan omdat Hij je wilt redden van het verderf en dat Hij je zo lief heeft dat Hij niets liever wil dan, dat jij eens bij Hem komt, om daar eens eeuwig Hem te dienen en Hem lief te hebben. Zo moeilijk is het toch niet gemeente? Om te geloven. De bijbel zegt: Geloof en wordt behouden. Och Heere schenk mij toch geloof zoals een kind , zodat ik u mag aanroepen en behouden zal worden.

 

Ik kom terug bij de uitverkiezing. De Heere zegt, roept Mij aan en wordt behouden. Gemeente we moeten niet telkens bij de uitverkiezing stil staan. We mogen niet de uitverkiezing gebruiken als een sta in de weg om tot Christus te komen. Ik weet toch niet als ik uitverkoren ben? Ik heb dat vroeger wel is duidelijk proberen te maken door het volgende voorbeeld: Het hek voor het kruis van Christus.

In sommige kerkgenootschappen word de uitverkiezing als een soort hek gebruikt. Dit hek staat voor het kruis van Christus. Zonder dat deze kerken het door hebben zorgen ze ervoor dat niemand bij het kruis van Christus kan komen, want immers dat hek staat ervoor. Jij bekeert zeggen ze dan, jij een kind van God, nee hoor dat kan echt niet. Je moet nog dit en je moet nog dat meemaken en hups daar noemen ze een heel rijtje op en zo weerhouden ze de kerkgangers weg van Christus. Een andere mogelijkheid is het Heilig Avondmaal of het belijdenis doen. Je moet iets meegemaakt hebben ofzo , een bijzondere ervaring een stem uit de hemel bijvoorbeeld. Ja en wat is de mens dat Hij naar Christus tafel mag, dan moet je wel dit hebben en dat hebben, anders mag je echt niet aan hoor. En zo worden mensen bedrogen voor de eeuwigheid, omdat  ze denken dat ze dit en dat moeten meemaken en zus en zo. Maar Jezus zelf zegt: roep Mij aan en word behouden. Nee niet wachten op een bijzondere ervaring of een stem uit de hemel, de kans is zeer groot dat je dat nooit zal meemaken. Wilt u alleen zo’n bekering? Het is toch Gods weg die leidt, of moeten wij Zijn weg invullen en gebieden. Als u zalig wil worden draait het toch niet om de manier waarop u bekeert wordt, maar dat u bekeert wordt. Dan gaat het toch alleen om Hem? Of draait alles bij u nog om de buitenkant. Op zondag strak in pak naar de kerk, altijd aanswezig in de kerk, de kerkbank versleten zo zeggen ze dan, maar geen waar geloof hebben in Christus. Zij gaan verloren gemeente, zij zijn op weg naar de hel, naar hun eeuwige ondergang tegemoet. Laat het niet zover komen gemeente, heden bekeert u, roept Hem aan en wordt behouden.

 

De uitverkiezing mag u daar niet van weerhouden, die mag ons niet als een sta in de weg staan om naar Christus te gaan. Als u Hem aanroept zal u behouden worden en zelfs daarin maakt het niet uit welk volk u afkomstig bent. Noch Jood noch Griek. Daarin laat Paulus zien dat de Joden even zo als de heidenen zalig zullen worden als ze Hem zullen aanroepen.

 

Opvallend is dat hier staat : Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; Allereerst wordt het Joodse volk genoemd. Waarom als eerste, heeft dat een bijzondere aanduiding? God heeft Israël Zijn volk het Jodendom uitverkoren, daarom staan de Joden als eerste genoemd. De Zaligheid is der Joden. Eerst de Jood dan de Griek. Jezus kwam met name allereerst om Zijn volk te redden en te vergeven van zonden, daarna ook voor die van de heidenen. Zo liet de Heere Petrus een gezicht zien. Waarop een linnen laken uit de hemel naar beneden kwam met allemaal onreinen dieren. Petrus eet zij de Heere. Hij moest iets wat onreins was eten, wat hij nooit gegeten had, omdat God dat geboden had door de hand van Mozes. Petrus kreeg door dit gezicht de roeping om ook de heidenen ,de onreinen in hun ogen ,het evangelie te verkondigen en zo was er ook nu voor hen weg tot behoud.

 

Gemeente we komen weer terug waar we zo even mee begonnen zijn: Bent u, ben jij een kind van God? Een vraag die zo diep kan gaan in hart van een mens. Hoe zit het nu toch in mijn leven? Waar zou ik heengaan als ik nu zou sterven? Het liefst schuiven wij deze vraag telkens weer voor ons uit. Niet aan denken! Later !! Maar vandaag komt u daar niet mee weg gemeente. Er zal een antwoord moeten komen van u. Bent u bekeerd? Bent u Zijn eigendom? Misschien overvalt vandaag die vraag u. Maar denk er gedurende de preek eens over na. Hoe staat met mij ervoor? Jongeren, Ken jij Jezus? Heb je Hem lief gekregen? Kun je Hem niet meer missen. Want dat is het ware geloof, het geloof wat niet meer zonder Jezus kan, wat Hem niet meer kan en wil missen.

 

 

2.Hoe word ik zalig?

We staan nu stil bij ons tweede punt : Hoe word ik zalig? Romeinen 10 vers 9 vat dit als volgt samen: Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

Eigenlijk is zalig worden noch zo moeilijk niet toch? U hoeft alleen maar te geloven.  Maar dat is juist het probleem zegt iemand uit ons midden, ik vind geloven zo moeilijk en hoe kan ik geloven? Geloven in een God die Zijn Zoon naar deze wereld stuurde en dat die Zoon ook mijn schuld, mijn zonde wilde betalen en geloven moet toch van boven gegeven worden? Ja dat is zeker waar. De Heere alleen geeft het geloof in Hem daar komt niets van de mens bij, dat is volkomen alleen Zijn werk , maar dat betekend niet dat we met de armen over elkaar moeten blijven wachten, nee we mogen vragen om zo’n geloof. In een waar geloof in Hem wat Hem voor u zo dierbaar maakt, dat u Hem niet meer kan missen en dat u zich getroost mag weten en verlost mag weten door Zijn bloed wat heeft gevloeid voor mij. Voor een zondaar zo als ik.

 

God geeft geloof in hart van de mens als ze daarom bidden. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden. Als u Hem bid om een waar geloof zal Hij het u geven, want Hij heeft het beloofd in Zijn woord en daarop mag u pleiten gemeente: “  Heere u hebt het belooft het staat in Uw Woord, doe het daarom Heere.” En als u daarom bid gemeente laat de Heere u dan met lege handen staan, of drukt Hij u een slang of een schoorpioen in uw lege handen? Nee dat zal geen enkele vader doen en zo vast en zeker zal de Heere dat ook nooit doen, nee Hij zal geven wat Hij heeft belooft.

 

Velen van ons Zijn gedoopt, het zegel dat de Heere een verbond met ons heeft gemaakt, dat ook voor ons die beloften zullen gelden. Gemeente het zou ook zomaar kunnen zijn dat u zegt, ik heb er nog helemaal niet om gebeden. Ik hoop dat u dan vandaag nog , ja inderdaad vandaag deze dag nog op u knieën zult vallen en zult bidden voor u behoud en voor een geloof in Hem. Wacht daar niet meer langer mee gemeente! Haast u en spoed u , want de dag des Heeren nadert en dan zal het te laat zijn. Dan zal er geen weg meer ter ontkoming zijn, maar wel een weg naar het eeuwig verderf en ik hoop niet dat u daar zult komen, want daar is het vreselijk. Daar woont de duivel en daar zal eeuwig pijn worden geleden. O met zo’n uitzicht wacht u toch niet langer gemeente. Met zo’n uitzicht valt u toch nu direct op knieën: “Heere bekeer me , Heere ik ben op weg naar de hel, red me.”

 

Gemeente er staat wel in ons tekst vers : en het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. En dat is volkomen waar een ieder de Hem zal aanroepen zal zalig worden. Maar dat houd niet in dat we pas met aanroepen moeten beginnen als het de laatste dag is. Dat we denken , ik heb nu nog een heel leven voor me, ik wil eerst genieten, dit en dat nog doen en geloven komt later wel en als het twee voor twaalf is dat we dan beginnen met Hem aan te roepen. Nee dan zal de Heere niet antwoorden en dan zal Hij niet horen. Dan zal u een dichte deur vinden. Ik ken u niet, wie zijt gij? Maar de moordenaar aan het kruis dan? Die werd aan zonden ontdekt door Gods genade. Hij mocht het zien, ik heb gezondigd en heb Gods eeuwige straf de brandende hel verdient. Hij vernederde zich zelf, ik heb waardig straf verdient. Och Heere gedenk mij toch als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Maar Jezus antwoordde Hem: Heden zeg ik zult gij met mij in het paradijs zijn. De moordenaar aan het kruis mocht vergeving ontvangen voor zijn verschrikkelijke daad, moord.

 

Dat is het verschil met de moordenaar aan het kruis en degene die  proberen twee voor twaalf het koninkrijk van God  binnen te glippen. Degene die proberen twee voor twaalf binnen te glippen doen het slechts enkel uit eigenbelang, alleen op het zicht om naar de hel te gaan , waar ze bang voor zijn. Ze hebben een losbandig leven geleefd en nu het einde inzicht is , zijn ze bang voor de eeuwigheid. Nee om vergeving van zonden is het hun niet te doen, nee alleen omdat ze bang zijn om naar de hel te gaan. Dat is het verschil met die moordenaar aan het kruis, die was het in de eerste plaats niet te doen om de hemel, nee maar om vergeving van zonden, omdat hij Zijn zonden beleed , kreeg hij vergeving van zijn zonden, want wie zijn zonden beleid zal barmhartigheid geschieden. Ja en die moordenaar kreeg nog meer dan waar hij op hoopte, hij kreeg de belofte heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. En als die moordenaar vanochtend hier in de kerk zou zitten zou hij zeggen: wacht nooit op het laatste moment, maar bekeer je nu! Hij heeft letterlijk de hel in de ogen gezien. Zult u het zover laten komen? Wacht u op het kaatste moment? Niet doen, nee bekeert u nu.!  Roept Hem aan en gij zult behouden worden.

 

Het is Pinksteren vandaag, anno 2015. Het is druk op het tempelplein vele volken staan te luisteren naar de preek van Petrus en van de andere discipelen en wat zo wonderlijk is , ze horen het allemaal, een ieder in hun eigen taal. Wat wonderlijk , met stille verbazing staan ze te luisteren naar wat de discipelen zeggen. Daar werd harde taal gesproken , de harde waarheid. Zij hadden Jezus de verlosser de Christus, de beloofde Messias gekruisigd! O wat waren ze daarvan onder de indruk. Wat hadden ze gedaan? Zou God hen nu straffen?  Ze waren verslagen in het hart. Maar gelukkig Petrus bracht hen de blijde tijding. Ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Zo nu bekeert u en een iegelijk worde van u gedoopt in de naam van de Zoon tot vergeving van de zonden en daar kwamen er 3000 mensen tot het water, om gedoopt te worden. Wat zal dat een bijzonder moment geweest zijn voor een ieder die dat meemaakte. Zovelen mensen uit allerlei volken kwamen tot bekering, ze werden ontdekt aan hun zonden. Nu gingen ze af naar het water, om gedoopt te worden, om een nieuw leven te beginnen met Christus als borg en zaligmaker, nee dat leven want hen nu zou wachten zou er heus niet makkelijker op worden , nee ze zouden vervolgd worden, gemarteld en gedood, maar ze wisten ; niets meer kan mij scheiden van de liefde van God. Ja mijn zonden zijn mij vergeven. Zij bleven achter in het vuile water en ze begonnen een nieuw leven, een leven want nooit meer zou eindigen , het leven met Christus, wat tot in eeuwigheid zal duren. Wie zou hen nog scheiden, zelfs de dood niet meer. Nee Jezus was wel gekruisigd door hun handen, maar door Zijn sterven was er nu vergeving van zonden mogelijk en een weg gekomen tot behoudenis. Wat een wonder.

 

Zou u vandaag dan ook niet gaan, naar Jezus en Hem smeken om vergeving van zonden. Nee u hoeft niet opnieuw gedoopt te worden, de Heere heeft Zijn verbond met ons gegeven. Nee ik hoef God zij dank niet zelf een verbond te maken tussen God en mij. Nee dat deed Hij, Hij was het die mij eerst heeft bezocht. Hij was het die in mijn leven begon. Niet ik. Nee het was niet ik die koos voor een relatie met God, die de keuze maakte om voor God te kiezen. Nee God koos voor mij!! Waaruit blijkt dat? Ja door Zijn sterven. Door Zijn komst naar deze aarde. Hij wilde mij redden en dat onverdiend. Hoe zou ik durven kiezen voor God. Niets is er in mij dat voor God zou willen kiezen. Nee het eigen vlees belemmerd in alle wegen dat ik voor Hem zou kiezen, maar omdat ik het niet kon deed Hij het. Hij stichtte Zijn verbond, eerst al in het oude testament, door de besnijdenis , na Christus komst en hemelvaart ook door de doop en door de doop beloofde Hij dat wat Hij begonnen was in u en mijn leven niet zou loslaten. Dat Hij niet zou laten varen wat Zijn hand begon. Hij is de eerste en de laatste, de Alfa en de Omega. En ook door de doop gaf Hij Zijn woord aan mij als kostbaar bezit, met het wonderbare evangelie en vele beloftes. Beloftes die gelden voor Zijn kinderen, voor Zijn volk, voor Zijn nabijheid, hulp, kracht en volharding. Wat geeft Hij oneindig veel. Nee daar heb ik niet zelf voor gekozen. Geen haar die daar aan denkt. Nee de Heilige Geest ontdekt ons daaraan, het is alleen Gods werk en Gods genade en zo daal ik af naar het water om daar vergeving te ontvangen van de zonden. Om met Hem op te staan in een nieuw leven.(Geestelijk) En als ik achter kijk zie ik al mijn zonden in dat water liggen. Bruin en troebel, zwart van de zonden, maar het water kleurt rood, het bloed van de Heere Jezus vloeit daar en reinigt al mijn zonden. Nee ik hoef dan niet meer achterom te kijken, nee ik word vermaand vooruit te kijken, Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods. Nee die zonden liggen achter me en die moet ik achter me laten. Niet achterom kijken, maar geduldig en volgzaam mijn voetstappen in de Zijnen te drukken, achter Hem aan, want dan gaat het alleen vooruit. Naar de toekomst van Hem, naar de jongste dag. De dag van de verlossing van het zondige vlees en daar is het eeuwig Pinksterfeest. Jong en oud, Heiden of Jood, zij allen voor Gods troon , God verheerlijkend tot in eeuwigheid.

 

Maar nu , heeft u Hem al gevonden? Zijn uw zonden u al vergeven?

Zo niet het kan nog, heden is het nog genade tijd. Roept Hem aan en gij zult zalig worden. Eenvoudiger kan het niet toch? Roep Hem aan, bekeert u vandaag nog.

 

Geloven hoe kan ik dat? Weet u? God geeft geloof en daarom ga tot God in gebed en vraag om geloof en Hij zal het geven. Misschien kan het geloof in het begin dan nog zo klein lijken, zo klein als een mosterdzaadje, maar uit zo’n mosterdzaadje groeit eens een grote en sterke boom. Al is het geloof in het begin nog zo klein, het zal groeien. Laat mij in u blijven groeien en bloeien, zo zegt een lied. Ja een kind van Hem zal meer en meer groeien in de genade en  het geloof. Wat is geloven toch iets bijzonders. Geloven geeft blindelings vertrouwen in Hem, zo als een blinde vertrouwd op zijn stok of zijn hond die hem begeleid, zo mag een kind van God weten, ook al zie ik Mijn gids nu niet, Hij ziet mij wel en ik mag vertrouwen dat al wat Hij doet goed is en dat Hij mij leidt en beschermd.

 

Geloven heeft z’n vertrouwen op Jezus gevestigd en het geloof ligt geankerd in Hem. Al zie ik Hem nu niet ,ik mag toch vertrouwen op Hem , zoals die blinde die vertrouwd op zijn hond. Wat is dat toch iets heerlijks die blinde legt z’n lot in die handen van een hond. Hij vertrouwd dat die hond hem veilig zal brengen waar hij heen wil. Zo mag u , uw lot overgeven in de handen van de Vader, want Hij zorgt voor u, en Hij leidt de weg, die is inderdaad niet altijd gemakkelijk, die gaat over heuvels en dalen, maar toch , over die heuvels en door die dalen, word de bestemming veilig bereikt , de bestemming van het Hemelrijk.

En als u vandaag zegt: Ik mag door Gods genade weten een kind van God te zijn. Die zal ook Hem zonder vrees belijden voor de mensen. Ja de mensen te vertellen wat God in uw leven heeft gedaan en wie Hij voor u is. Want door het geloof in Hem, kan het niet meer zwijgen, maar zal het Zijn werken en Zijn daden prijzen en verheerlijken. Wie Hem beleid voor de mensen , wordt beleden voor de troon der genade in de hemel, ja voor God zelf.

 

3.De tweede uitstorting  van de Heilige Geest in het laatste der dagen (Joël)

Gemeente we hebben stil gestaan bij : wie worden er zalig?, Hoe word ik zalig? en we zullen nu stil staan bij de 2de uitstorting van de Heilige Geest.

 

De bijbel spreekt van een 2de uitstorting van de Heilige Geest. Net zoals in de dagen van de discipelen. Alleen er is wel een verschil tussen deze 2 uitstortingen van de Heilige Geest. Bij deze 2de  nog komende uitstorting van de Heilige Geest zullen er ook andere dingen plaats vinden, zo lezen we in Joël 2: en daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

 

Vol van de Heilige Geest , zullen ze profeteren over de toekomst, de ouderen zullen dromen en de jongeren zullen  gezichten zien. Heeft u daar ooit wel is bij stil gestaan gemeente? De tweede uitstorting van de Heilige Geest. Dat de Geest nog een keer zal worden uitgestort?

Maar ten diepste is deze uitstorting veel bijzonderder , weet u waarom? Omdat er staat : dat ik Mijn Geest zal uitstorten. Zijn Geest. De Geest van de Heere Jezus zelf, ja deze Geest wordt uitgestort.  

 

Over oude mensen, over jonge mensen, uit welk land ze ook zullen komen. De Geest word uitgestort. En als de Geest uitgestort op jou , verander je toch gemeente. Je bent helemaal vol van Christus, je kan er niet over zwijgen. De hele wereld mag het weten, ik heb Hem lief en dan kan je wel is letterlijk zingend de straat op gaan, met psalmregels op je lippen. Je kan niet meer zwijgen over Hem omdat Hij je zo dierbaar is geworden.

 

Zo zie op het tempelplein is het wel doodstil onder het volk, maar de monden van de discipelen stromen over van de woorden Gods. Ze kunnen er niet meer over zwijgen, vroeger hadden ze Hem verloochend, maar nu? Nu stonden ze daar vol van de Heilige Geest, nee Hem verloochenen konden ze niet, Hij was door Zijn sterven zo dierbaar voor hen geworden, heel de wereld moest het weten, dat er een weg was gekomen om nu behouden te worden. Om het oude zondige leven achter je te laten en Christus alleen te volgen, alles achter je latent. Het oude zondige leven van je op de vuilnisbelt en daarvoor een leven dicht bij God. Lijkt u dat niet zoveel beter gemeente? Beter een leven dicht bij Hem , dan een zondig leven ver weg van Hem of niet soms? Bent u nog zo aan u zondig leventje gewend en zou u het voor geen goud om willen ruilen tegen leven dicht bij God en de eeuwige zaligheid? Daar staan de discipelen vol van de Geest. Ze prediken Christus aan het volk. Ze zien de verloren zielen die op weg zijn naar de hel en dat grijpt hen aan, bekeert u!! Klinkt het daar! Laat u toch dopen, in de Naam van Jezus tot vergeving van de zonden.

 

En door de Geest werden er 3000 gedoopt tot vergeving van de zonden, waren er 3000 die door Gods Geest Christus leerde kennen en Hem zo lief kregen. Ik hoop ook dat er vandaag mensen zijn, hier onder ons, die zeggen: ik heb Hem ook zo lief, Ik kan en wil Hem niet meer missen, Hij is mijn een en mijn al. Is Hij dat voor u al geworden? Zo niet roept Hem aan, het kan nog, heden is er nog genade tijd. Een ieder die Hem zal aanroepen zal zalig worden. Neemt dat niet de angst weg om tot Christus te gaan, want Hij heeft het beloofd, wie Mij zal aanroepen en in Mij gelooft heeft het eeuwige leven. Kom tot Hem, want Hij zal u niet uitwerpen, maar Hij zal u aannemen zoals u bent. In het zondige van je leven, met al je zorgen, met al je verdriet. Je mag gaan tot Hem, Hij zal voor u zorgen.

 

Bent u al gegaan naar Hem, heeft u al gesmeekt om geloof en bekering? Wacht niet langer gemeente! Doe het vandaag! Want als u het nu niet doet, wanneer zult u het dan doen? Het wordt steeds moeilijker dan om de Heere aan te roepen, want je harde hart, wordt door de jaren steeds meer verhard en wil niks meer van Jezus weten. Geloof en bekeert u vandaag en u wordt behouden. Wat heerlijk als er op deze pinksterdag ook zovelen tot bekering zouden mogen komen, tot de kennis van Christus. Want ook vandaag is de Heilige Geest op deze aarde en werkt hij in de harten van mensen en ook heeft nu de Heilige Geest nog even veel kracht als die pinksterdag in de bijbel. De Geest is niet zwakker, maar wordt door de jaren heen steeds krachtiger, de Geest wil zondaren bekeren tot Christus tot hun eeuwig behoud en in Joël 2 staat dat diezelfde Heilige Geest opnieuw zal worden uitgestort. Maar hoe zit het dan, de Heilige Geest is toch al uitgestort? Ja maar hier word iets anders bedoeld namelijk wat in Joel 2 vers 29 beschreven staat. Dat de Geest  over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal worden uitgegoten. In die dagen zal ik Mijn Geest uitgieten. Net zoals dat lied het zegt : Heer, ik hoor van rijke zegen, die gij uitstort keer op keer. De Heilige Geest is op die eerste pinksterdag voor het eerst uitgestort en vindt de  plaats in de harten  van de mensen. Maar die zelfde Geest wordt nu ook keer op keer uitgegoten over Zijn kinderen.

 

Zo zal het ook Zijn in het laatste der dagen. De Heilige Geest zal nog een keer vol macht uitgestort worden. Er zullen mensen komen die profeteren door de Geest geleid, ouderen die dromen , dromen over de toekomst en de naderende dag van het oordeel en de wederkomst. Jongeren zullen gezichten zien en dat alles staat aan de vooravond van de wederkomst van Jezus. De Geest wordt uitgestort over alle vlees zo staat er. Ook over u? Heeft u daar wel is naar verlangt gemeente? Dat de Geest over u uitgegoten wordt? Dan verandert een mens nietwaar. Zie maar op het tempelplein daar. Vonken spatten van de hoofden van de discipelen. Vol van de Heilige Geest roemen ze in Christus.  Vol van de Heilige Geest zullen ook bij de 2de uitstorting van de Heilige Geest bijzondere dingen gebeuren, er zullen mensen zijn die gaan profeteren. Niet zomaar iets , nee maar over de toekomst, over de dingen van het hemelrijk. Er zullen ook ouderen zijn die dromen zullen dromen. En deze dromen zijn geen bedrog, deze dromen zijn als een openbaring van het toekomende, wat nog gebeuren zal. Als u dit zult meemaken gemeente beseft dan, dat de wederkomst dichtbij is en ziet naar omhoog, want daar zal verlossing komen. De verlossing van het vlees. Het zondige vlees wat eens nooit meer kan zondigen omdat als Hij terug komt wij nieuw een lichaam krijgen wat nooit meer zonde zou kunnen en doen en ook niet de minste pijn zou kunnen voelen. Ja dit is wel alleen voor Zijn kinderen bestemd , want we lezen niet dat de mensen die in de hel zijn geen pijn lijden, nee zij lijden een verschrikkelijke pijn en pijn die nooit overgaat. Voor Zijn kinderen zal er zijn de verlossing. Eeuwig verlost van het juk van de dienstbaarheid aan de zonde. Voor hen was dit aardse leven ook geen leven, maar een voortdurend sterven, omdat ze zichzelf zo vaak tegen kwamen in hun zonden, dat ze zo vaak aan zichzelf ontdekt werden, hoe zondig ze wel niet waren, o ik ellendig mens!!

 

Wie is het die dat werkt die zelfkennis? Dat is de kracht van de Heilige Geest, die geeft je inzien hoe je op weg bent naar de eeuwigheid en deze Geest verbreekt je harde hart, en geeft je maar een doel voor ogen: genade, genade Heere! Wat een wonder dat de Heilige Geest dit werkt. Herkent u dat in uw eigen leven? Het ware kenmerk, ben ik een kind van God? Dat mag u zien als u weet de Heilige Geest heeft mij gebracht bij het kruis en daar zijn al mijn zonden gevallen in dat lege graf. En dan die liefde, o die liefde kent geen palen hoòr, nee die liefde blijkt door alles heen, Hij voor mij. Dat ik nu mag leven, want Christus leeft in mij. Eerst was ik dood en blind door de zonde, maar de Geest is niet voor niets uitgestort hij heeft mij daar aan ontdekt. O Heilige Geest, ik ben u dankbaar. Nee niet alleen God de Vader, niet alleen de Zoon, maar ook de Heilige Geest, omdat hij mij deed zien hoe groot mijn zonden voor God waren en als ik zo zou doorgaan naar de hel zou gaan. Dank u Heere , dat de Heilige Geest is uitgestort anders kon ik nooit zalig worden, want ik zou nimmer uit mij zelf mijn ellendige zondige staat inzien, maar dat is het werk van de Heilige Geest. En die zelfde Geest wordt heden , spoedig opnieuw uitgestort. Heb jij daar al om gebeden, of die Geest ook op jouw mag worden uitgestort? Heeft u oudere, al zo’n verlangen om dromen te dromen en jij jonge vriend om een gezicht te mogen zien. Dat de Heilige Geest over jouw uitgegoten mag worden? Ja dan mag de wereld het toch weten, dan schaam je, je niet op je werk, in je vriendenkring of op school. Nee je bent vol van Hem, van Jezus, want de Heilige Geest maakt je vol van Hem. Het liefst zou je iedereen mee naar de kerk willen hebben. Je zou toch het liefst iedereen wakker willen schudden, je gaat verloren , doe toch niet zo dwaas, bekeer je!

 

De Heilige Geest wekt wondere dingen. Zo kwamen er 3000 tot bekering op een dag en zo ook komen er steeds nog tot bekering wereldwijd. Want die Heilige Geest is er nog steeds en die werkt overal de liefde tot Jezus. Een dominee zij eens: “de Heilige Geest maakt Jezus aantrekkelijk.” Ja dat is zijn werk. Jezus in het middelpunt. Omdat daar de vergeving van de zonde ligt, dat neemt niet weg dat je zonder de Vader en de Heilige Geest ook zou kunnen zalig worden. Nee de Heilige Geest wekt de liefde tot Jezus en geeft je zondekennis. Al zou de Heilige Geest er niet zijn, wat was dan de zaligheid voor de mens ver weg, nee zelfs onbereikbaar. Omdat ik uit mij zelf nooit bij Jezus kom, maar omdat ik kom omdat de Vader, ja de Vader mij trekt. De zaligheid ligt in de drieheid, in de drieenigheid van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

 

Och gemeente heeft u al gebeden om de Heilige Geest. Ik mocht eens een poster schrijven. Je gaat Pinksteren pas echt als een feestdag zien, als je vraagt om de Heilige Geest. Ga toch zo straks de kerk uit gemeente, biddende om de Heilige Geest en ook om zijn tweede uitstorting, want dan is het einde nabij. We eindigen met het pinksterlied en laat dit biddend u verlangen zijn, om te begeren van die milde regen van de Heilige Geest die word uitgestort heden en in de toekomst

 

Heer, ik hoor van rijke zegen,

die Gij uitstort keer op keer;

laat ook van die milde regen

dropp’len vallen op mij neer.

Ook op mij, ook op mij,

dropp’len vallen ook op mij.

 

Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:

Gij geeft blinden d’ ogen weer!

Wil, o wil nu bij mij stilstaan.

Werk in mij met kracht, o Heer!

Ook in mij, ook in mij,

werk ook door uw kracht in mij!

 

Amen

 

Psalmenkeuze

 

Voor de Preek:

 

   Psalm 40 vers 3

  Mijn God, Gij hebt Uw wondren groot gemaakt;
  Wie is 't, die 't onbepaald getal
  Van Uw gedachten melden zal?
  Wat geest zo vlug, wat tong zo welbespraakt?
  Geen slachtvee, geen altaren,
  Vol spijs ten offer, waren
  Het voorwerp van Uw lust.
  Gij hebt mij naar Uw woord,
  Mijn oren doorgeboord,
  En 't lichaam toegerust.

 

  Gezang 8:

  O God, die onze Vader zijt;
  Die t' allen tijd,
  Ons Uwe tegenwoordigheid,
  In Christus, wilt betonen,
  Wanneer men, in Uw Naam vergaard,
  Uw Woord verklaart
  Zie ons nu saam daartoe bereid;
  Uw Geest koom' bij ons wonen;
  Ontsluit des dienaars hart en mond;
  Wil hem en ons verlichten,
  Opdat hij, uit Uw heilverbond,
  Zichzelf en ons moog' stichten,
  En wij, op Uwe leer gegrond,
  Ons leven daarnaar richten.

 

  Psalm 119 vers 3, 47, 86

 3. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
  Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken!
'  k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
  Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
  Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
  Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken.

 

47. 'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord,
Want ik ontving door Uw bevelen 't leven,
'k Ben d' Uwe, Heer'; geleid mij ongestoord;
Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven;
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord,
En die gezocht, door Uwen Geest gedreven.

 

86. Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;
Want Uw geboon zijn waarlijk recht, o Heer';
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.

 

Na de preek

 

Psalm 89 vers 7

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wandlen, Heer', in 't licht van 't Goddlijk Aanschijn
voort;
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't
lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

 

Psalm 45 vers 1 en 4

1. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen,
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,
Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te boven;
Gena is op uw lippen uitgestort,
Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.

 

4. O God, uw God heeft mild U overgoten;
Met vreugdezalf, meer dan uw meegenoten,
Omdat Uw ziel de goddeloosheid haat,
En 't recht bemint. Uw vorstlijk rijksgewaad
U toegevoerd uit elpenbenen hoven,
Vol eedlen geur, doet elk uw hoogheid loven.
Hoe ruikt de mirr' en kassie wijd en zijd,
En d' aloe, wier geur uw ziel verblijdt!