Oudjaarspreek 2015 Prediker 3 en Prediker 12

Oudjaarspreek                 Thema God zoeken in je jongelingschap

 

Prediker 3 vers 1-11

Prediker 11 vers 9 tot Prediker 12 vers 14

 

Tekst Prediker 3 vers 2: Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven

Tekst Prediker 12 vers 1 en 2: En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve. Eer dan de zon, en het licht, en de maan, en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na den regen.

 

1.       Alle tijden in Gods handen.

2.       Vermaning tot het zoeken van Christus Jezus.

3.       De zekere toekomst.

 

1.Alle tijden in Gods handen.

Gemeente het is vandaag oudjaar. Het afgelopen jaar vloog letterlijk voorbij. Voor de één was het een goed en gezegend 2015, terwijl een ander met veel moeilijkheden te kampen kreeg. Ziekte of overlijden in de familie of kennissenkring. En nog zoveel meer gebeurde er in 2015. Verschillende rampen, en ook verscheidene aanslagen in de gehele wereld van I.S.

 

Dan kan je hart wel is verscheuren of zo bang zijn van angst. Komen er ook hier aanslagen? Blijven wij hiervoor gespaard? Hoe zal het dit komende jaar gaan? Allemaal vragen waar we geen antwoord op weten. Niemand die weet wat de toekomst bied. Dan kunnen onze ogen vandaag maar op de Heere gevestigd zijn. Immers onze hulp is toch in de Naam van de Heere? Hij heeft alle tijden in Zijn handen. Het afgelopen 2015 en het toekomende 2016. Zonder Hem in het nieuwe jaar wordt het een verschrikkelijk jaar niet om vol te houden. Maar met Hem in het nieuwe jaar worden we gesterkt en beveiligd door Zijn beschermende handen. Want heden blijft Hij ook dezelfde God, dezelfde Beschermer, dezelfde Redder.

 

Misschien heeft u het afgelopen jaar wel bij een open graf gestaan en stil gestaan bij de broosheid van het leven. Wat een pijn een verdriet kan je dan hebben. Een geliefde te moeten loslaten en overgeven aan de aarde. Maar is dat toch niet helemaal waar? Dat is het niet einde van Gods kinderen. Voor degene die Hem hebben lief gehad en die zich weten gered door het bloed van Hem wacht de volle glans en de volle heerlijkheid in der eeuwigheid. Want dit leven is toch niets meer dan een gedurend sterven. “Ach wij vliegen daarheen” : spreekt psalm 90. Het leven is maar kort, het leven is niet het doel van de mens waar hij of zij eeuwig moet blijven leven. Nee wij zijn slecht vreemdelingen op de aarde. Allochtoon : van een andere aarde. Niet dit is onze bestemming maar ik hoop dat u het kan zeggen vanavond, maar onze bestemming ligt toch bij Hem? In de eeuwige heerlijkheid, zonder rampen, zonder vrees, zonder verdriet. Maar eeuwig vreugde bij de Heere.

 

Maar nu leven we nog op aarde in de afwachting van wat ons 2016 te wachten staat. Er zijn er onder ons die er naar uitleven, maar er zijn er ook onder ons die er tegen op zien. De één hoopt zijn studie af te ronden of te trouwen. Terwijl een ander moeilijke en pijnlijke operaties dit nieuwe jaar moet ondergaan of het einde van het jaar 2016 niet zal halen.

 

Daar staan we vaak niet bij stil gemeente, ook bij die mensen die er zo tegen op zien. Met name ook de ouderen en de zieken. Zal het beter gaan dit nieuwe jaar? Of voor de ouderen zal ik eind 2016 wel halen? Allemaal vragen waar je geen antwoordt op weet. Maar laten we vanavond niet blijven hangen in onze vragen over 2016 , maar laten we onze hoofden opheffen naar omhoog. “ k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen”. Dat is toch onze hoop voor 2016, we hoeven niet alleen dit jaar af  te sluiten en het nieuwe jaar in te gaan , maar Hij gaat toch mee. Hij blijft heden dezelfde in 2016, Zijn Woord blijft ook in 2016 gelden en Zijn liefde kent ook in 2016 geen grenzen. “ Hij is het die verlossing zond, Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond met hen in eeuwigheid bewaren”.

Kunnen we dan niet gerust en getroost het nieuwe jaar ingaan? Omdat alles in Zijn handen ligt. “ In Uwe hand zijn mijne tijden”.

 

Prediker 3 vers 2: “Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven”. Dat is nou niet een bepaalde tekst die u graag zou willen horen toch? Herinnerd worden aan  dat u sterven zal! “ Er is een tijd om geboren te worden”. Eens werd u geboren, er was vreugde in het gezin. Maar ook eens zal er verdriet zijn. “ Er is een tijd om te sterven”.

 

En zeker de jongeren staan hier liever niet bij stil. Het leven heeft zo’n aantrekkingskracht, en je bent nog jong dus… Maar nee ook voor ons wacht eens de dood. En Salomo helpt ons vanavond dit ons te herinneren. We blijven niet eeuwig leven op aarde. Onze opa’s en oma’s en je vader en moeder gingen heen. Maar ook eens zal jij moeten sterven, ook eens aan jouw leven komt een einde. En dan is het de vraag of je voor God kunt verschijnen? Of je bereid bent om te sterven?

 

Ach je bent nog jong en dit en dat staat nog op je planning. Je hele agenda staat vol in 2016. De duivel werkt overuren, de mensen mogen geen tijd hebben om God te zoeken , ook in het nieuwe jaar. Hoe staat het met jouw vandaag? Of anders gezegd, hoe ga je God dienen en God zoeken in het nieuwe jaar? Of ben je daar niet mee bezig en ben je constant met jezelf bezig? Hoe zal dit en dat gaan? En dat is op zich niet allemaal verkeerd, daar mag je gerust over nadenken. Maar staan we ook stil bij ons sterven, staan we ook stil bij Zijn woord?

 

“Er is een tijd om te sterven”. Eens zal jij moeten sterven! Jij daar, en jij, en jij! En dan.. Ben je dan bereid? “ Nee Heere ik had het zo druk en mijn agenda stond zo vol, ik heb geen tijd gehad”. Dat kleine beetje tijd gemeente waar in we nu leven moeten we dat verruilen voor de eeuwige en brandende hel? Ook dit korte leven heeft een end, maar het eeuwige leven is eeuwig. En daar is geen eind aan.

 

De tijden liggen in Zijn handen. Ligt jouw leven ook in Zijn handen? Of ligt dat in de handen van de duivel? Voor u lijkt er misschien weinig verschil. Bij de duivel is het leven heerlijk hoor, beter uit te houden dan bij de Heere, is dat zo? Je leven in handen van de duivel is spelen met vuur.

 

Jongeren vanavond met het vuurwerk, je steekt het vuurwerk aan en daarna zorg je dat je op gepaste afstand blijft zo dat je niet geraakt wordt door het vuurwerk. Immers vele mensen raken delen van hun handen, of hun ogen kwijt door vuurwerk omdat ze niet op tijd aan de kant zijn gegaan. Zo is het toch ook met de duivel. Je speelt met vuurwerk, je speelt met je leven, door te blijven hangen in het vuurwerk, de zonden. Als je boven het vuurwerk blijft hangen en het gaat af, dan is het leed niet te overzien. Als je blijft liggen in de zonden , in de handen van de duivel is het leed niet te overzien. De dood wacht en niet de tijdelijke dood , maar de eeuwige dood wacht, en daar heb je toch niet je leven voor over?

 

Ach sommige predikanten, valse leraren beweren dat het uiteindelijk toch wel met iedereen goed komt. God is een God van liefde dusss.  Maar zo werkt God niet zo eist Zijn gerechtigheid zegt de Catechismus “ dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is, met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worde”. De zonden moeten worden betaald. En dan gaat Zijn Zoon de Liefde zelve naar deze aarde. Hij vernederd zich in een voerbak , Hij vernederde zich aan het kruis. Maar te gelijker tijd wordt Hij aan hetzelfde kruis verhoogd.

 

Die slang in de woestijn was de redding voor het volk Israël. Zonder naar die slang, dat genademiddel van de Heere te kijken stierven ze. Maar naar de slang te kijken werden ze weer gezond. En vandaag, wordt u vermaand om naar de slang te kijken. De Meerdere slang. Nee niet die duivelse en die aardse slang. Maar de Meerdere slang, meer dan die koperen slang die hing in de woestijn. Daar hangt de Christus, Hij gaf Zijn leven voor zondaren, om het leven te geven. Opdat er voor u een nieuwjaar , een nieuwe toekomst zou kunnen beginnen. Dat is Gods liefde, Hij die Zijn leven gaf in het donkere bestaan van de wereld. Dat we met kerst mochten gedenken. En toch Hij gaf licht, zonder dat de mens daarom gevraagd had. Hij het Licht der wereld.

 

En nu? “Wat is het dat ik verwacht”; zegt de dichter van psalm 39. “ Mijn hope staat op U alleen”. Wat er ook gebeurd in het nieuwe jaar, de dichter wist het. Hij is er bij en Hij slaat mij in liefde gade. En zo ook u. “ Hij slaat u in liefde gade”. Laat Mij toch je Leidsman zijn in 2016, leg je leven nu in Mijn handen. Dan ben je veilig voor de duistere en woedende haat van de wereld.

 

Geloof me, alles zal nog erger worden dan het nu is. Dit is nog maar het begin zegt de bijbel. Oorlogen, rampen, verkilling van liefde, haat, christenvervolging. Dat alles zal alleen maar toenemen. Zonder Hem hoe kan je het volhouden? Die storm woedt over je heen. Maar met Hem te midden van die stormen in het nieuwe jaar blijf je overeind. In die schuilplaats van de Allerhoogsten. Je bent van Mij zegt de Heere, IK waak voor je , “Mijn oog zal op u zijn”. Dat mis je als je probeert zelf je leven te leiden.

 

Alle tijden liggen in Gods handen. Hij weet wat Hij doet. En wat is het ook troostrijk dat de toekomst niet in mijn handen zou liggen of in de handen van de duivel. Nee want Hij geeft wat goed is. En ook Hij geeft ons te drinken; beproeving, kastijding, zelfverloochening. Dat zijn geen gemakkelijke dingen, maar toch vermaand om die drinkbeker leeg te drinken zoals Hij dat deed. Wij hebben gezondigd tegen de Heere. En door de zondeval is heel de mensheid meegesleurd in de val. In één woord wat de werking van de zondeval was: ellende. De hoogmoed uit de mens, die als God wilde zijn wou glorie kraaien. En vandaag in deze eeuw is het precies hetzelfde. Individualisering noemen ze dat vandaag de dag. Vrouwen gelijke rechten, Adam is het evenveel waard als Eva. En dat is ook zo, in Gods ogen zijn ze gelijk terwijl de man wel andere rechten heeft en het hoofd blijft van de vrouw. Dat vinden vrouwen ouderwets, baas in eigen buik klonk het in 1900 zoveel. Abortussen moesten kunnen, vrouwen moesten ook dezelfde banen kunnen krijgen als mannen. Maar welke mens was er eerst geschapen? Adam toch? Eva werd uit Adam geschapen en daarom is de man het hoofd van zijn vrouw. “ Been uit mijn gebeente zei Adam”.

 

En wat een troost mag het zijn als je weet dat alles in Zijn handen ligt. Dan weet je het is goed geborgen. Hij  zorgt, Hij beschermd en Hij red. Dan is er een tijd om te wenen, dan is er een tijd om verre te zijn van omhelzen. Maar toch ook komt er een tijd om te lachen en om te omhelzen. Dan is er een tijd geweest dat je geboren werd en eens komt er een tijd dat je zal sterven. Maar dan is het geen ergernis om zo naar de dood uit te zien, maar is het een verlossing. Verlost van de wereld , verlost van de duivel , verlost van mijn eigen vlees.

 

Wat je nu ook te drinken krijgt in het nieuwe jaar, het ligt in de doorboorde handen van de Heere. Hij schikt toe en Hij geeft wat ik te drinken krijg. Maar eerst gaat het door Zijn handen.

 

En met Hem zal er geen haar van je hoofd vallen zonder Zijn wil. Zo’n grote zorg heeft de Heere voor je. Ik zal bij je zijn, in je verdriet, in je strijden tegen de wereld , in je ziekte, in je ellende, in je beproeving. Ik ben je pad voorgegaan en heb gedronken. En zet toch ook dit nieuwe jaar wat over enkele uren zal aanbreken je treden in Mijn spoor, opdat je voet niet uit zal glijden. De loopbaan gestreden en voleindigd en het geloof behouden dan wacht de kroon.

Heel de toekomst in Zijn handen, en in Zijn handen ligt de toekomst veilig.

 

Zo komen we bij onze tweede gedachte:

 

2.Vermaning tot het zoeken van Christus Jezus.

Oudjaar is toch ook juist een moment om stil te staan hoe het geestelijk met je gesteld is. Hoeveel tijd je hebt gestopt in het lezen van Gods woord en het zoeken naar de Heere in het gebed. Vaak  naar zo’n jaar kom je er dikwijls achter dat je  zoveel bent te kort geschoten. Je was voortdurend maar met je zelf bezig en de Heere kwam zo vaak op de laatste plek. Dat deze les tot een vermaning mag zijn van het zoeken naar Christus Jezus.

 

Salomo zegt dat je heus wel mag genieten van de dagen dat je jong bent jongeren. Maar er wel terdege rekening met te houden dat je eens voor het gericht verantwoording zal moeten afleggen van al je daden , gedachten en beslissingen. Zeker je mag genieten van je jeugd. Je bent maar 1 keer jong. Hoewel dat niet betekend dat je er maar raak en op los moet leven. Dat bedoeld Salomo niet, integendeel zelfs.

 

Hij zegt in Prediker 12 vers 1 en2 : En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve. Eer dan de zon, en het licht, en de maan, en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na den regen.

 

Zoek de Heere vandaag is zijn boodschap. Job zegt dat de Heere 1 tot 3 maal krachtig spreekt in je leven. Geven we daar dan geen acht op? De jongste tijd is de beste tijd om je te bekeren. Hoe ouder je bent hoe moeilijker het wordt. Vraag het maar aan oudere mensen die tot bekering zijn gekomen. Je zit jaren genesteld in de zonden en in de strikken van de satan. Je bent er helemaal in gebonden. Het mag dan ook een wonder zijn als je uit die strikken mag ontsnappen. De zonde strikt je voor de dood, de banden die steeds meer gaan knellen zonder dat je het door hebt ,totdat de dood komt en je het laatste tijdelijke geluk van deze aarde ontneemt.

 

Zoek de Heer vroeg terwijl Hij te vinden is. Je kent vast dat lied wel: “ Zoek eerst het koninkrijk van God”. Alles wat je nodigt hebt zal je ontvangen. Want de Heere is een mild gever, die graag geeft. Hij gaf Zijn leven voor een losprijs voor vele zielen. En dan moet je niet vandaag zeggen dat als de Heere je uitverkoren heeft dat je er toch wel komt. Maar je moet je spoeden naar die kribbe waar we het met kerst overhadden en je moet je spoeden naar Golgotha , naar het kruis.

 

We weten hoe moeilijk het was voor een Paulus om zich te bekeren. Hij dacht dat hij goed deed de christenen te vervolgen. Tot God tot hem sprak. “Saul, Saul wat vervolgt gij Mij”. Niet iedereen maakt zo’n bekering mee. Misschien bent er heilig jaloers op en verlangt u ook naar zo’n bekering. Ja gemeente dan moet ik het met harde woorden zeggen. Dan kunt u lang wachten!! God roept u! Jullie ook jongeren! Voor een oudere van 80 , een volwassene van 40, een jongere van 18 een kind van 5. Allemaal kom tot Hem. Dat vraagt strijdt, je oude leven de deur uit te doen. Maar is dat ook vandaag juist geen goed moment om dat te doen. Je oude leven vaarwel te zeggen in het oude jaar. Dat kan alleen door te bidden, door te geloven, door Jezus te kussen en lief te hebben.

 

“En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve”.

 

Salomo de koning der wijsheid spreekt: zoek de Heere vroeg , hoe ouder je bent hoe minder lust je hebt. Hem te zoeken eer de kwade dagen komen. Dagen van oorlog, van rampen, van tegenspoed, van geweld, van goddeloosheid. Want ook die dagen zullen komen, dagen van rampen, dagen van tegenspoed. En wat mag je, je dan versterkt weten en getroost als je het eigendom mag Zijn van Christus Jezus. Door het aardse en woeste woestenijen heen. Door stormen, door rivieren, door oorlog, door ziekte. “De hand des Heeren geleid mij, Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte”.

 

Zo gebonden aan de wereld en die begeerlijkheid. Ik weet het jongeren, het heeft zo’n aantrekkingskracht. Dat vraagt om de almachtige kracht van Hem om met de zonden te breken. Het oude zuurdesem , je zonden de deur uit te doen.

 

Wat een troost ken een christen in tegenstelling tot een ongelovige, die weet met al die verdriet geen raad. Ze schreeuwt die uit maar kent geen hoorder. Zo wanhopig tot ze de laatste adem uit blaast. Maar Gods kinderen kennen de troost in leven en in sterven. “ Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben , die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald, mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan”. Dat is het wonder van een christen, het wordt verstrekt door de Bron zelf ,Hij Christus . Hij geeft hoop, Hij geeft kracht waar geen kracht is. Waar geen weg is in het nieuwe jaar maakt Hij er één.

 

“ IK kan met U door sterke benden dingen, met mijne God zelf over muren springen. Ach voor iemand die Christus niet kent is dit leven alleen maar een kwelling. Eruit halen wat erin zit. Feesten, drinken, trouwen, samenwonen, genieten met overdadige seks en porno. Zo ziet toch niet leven van Gods kind eruit? Die vecht voor de toekomst, dit leven een kwelling het komende leven een verheerlijking. Nu is het leven sterven en straks is het sterven leven. Het tegenovergestelde van de wereld. “ Leg wereld, leg schatten, gij kunt niet bevatten wat Jezus mij geeft”. Dat gaat alle begrip te boven. Hij geeft de ware troost jongeren ook voor jullie in het leven en in het sterven. “ Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven”.

 

Onze tekst vers: En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve. Eer dan de zon, en het licht, en de maan, en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na den regen.

 

“Vreest de Heere, ken Hem in al uw wegen. Waar de weg ook heen zal gaan, getrouwend aan Vaders hand. Reis ik naar erfgoed hierboven. Het dierbaar Vaderland”.

 

Eens wordt je oud jongeren. De dagen vliegen heen. Voor dat je het weet ben je weer met pensioen. Hoe moeilijk is het dan als je de Heere nog niet kent om je te bekeren. Al je zonden los te laten of vanwege je zonden het niet kunnen geloven dat er ook genade voor jouw is. Dan ben je verbitterd zonder acht te geven op het kruis.

 

Het lijkt een droevig hoofdstuk, Prediker 12 ,maar wat heeft het uiteindelijk een toekomst. “ Hier beneden is het niet”. Eens zal jouw lichaam door de straten gaan en mogen ze dan rouwen zoals in  vers 5 staat of mogen ze dan roemen? Roemen in de Heere omdat ze weten waar je bestemming is. “ Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis” ; vers 5. Want de mens gaat naar zijn eeuwige bestemming en dan zijn er twee wegen. Sterven is de brug naar hemel of de hel. Van tweeërlei een, of behouden of verloren. 

 

Hoeveel je ook kan verzamelen in rijkdom in je leven, of je geniet van alle zonden die de wereld te bieden heeft. Het is ijdel. “IJdelheid der ijdelheden zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid”. Zonder Redder in je leven stelt je levens niet voor , geheel verloren. Het toppunt van ijdelheid, zegt Salomo. Het betekend niets die zonden, het levert je niks op, je hebt er niks aan. Te vergeefs. Zoals die arbeiders waar psalm 127 over spreekt. “Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien, gezwoegd, gezweet, o arbeidslien, zo God Zijn hulp aan het werk ontzegt. Vergeefs ‘o wachters is u vlijt, zo God de stad niet zelf bevrijdt”.

 

Zonder de Heere in je leven is het ijdel en vergeefs, ben je geheel verloren. Je bouwt je altaar op stoppels tot dat er vuur in komt. Er blijft niks en ook werkelijk niks van over.

“Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat, en ziet naar het geen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods”.

 

Heeft u ooit die roeping van Eliza wel is gelezen? Op die ene dag komt daar die profeet Elia, en die werpt die mantel over Eliza heen. En dan lezen we dat Eliza terstond opstaat en hem volgt. Eerst neemt hij nog afscheid van zijn ouders, maar hij volg Elia een onbekend toekomst tegemoet, alles achter zich latend. Hij was immers de enige zoon, de akker en alles zou hij later als erfenis kunnen krijgen. Maar hij liet het alles achter, de wereld begrijpt het  niet. Die vastgebonden is in rijkdommen en in bezit. Je kunt niks meenemen in je graf! Laat alles achter, “volg gij Mij” ;zegt Christus.

 

Lot liet zijn huis en alles achter in het Sodom en Gomorra. Maar de vrouw van Lot kon zo moeilijk afscheid nemen van de zonden ,ze bleef maar omkijken. En dat werd haar dood, ze werd een zoutpilaar. Een christen moet niet meer achterom kijken, maar naar de toekomst, daar staan we straks in onze laatste gedacht bij stil. Een christen heeft een zekere toekomst. Ja zolang hij werkelijk een christen is, want een ware christen kenmerkt zich door de eigenaar Christus.

 

Laat u vandaag alles achter? Je zonden, je eer , je macht? Dit is maar tijdelijk, maar straks met Hem zullen we als koningen heersen.

Daar straks komen de kwade dagen. De dagen van beproeving, de dagen van lijden, de dagen van verdrukking. Vers 6 uit Prediker 12 zegt dat kruik aan de springader gebroken wordt. Er komen dagen van verdriet, van huilen. Er komen dagen van pijn en ouderdom. Vers 5 lees maar, : de amandelboom zal bloeien en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen , en dat de lust zal vergaan. De amandelboom bedoelt de dichter mee,  je haar wat door de ouderdom grijzer en witter wordt. En letterlijk dat voor sommige mensen hun lichamelijk als een last zullen ervaren. Hun lichaam met zich mee te slepen. Het slechter kunnen lopen, lichamelijke klachten hebben. De lust zal vergaan. Niks meer blijft er van je over. Je kracht, je energie, je gezondheid misschien, het verdwijnt. “Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis”. En gemeente mag ik dan zeggen naar zijn eeuwig huis of zijn eeuwig Thuis. Daar ligt een verschil in hé. Je huis , hoeft niet altijd je thuis te zijn als u begrijpt wat ik bedoel. Je huis kan ook maar alleen maar zijn als een dak boven je hoofd, maar je thuis, is waar je woont, waar je voor altijd wil zijn. Waar je hoort.

Want de mens , want u en want jij gaat naar je eeuwig huis. En gemeente vanavond klinkt dan de vraag naar welk huis of het Thuis?

 

En u wordt vermaand , zoek Hem terwijl Hij te vinden is heden, zo gij Zijn stem hoort. Als een Samuël, “ Heere u knecht hoort”.

Zoek de Heere in woord en in daad, ook in 2016, de kwade dagen zijn er al genoeg en het worden er telkens weer meer. Maar nu dan, met Hem , ja door Hem geleid. “Aan Hem geweid, van s’ Heeren wegen”.

 

Wie geloof heeft, heeft de toekomst, het eeuwige en zalig leven. Morgen staan we daar nadrukkelijk bij stil.  Met de woorden van Openbaring. “ Zie IK maak alle dingen nieuw”.

 

En wat is het dan een juist geen droefenis als de mensen eens jouw zullen begraven. Ja toch een verdriet, maar toch is dat niet verdriet niet blijvend. Want voor degene die Hem kennen en verwachten is het eeuwig leven en zullen worden verenigd met hun dierbaren in de hemel. 

 

Wie Hem kent heeft de toekomst. Zo komen we gemeente bij onze laatste gedachte:

 

3.De zekere toekomst.

 

Het einde van wat er in het korte boekje Prediker staat klinkt zo: “Van alles , wat gehoord is, is het einde van deze zaak: Vreest God en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al was verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.”

 

Het laatste woord uit boekje Prediker geeft ons een samenvatting, ken de Heere in al u wegen. Houdt Zijn geboden. In de prekenserie liefde hebben we hier nadrukkelijk bij stil gestaan ,bij de vrucht van de geest. Het houden van Zijn geboden. Dat is immers de vrucht der wedergeboorte. Het betrachten al Zijn geboden te onderhouden en daarnaar te leven. Volkomen kan dat nog niet, maar dat blijft wel een strijdt met vallen en opstaan. Maar eens breekt de dag aan dat we volmaakt kunnen leven zonder ook maar enige zonden.

 

Wat een toekomst voor degene die Hem kennen. Dit aardse leven , het is maar tijdelijk. En zo wordt het dan ook geleefd. Je hoeft er niet alles uit te halen , en je hoeft niet, plat gezegd helemaal uit je dak te gaan van de wereldse genietingen. Een kind van Hem leert anders zien. Die leert zien met de bril van de toekomst. Hier op aarde is het niet, maar straks breekt het eeuwige leven aan. Dat is het verlangen van een christen. Is dat uw verlangen? Leeft u uit naar die dag? Die dag dat alle zorgen en alle noden geheel verdwenen zijn en waar je voor eeuwig bij Hem mag zijn , je Liefste.

 

Die kracht en dat verlangen houdt de ware christenen staan in de hectiek van deze tijd. In alle gebeurtenissen van 2016. Mensen zullen vrezen, mensen zullen bang zijn, mensen zullen rouwen. Maar Gods kinderen zullen verblijd zijn, omdat ze uitzien , omdat ze verwachting hebben naar die dag dat Hij zal komen.

 

Zij hebben toekomst, zij hebben verwachting, zij hebben hoop. In tegenstelling tot de wereld, die leven raak, of gaan onder in de zorgen. Maar een christen kent z’n Vader. “Die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd vallen kan, zonder de wil onzes Vaders”. Wat een troost geven deze woorden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. “De Heere is nabij de ziel die tot Hem zucht”.

 

Eens jaren geleden overleed mijn overgroot opa. Hij werd 101 jaar. Veel mensen zouden zeggen dat is echt oud. Maar ondanks zijn goede gezondheid hadden we verwacht dat hij nog ouder zou worden.

 

En tot ook hij stierf, de broosheid van het leven gaat niemand voorbij. Toen moest ik me afmelden bij mijn werkgever ( als bijbaantje) bij de Plus. Het deed me goed dat die baas zoveel met me meeleefde, maar ik merkte een zo heel groot verschil met hij als ongelovige en wij als christenen.

 

Ze hebben geen troost, voor hen is dood, dood. Ze blijven dan ook daarin hangen met hun verdriet. Maar voor een christen is het anders. Ja die heeft ook verdriet, maar tegelijkertijd mag hij of zij het overgeven aan Hem. Want voor hen die Christus kennen is dood niet dood, maar is de dood een doorgang naar het eeuwige leven. Dan kan je, je soms toch blij en verwonderd voelen op een begrafenis. Dit is niet het einde , maar juist het begin.

Kent u deze toekomst, kent u deze verwachting? Dan kunt u onbevreesd het nieuwe jaar ingaan. Zo niet kom tot Hem en geef u over aan Hem.

 

Een dominee gaf pas een mooi voorbeeld van een oude man die dement was geworden. Die dominee had een goede band met deze man. Maar toen die man dement was herkende hij de dominee niet meer. “ Ik zou niet weten wie je bent” ,zei hij. Waarop de dominee antwoorde; “ en Jezus, ken je Hem nog”? En dan het prachtige antwoordt van die man: “ Ja Jezus ken ik al meer dan 40 jaar”.

 

Ondanks zijn dementie, mocht hij toch nog weten wie Christus voor Hem was. En gemeente al wordt het komende jaar een verschrikkelijk jaar voor u. We weten het niet, maar neem dit ene zinnetje mee. Wie is Jezus voor u, ken je Jezus? Hij is het behoud te midden van alle zorgen, noden en ellende.

 

Hij is en blijft het rustpunt van je hart. Dan kan je inderdaad wat ik zo even al eerder zei, met Hem door sterke benden dringen, met die God zelfs over muren springen. Met Hem, met deze God is er geen muur te hoog in 2016 of met Hem spring je er overheen.

 

Die sterke God zegt Jesaja. En men noemt Zijn naam; Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Met deze wonderlijke God, met deze Raadsman is niks te groot in het komende jaar. Deze sterke God verbreekt al de muren , met Hem door alle jaren van je leven heen. Vader der eeuwigheid en met Hem als die ware Vrede in je hart. Hij geeft Vrede, omdat Hij zelf de Vrede is.

 

Die woorden van Prediker zijn niet meer woorden zonder uitzicht. Maar juist woorden van hoop. Vers 7: “En dat het stof wederom tot aarde keert zoals het geweest is”. Die woorden zijn woorden van hoop geworden. Wij zijn stof en we zullen worden stof. Maar dat stoffelijk overschot van ons vergankelijk lichaam zal eens op de jongste dag in heerlijkheid pronken. Als een bruidssieraad voor haar koning. In volle glans en volle heerlijkheid, tot die Majesteit. Het lichaam met zovele klachten die Prediker noemt. Door tijdgebrek kunnen we helaas niet bij al deze genoemde klachten stil staan. Maar dat geeft ook niet. Want daar draait het niet om. Dat stof van ons lichaam, wordt opgewekt tot een verheerlijkt een overgankelijk lichaam. In één oogwenk als Hij terug komt.

Is dat geen verwachting is dat niet hoop gemeente! Dan komt pas de toekomst, dan breekt pas het ware leven aan.

 

De mens gaat naar Zijn eeuwig Thuis. Mag ik het zo zeggen gemeente? Naar Het Thuis? Jongeren is dit jouw Thuis? Salomo en ten diepste de Heere roept je toe, bekeer je voordat die dag zal komen, voordat de jaren komen dat je geen lust hebt om God te dienen. Heden, nu, vanavond.

 

En hoe ga je het nieuwe jaar in? Dat is een belangrijke vraag niet? Knallend of biddend, Dankend, of drinkend? Gelovend en vertrouwend in Zijn Woord of je zelf nog dienend?

 

Eens zal de dag aanbreken dat het geen 12 uur meer zal worden, dan breekt het eeuwige nieuwe jaar aan en dan is er geen tijd meer om je te bekeren. Zo gemeente wil ik toch graag niet afsluiten met een waarschuwende vinger in het einde van het jaar. Maar toch moet het, toch moet ik vermanen zoek Jezus, vanavond, nu. Hoe sluit je het jaar af? Heeft Hij het laatste woord in 2015 en het eerste in 2016? Hij het Begin en het Einde. Hij komt terug om het oudjaar af te schaffen. Om het oude leven van de mens geheel te niet te doen. Want nu kan je een nieuw mens zijn door genade , maar toch blijft er in je iets van dat oude nog achter, dat oude vlees. Wat nog steeds wil heersen. Hij komt, dan zal het eeuwig nieuwjaar zijn. “Zie IK kom”.

 

Dat is het verlangen , dat is de verwachting van Gods kinderen en die roepen terug : “ Heere kom haastig”. De schatten van 2016 zijn niet te verwisselen met die eeuwige schatten van Hem. “Kom Heere, kom toch dit jaar, kom toch in 2016”.

“ Die hoop moet al ons leed verzachten, komt reisgenoten, ’t hoofd omhoog, Voor hen die t’ Heil des Heeren wachten”.

 

En dan ligt de eeuw in ons hart om het met de woorden van Prediker mee te zeggen. Hij heeft de eeuw in ons hart gelegd. Hij maakt alles wel, ook in dit nieuwe jaar. Alles ligt in Zijn handen, en in die handen ligt je hele leven veilig. Dan zullen alle tijden eens te niet gedaan worden. Dan is er geen tijd meer, want duizend jaren zijn bij God één dag.

 

Mijn Zoon wees gewaarschuwd , het einde van het boekje Prediker. “Vreest God”.  Dat is de les die ook het nieuwe jaar mee mag gaan. Ken de Heere, want Hij komt terug.

En dan eens zullen al Gods kinderen roepen “ Maranatha”, Kom haastig Heere, O Kom.

“Hij komt , Hij die ons Heil volmaken zal”. En dan klinkt het dankbaar in het hart. Ik dank U, IK zal eeuwig zingen van Uw Goedertierenheen. Amen

 

Psalmenkeuze:

Voor de preek:

 

Psalm 118 vers 1

Laat ieder 's Heeren goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen; "Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

 

Psalm 31 vers 12

In Uwe hand zijn mijne tijden;
'k Verlaat mij in mijn leed,
Op U alleen, Die weet
De maat en 't einde van mijn lijden.
Red mij van wie verbolgen
Ter dood toe mij vervolgen!

 

Psalm 72 vers 9 en 11

9. De stedelingen zullen bloeien,
Gelijk het malse kruid.
Zijn Naam en roem zal eeuwig groeien;
Ook zal, eeuw in, eeuw uit,
Het nageslacht Zijn grootheid zingen,
Zolang het zonlicht schijn',
Hun zal een schat van zegeningen,
In Hem, ten erfdeel zijn.

 

11. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spa;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met amen, amen na.

 

Psalm 41 vers 6 en 7

6. Ik ken Uw gunst, ik ken Uw trouw hieraan,
Dat zich mijn vijand niet
Beroemen zal, noch ik te gronde gaan;
Wijl Gij mij bijstand biedt,
Mij onderhoudt in mijn oprechtigheid,
En, voor Uw aangezicht,
Met teedre zorg en trouwe hulp geleidt
Naar 't eeuwig zalig licht.

 

7. Looft Isrels God; roept, door all' eeuwigheen,
Des Heeren grootheid uit;
Dat elk met mij zijn lofzang en gebeen,
Met Amen, Amen sluit'.

 

Na de preek:

 

Psalm 110 vers 3 en 5

3. Uw volk zal op Uw heirdag tot het strijden
Gewillig zijn, in heilig krijgssieraad.
U zal de dauw van Uwe jeugd verblijden,
Geboren uit den vroegen dageraad.

 

5. De Heer' zal steeds Uw rechterhand verzellen,
Zijn mogendheid met U ten strijde gaan,
En koningen, die tegen U zich stellen,
Ten dage van Zijn grimmigheid verslaan.

 

Psalm 89 vers 1

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen;
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reen.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wanklen of bezwijken.