Nieuwjaarspreek 2016 Openbaring 21: "Ziet, IK maak alle dingen nieuw"

Nieuwjaarspreek

 

Jesaja 43 vers 15 - 20

Openbaring 21 vers 1-8

Tekst Openbaring 21 vers 5a :En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. 

 

1.       De vijand teniet gedaan.

2.       “Ik maak alle dingen nieuw”.

3.       Uitzicht naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

 

1.De vijand teniet gedaan.

Gemeente, wat ging die tijd snel dit afgelopen jaar,  de weken en de maanden vlogen letterlijk voorbij. En nu diploma hoopt te halen.

Maar wat kan het ook zijn voor velen onder ons die er zo tegenop hebben gezien, 2016. Wat brengt ons dit komende jaar , voor de kinderen of voor je eigen gezondheid? Allemaal vragen waarbij je stilstaat, hoe zal het allemaal gaan? En gemeente, wat is het dan ook een troostrijke zegen dat we op de eerste dag van het nieuwe jaar 2016 met elkaar mogen beginnen onder Gods woord.

“ Zie Ik maak alle dingen nieuw”. We hoeven vandaag niet achterom te kijken naar alles wat er gebeurde het afgelopen jaar. Zeker dat is ook goed, maar vandaag worden we vermaand om naar voren te kijken. Een christen is iemand die naar voren kijkt, naar de toekomst. En vandaag mogen we die toekomst horen uit het boek Openbaring. Waarbij we allereerst stil staan bij onze eerste gedachte:  de vijand te niet gedaan.

Misschien kunt u het zich nog wel herinneren ,de preek van vorig jaar over die Vaste Burcht en de vijanden rondom die burcht. De duivel die tracht al die mensen bij de Heere vandaan te houden en al die mensen probeert te verslinden tot in de eeuwige dood.

En dan die Burcht, als een “ Save Haven”. Een veilige haven te midden van de wereld en van de vijanden rondom. Misschien is dat ook een reden waarom u er tegen  op zag voor dit komende jaar. Die driekoppige vijand, die weer ook in dit 2016 probeert te glorie te kraaien in je leven. De duivel, de wereld en het eigen vlees. De duivel die met het jaar woester en woester tekeer gaat om de mens te verleiden om zonden te doen, om de mens te verdelgen in de hel.

De IS die ook in dit jaar zal toeslaan ,neem dat van mij aan gemeente, ook de IS zal dit jaar weer slachtoffers maken in landen van Europa, de duivel die speelt met mensen levens en er van geniet dat mensen naar de hel gaan. Deze IS- strijders zijn dan ook instrumenten in zijn handen. Het zaaien van angst en het zaaien van haat en ongeloof onder de mensen. Mensen die jouw ter verantwoording roepen. ‘Waar is jouw God als Hij dit alles toe laat’? Keurt jouw God dit goed? Ook dit jaar zal de duivel de kop op steken tegen het christendom in Europa. Dat wil niet zeggen dat er in dit jaar ook in Europa christenvervolging zal losbreken, dat hoeft niet. Maar de oorsprong van de vervolging begint al in de harten van Europa gezaaid te worden. In de regeringen en onder de bevolkingen. Er word geen rekening meer gehouden met God en Zijn geboden. Denk maar aan de Euthanasie en de Abortus die ons land zijn toegestaan, en aan de reclame voor overspel.

Pas geleden las ik in een krant, waarbij Jumbo een reclame maakte die als volgt ging : “Wij zijn ook twee keer per zondag open”. De haat in de wereld tegen christenen en ten diepste tegen God zelf wordt elk jaar steeds weer meer. Mensen willen niet meer herinnerd worden aan een levende God die regeert. Ik kan mezelf wel redden en jouw God, bewijs dan eens dat die bestaat? Terwijl jij net zo goed tegen hen kan zeggen: Bewijs is dat Hij niet bestaat? En als Hij toch is wel zou bestaan en jij zou nooit in Hem gelooft hebben, wat dan? Dat betekend je eeuwige ondergang, je eeuwige verlorenheid in de hel!

Wat een strijd gemeente ,ook tegen deze vijanden in de wereld, de duivel laat dit land ook niet met rust. Als ik zie hoe groter de partij toeneemt van de D66 ben ik wel is bang, hoever zal het gaan met Nederland. Een partij die pleit voor Euthanasie en vele andere dingen die haaks staan op Gods woord. En als je dan ziet, dat mensen al moeite hebben om het oude Wilhelmus te zingen, of dat er vele kerken de deuren dicht moeten doen door de weinige en afnemende kerkgangers, ontneemt dat niet alle hoop en alle moed?

Soms lijkt het dan of de duivel hier regeert over ons land, en ten diepste oefent hij ook zijn macht uit gemeente, maar zo mogen we horen ,de vijand is teniet gedaan.

Hij heeft verloren toen Christus naar deze wereld kwam, om de mens te redden van hun zonden. “Geloof jij nou werkelijk in zo’n God die dit alles in de wereld toelaat , het lijden enz..”? Weet je wat je dan mag zeggen? ‘Er is geen God groter dan deze’, en waarom? Omdat wij zo zwaar en diep gezondigd hebben in het paradijs, God had ons allemaal kunnen verdoemen, Hij had de hele aarde kunnen vernietigen, maar Zijn liefde, Hij deed het niet. En dan nog veel meer die grote liefde, Hij liet ons niet in de val waarin wij waren weggezonken , daarin liet Hij ons niet zitten. Ja geen God, die de mens daaruit redden wou. Mohammed, had zijn leven daar echt niet voor over, Boeddha evenmin. “Maar deze God is onze God”. Hij gaf Zijn enigste kostbare Zoon ter losprijs voor onze ziel. Hij kwam wat ik zo-even geleden met kerst mocht zeggen. Hij kwam naar een wereld in handen van IS strijders. Dat is nou de ware aard van ons hart, wij hebben Christus onthoofd, wij hebben Christus bloed vertrapt, wij hebben Hem aan het kruis genageld, en toch is Hij gekomen. Wie kan dan verklaren, wat een liefde voor de mensheid. Daar kan geen ongelovige iets van minder maken. Zijn genade voor dode honden. Zoals je jezelf door genade mag leren kennen.

Die duivel dacht de gehele mensheid met hem te kunne meenemen in de hel, maar de Heere kwam gelijk met een antwoord. De Moederbelofte, “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen”. En toen Hij , Christus naar deze aarde kwam, deed de duivel er alles aan om Hem te laten zondigen tot aan het kruis toe, maar Hij droeg de zonden en Hij volbracht de straf van u en van jouw. “ IK voor u , daar gij anders de eeuwige dood moet sterven”. En toen kreeg de duivel de genade slag, Christus stierf en Hij stond op. De duivel had verloren, maar ondanks zijn verlies gaat hij nog rond als een briesende leeuw om Zijn kinderen te verslinden.

En deze duivel laat alles wat in zijn greep is niet los. Maar in het bloed van het Lam verliest de duivel zijn prooi. Met de Heere delft de duivel het onderspit.

Maar wat zijn er ook vele ander vijanden die het op je leven gemunt hebben. Denk maar eens aan de tweede vijand, de wereld! We hoorden daar straks al wat van, van de wereld die van God steeds verder aan het afdwalen is. Wat een gevaar kan dat opleveren voor je ziel. Je wordt zo meegesleurd in de stroming van de wereld. De zonden ach geef toch toe zegt de duivel. En je vrienden, ach kom toch mee naar de Bioscoop, kom toch een keer porno kijken. Je wordt zo meegesleurd in de stroming van de wereld.

Die zonden en die wereld zijn net als een moeras, in het begin lijkt het goed te gaan, lijkt het niet verkeerd. Maar steeds verder in het moeras zonder dat je het door hebt begint de aarde je naar beneden te trekken. De grond blijkt geen grond te zijn, maar moeras, je zinkt er in weg, en steeds dieper en steeds verder, ja zonder dat je het door hebt. Tot dat je bodem bereikt hebt van dat moeras, de dood. Want de zonden leiden altijd naar de dood en de ondergang gemeente, ze sluipen in je leven zonder dat je het door hebt en zonder dat je het doorhebt, beginnen ze steeds meer invloed op je te hebben. Je hebt geen lust meer om Gods woord te lezen, om te bidden en of om naar de kerk te gaan.

De wereld, jullie kennen ongetwijfeld dat voorbeeld van Lot. Lot die met zijn gezin door de engelen wordt weg geleidt terwijl Gods straf over het Sodom en Gomorra gaat. De vrouw van Lot kon die zonden maar niet loslaten, haar verlangen naar het Sodom en Gomorra was zo groot dat ze omkeek naar de stad die door Gods toorn werd verbrand, door vuur en zwavel. En jullie weten vast hoe verder ging kinderen. De vrouw van Lot werd een zoutpilaar, de straf van God, want ze mocht niet omkijken hé?

Ook het gebed van vandaag en strijd van vandaag is om tegen de stroming in te blijven zwemmen. Zoals dat Visje, tegen de stroming van die andere visjes in, daarom zie je ook de kop van het visje op auto’s altijd naar de linkerkant wijzen, tegen de stroming in. Ook in dit 2016 zal dit een grote strijd vergen, verloochening van je zelf, en van je eigen vlees. Want ook je eigen vlees, is zo zwak, het verlangt en begeert naar de zonden. Dat verlangen van Adam en Eva naar die vrucht omdat ze als God wilde zijn, dat verlangen van ons, om steeds weer het kwade te zoeken. De lust in de zonde, en in de wereld.

Ik ken iemand en die versierd de ene vrouw na de andere, hij kruipt letterlijk met de één na de ander in het bed. Deze man die laat zich leiden door de lust van de zonden. Een ook wij begeren naar de zonden, ook al hoeft dit niet altijd op dit vlak te zijn. Noem al je zonden maar op die je zoveel impact op je hebben. En zet ze vandaag ook de deur uit. Zoals het volk Israël met de viering van het Pascha het oude zuurdesem de deur uit moest doen. Zo ook wij, vandaag het nieuwe jaar, de zonden gooi die deur uit. Maar die zonden zijn zo sterk ik ben zo zwak en… Vraagt dat niet de kracht gemeente van de Heere, bid u ook Hem daarom? En blijft het niet alleen bij bidden maar ook bij doen. Ik herken het dikwijls bij mij eigen dat ik tegen de Heere zeg: Vergeeft dit en dat, want dat was verkeerd en de volgende dag doe ik het weer opnieuw zonder er erg in te hebben.

Verlaat je oude leven, kruisig het. “Het vlees met Hem gekruisigd”. Efeze 4 vers 22-24 : “Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.”

De nieuwe mens aandoen. Bent u zo begonnen het nieuwe jaar in? Laten we toch wandelen door de Geest in plaats van door het vlees. “ Maar die van Christus zijn hebben het vlees, met de begeerlijkheden gekruisigd”.

De ware wedergeboorte, nee  niet in je moeders buik, maar je zonden, je vlees met Hem gekruisigd en met Hem opstaan in een nieuw leven. Vele mensen zeggen het aan het begin van het nieuw jaar, een nieuw jaar , nieuwe kansen. Maar is dat ook echt zo, want kansen verspillen wij altijd. Is het niet opnieuw die genade van de Heere Jezus Christus die ook opnieuw weer in 2016 wordt aangeboden aan verloren zondaren?

“Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven”. Kunnen we niet beter zo beginnen in plaats van dat we het oude werkverbond weer proberen in te richten? Kom naar Hem, wat geeft dat een troost en een rust voor tijd en voor eeuwigheid.

Die driekoppige vijand blijft strijden om je ziel, maar dan mag je met Luther meer zingen: “ Delf vrouw en kind’ ren het graf, neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin wij gaan te hemel in en erven koninkrijken”.

Ook de wereld van vandaag probeert weer te genieten van de schatten van 2016, maar o wat zit er in veel van die schatten vergif, neem daar toch niks van in! Geniet er toch niet van, maar ga naar de bron daar is de ware lust in Hem gevonden. “Ik zal de dorstige geven uit de fontijn van het water des levens voor niet”.

Zo komen we gemeente bij onze tweede gedachte:

 

2.“Ziet, Ik maak alle dingen nieuw”

We stonden er in onze vorige gedachte al bij stil, bij de aantrekkingskracht van de zonden en van het vlees. Het nieuwe jaar, nieuwe zonden. Wat een verdriet daarom ook, wanneer zijn die zonden nou eens voorbij? Maar ten tweede mogen we ons ook verheugen over Gods beloften.

Ik las het mooie opschrift boven onze deur. “ God vervult niet al onze wensen, maar uiteindelijk wel al Zijn beloften”. Misschien zijn er vele dingen waarom je gebeden hebt aan het begin van het nieuwe jaar, om verkering, gezondheid enz.. En dat kan je best een strijd geven als één van deze gebeden nooit lijkt verhoord te zijn. Toch zijn al je gebeden gehoord en zijn ze verhoord, maar soms ook op een zo heel andere manier dan dat we hoopten en dat we verwachtten. Dat kan een strijd geven in je leven , met zielen vragen waarom Heere en waarom dat? Maar mogen we toch in diepe verwonderendheid onze handen in die van de Vader leggen, Hij weet wat Hij doet, en wat Hij doet is goed. “ In Zijn handen , is het in de beste handen”, zei eens een dominee. Het vertrouwend alles aan Hem over te geven al je vragen , je noden en je pijn. Maar wat een troost dat Hij toch Zijn beloften geeft aan zo’n volk als Israël en aan zo’n volk als wij. Door onze zonden heen toch Zijn belofte vers 5: “En Die op den troon zat, zeide: Ziet, IK maak alle dingen nieuw”.

Wat een belofte voor in het nieuwe jaar. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een aarde zonder, vijanden, zonder zonden en begeerlijkheden , zonder strijd, zonder geweld, zonder ziekte. Ach vult u het maar in. En dan het mooiste van die nieuwe aarde vers 2: “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.”

Een prachtig goud Jeruzalem , als een bruid die voor haar man versierd is. En dan het dierbaarste vers, vers 3: “En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.”

Dat verlangen, naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, ja een aarde waar Hij zelf in Geest en in lichaam aanwezig zal zijn. Daar is geen bijbel meer nodig, maar de bron van de zaligheid is daar zelf aanwezig, altijd bij Het Lam, de Bron van Het Water. Bij Het Licht, De Deur, Het Levende water zelf. Gemeente heeft u er al zin in? Of anders gezegd, bent u er al toe bereidt? Kent u Christus, is Hij uw liefste geworden in uw leven? Dan zijn alle schatten van Hem ook de uwe, ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

“ Ik maak alle dingen nieuw”. Perfect zouden wij in deze tijd zeggen, zonder rimpels, zonder zonden, zonder pijn, zonder ramp, zonder, noem het maar op… “Want de eerste dingen zijn weggegaan”.

Die zondige aarde waar je hele leven als een straf op moest leven door je zonde, wordt verruild voor een heerlijk en prachtig paradijs.

Sommige mensen doen heel lelijk tegen allochtonen en buitenlanders, maar zijn wij ten diepste ook geen buitenlanders? Wij zijn niet van deze aarde, dat betekend immers het woord : Allochtoon, van een andere aarde. Als je mag weten het eigendom van Christus Jezus te zijn, mag je weten dat je hier  niet thuis hoort, maar daar op die nieuwe aarde en in die nieuwe hemel. Straks meer over dat verlangen daarnaar in onze derde gedachte. Men zegt : “Home is where the hart is”. Op allerlei dingen kom je dat weer tegen in winkels en producten. Op kleding, tot mokjes, tot beeldjes, tot cadeauartikelen. Je bent thuis waar je hart is. Voor vele mensen kan dat zijn je dagelijks werk, gezin, maar voor u? Wat betekenen deze woorden voor u? Waar is uw thuis? Weet u het nog oudjaar? Gisteren? Waar ligt je hart, waar is je werkelijke thuis?

Daar kom ik straks bij terug. “ Ik maak alle dingen nieuw”. We mochten aan het begin van deze dienst zingen uit psalm 31: “ Roemt nu met nieuw lofgezangen, de nieuwe blijken van Zijn gunst”. Ook dit nieuwe jaar hebben we alles onverdiend gekregen, als we zagen hoe velen van de gemeente het leven moesten inwisselen voor de dood. Wij waren niets beter dan hen, en toch zijn zij heen gegaan en wie zegt ons wanneer wij heen gaan? “ Gaat immers de mens niet als in een beeld daar heen, gelijk een schaduw die verdwijnt”. Of: “ Als een kleed zal’ t verouden, niets kan hier zijn stand behouden”. Ook wij zullen eens sterven, het is niet leuk om daar bij stil te staan, maar toch is het zo goed om dat te doen. Immers kennen wij onze bestemming? Het kan niet zijn gemeente, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en dat voor iedereen. Er zijn twee kanten , twee bestemmingen zo leert ons de Heidelbergse Catechismus. En wat mag het een troost wezen als u mag weten Christus toe te behoren. Wat een rijkdom en wat wonder mag daarin liggen, in Hem al je heil en je geluk beschouwen.

Ik kan nog goed herinneren dat een dominee eens predikte over psalm 43, waar hij als laatste nog een verhaal vertelde wat zich in de tweede wereldoorlog zich had afgespeeld. Verschillende verzetsmannen waren opgepakt door de Duitsers en wachtte de dood af in hun cel. Toen er één begon te zingen uit het derde vers van deze psalm, “zend Heer, Uw licht een waarheid neder”. En toen viel de rest bij het vierde vers in: “Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd”.

Deze mannen waren niet bang voor de dood, ze kenden de Heere, wat een getuigenis mocht hier vanuit gaan. Tot hun hemelse en heerlijke Bruidegom. Kunt u het met hen zeggen? Als u sterft? “Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd”.

Hij maakt nieuw en Hij schept ook vandaag mensen een hart wat Hem wil dienen. En dat gaat met vallen en opstaan, door onze zondige natuur en begeerlijkheden. “Maar die van Christus zijn hebben het vlees met de begeerlijkheden gekruisigd”. Het oude vlees vaarwel gezegd, kom zeg het met me gemeente, doe uw zonden, uw oude zuurdesem de deur uit, gooi het buiten aan de voeten van de satan. “Volg gij Mij”, zegt Christus.

Deze weg op aarde kan door doornen en door distels heen gaan, door stormen en door rivieren en zelfs door het vuur. En toch : Gods beloftenissen zullen nooit haar vervulling missen. Allen worden vervuld, zou één van Zijn woorden ooit ter aarde vallen. Nee toch? “U Naam is groot , Uw trouw zal nooit vergaan, al wat Gij ooit belooft hebt zal bestaan”. Nee God beloofd niet iets wat Hij niet waar kan maken. Dit alles behoorde in Zijn plan, wij verdienen geen nieuw jaar, en wij verdienen geen nieuwe hemel en nieuwe aarde. Door één zonde te doen betekend dat ons eeuwig verderf. En toch kwam Zijn Zoon om ons te redden, en toch maakt Hij straks een nieuwe aarde.

Verscheidene uitleggers leggen dit uit op een andere manier, de één zegt, dat de aarde geheel zal gereinigd worden door het vuur en dat God vanuit deze aarde en nieuwe aarde zal scheppen, een ander zegt dat God een gehele nieuwe hemel een gehele nieuwe aarde zal scheppen. Ik zelf durf hier uitspraak over te doen, maar dat doet er enigszins ook niet toe, Hij schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

En dan kan u vraag zijn, hoe kom ik op die nieuwe aarde? Lees maar mee in vers 7 en vers 8: “ Die overwint, zal alles beërven: en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn, maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood”.

Die overwint zal het aardrijk beërven zo klinkt het ook in de Bergrede. Velen denken en verlangen naar de hemel en dat is toch ook ons verlangen, maar is dat de eeuwige bestemming voor Gods kinderen, nee toch? In de Bergrede staat: “Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven”. Dat vraagt strijd en kracht om op die nieuwe aarde te komen. “ Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort , en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn der door dezelve ingegaan: Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden”. Door de chaos en de hectiek van alle dag vergeet je die poort te zoeken, en vrolijk wandel je verder op die brede weg. Dat is één van de grootse valkuilen ook in dit jaar. De duivel maakt gebruik van ons digitale agenda en de drukte op ons werk. Komen we nog aan God toe? Toe aan stille tijd? Wij reformatorische kunnen nog veel leren van Evangelische christenen. Zij houden vaak veel stille tijd en zij hebben vaak een grote Bijbelkennis ,en wij?

Voor ons is vaak vrije tijd geen stille tijd, maar tijd voor ons zelf. “Strijd om in te gaan”.  Zoals Paulus het later mag zeggen. “ Ik heb de loopbaan gestreden en het geloof behouden, voorts is mij weggelegd te kroon der rechtvaardiging”. Bent u al begonnen in 2016 aan het strijden of loopt u stilletjes verder op de brede weg, de ondergang tegemoet? Ja maar het ging toch over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Jazeker, maar we mogen niet vergeten dat er Anno 2016 ook nog een hel bestaat. En dan vindt ik echt niet fijn om te zeggen, maar daar ik heb u en jouw niet voor over. “Strijd om in te gaan”. Hoe te strijden?  Zoek naar de poort, graaf in het Woord, bid de Heere om Zijn genade, vraag naar de Heilige Geest om de verlichting daarvan. Hij zelf, Christus zelve is het Licht en de Poort. Sommige vinden het misschien licht als ik het zo zeg, maar toch zeg ik het zo. Heden zie: “Ik zie een poort wijd open staan”. Kom en ga naar binnen, door het Woord en de Geest geleidt.

Waarom wacht de Heere zo lang met Zijn wederkomst kan je, je wel is afvragen. Dan denk je inderdaad zouden Gods beloftenissen dan haar vervulling missen? Zie je wel, zeggen mensen dan jouw, God bestaat niet, Hij laat niks meer van zich horen. Is dat waar, worden wij door vele tekenen van deze tijd juist niet opgewekt om niet in slaap te sukkelen maar juist wakker en wakend te zijn voor Zijn wederkomst. Petrus zegt het zo in zijn brief (2 Petrus 3 vers 9): “De Heere vertraagd de belofte niet ( gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende,  dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen”. De Heere wacht met Zijn wederkomst, opdat er nog tot het geloof mogen toenemen. Dat u en dat jij Hem mag leren kennen, het is puur genadetijd waarin u nu mag leven. Verder staat de Heere zal komen als een dief in de nacht. Vele zullen slapen (geestelijk). Ze verwachtten Zijn komst niet meer.

Ik moet onwillekeurig denken aan een voorbeeld van een dominee, over een meisje wat op haar vader zat te wachten. Uren stond ze daar te wachten. Ja eerst waren er nog mensen die zeiden op wie wacht je? “Ja op papa”. Tot op en gegeven moment de mensen begonnen te lachten, geloof je nog dat je papa komt? Tot op ze uiteindelijk haar vader zag naderen, papa…. ‘Zie je wel’, zei ze tegen die mensen om haar heen. ‘Papa heeft belooft en is gekomen’.

Zal zo ook niet Christus komen? Vele mensen zullen je uitlachen, ‘waar wacht je nou op’? ‘Denk je echt nog dat Hij komt’? Maar eens op die volle dag, roep je uit Papa , Abba Vader, daar Hij verschijnt als een Heilig Krijgssierraad  om het met de woorden van psalm 110 te zeggen, gekomen op de wolken van de hemel, in volle glans en heerlijkheid.

“ Maar wij verwachten , naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde”. ( 2 Petrus 3 vers 13). “ Zijn komst is het die ons Heil volmaken zal”. Die nieuwe aarde en die nieuwe hemel, heerlijk zonder zorgen en zonder, verdriet, eeuwig bij Mijn Verlosser. Samen met al de Heiligen, wat een vreugde en een dierbaarheid in dat Lam.

Kom tot Hem, tot de Wateren, “Ik zal de dorstige geven uit de fontijn van het water des levens voor niet”. Kom, koopt zonder geld, water voor u dorst. Drinkt, en geloof in Hem.

Zo komen we bij onze derde en laatste gedachte: Uitzicht naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

 

3.Uitzicht naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Wat een verlangen kunt u hebben en dat hoop ik, naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Nee niet een verlangen wat vele mensen van deze wereld misschien hebben. Ik leef mijn eigen leven en op het laatst wil ik graag wel naar de hemel. Nee dat is het niet het verlangen van een ware gelovige. Die verlangt voortdurend naar die dag ,dat Hij terug zal komen. Want dan zal het lichaam gezaaid in oneer opstaan in een heerlijk een onvergankelijk leven met Hem. Voor Gods kinderen is deze aarde maar een tijdelijk oord, een tijdelijk onderkomen van ons zondige mensen, maar straks in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, ja die is geheiligd door Zijn bloed, daar is geen zonde meer, en daar mag je eeuwig leven, daar staat de tabernakel van God midden op de aarde, en die zal niet met een handje vol mensen zitten wat je in sommige kerken vandaag de dag ziet, nee daar is Gods gemeente, daar zijn Zijn uitverkoren en die roemen om Hem het Lam ,wat hen zo dierbaar is.

Ziet u daarnaar uit gemeente? Is dat uw diepste verlangen? Als u dat verlangen niet kent, is het niet goed om na te gaan of uw geloof niet dood is? ‘Ken je eigen, ken God en ken het evangelie’, waren de treffende woorden van een ernstig zieke vrouw die leed aan kanker. Ken je zondige aard, ken de Heere, en het ken het evangelie, die rijke genade voor arme zondaren.

Wat een uitzicht kan je hebben als je gelooft in Hem, dan is je leven geleidt door Zijn woord en door Zijn Geest. Het brand van verlangen naar Hem, als een bruid verlangd naar haar bruidegom. “O God des levends ach wanneer”.

En alle hemelingen bidden en verlangen naar die dag dat ze te samen verenigd zullen worden met Zijn kinderen op de aarde. Jonathan Edwards een beroemde prediker uit Amerika  sprak al eerder over herkenning in de hemel. Mensen die hun dierbare verloren hebben zullen elkaar weer herkennen in de hemel. Wat een heerlijk toekomst voor degene die Hem kennen. Jongeren verlangen jullie daarnaar? Zeker je hebt, en je hoopt dat je nog vele jaren mag leven, maar als je de Heere waarlijk mag kennen interesseert deze aarde je eigenlijk niet meer, zeker je blijft geven om je vader, moeder , je eigen gezin misschien als je die mag hebben. Dat maakt afscheid vaak toch nog heel moeilijk, maar als je elkaar mag toevertrouwd weten in de handen van de Heere wat is deze aarde dan zo’n tegenstelling tot de hemel. Daar eeuwig volmaakt, eeuwige vreugde, eeuwige liefde. “ O vreugde die alle smart verband”, klinken de regels van een bekend oud christelijk lied. Vers 4 “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; nog rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan”.

Daar is eeuwige vreugde rondom het Lam. Nee een verlangen naar de Hemel en niet naar het Lam dat bestaat niet. Maar vreugde in het Lam, daar wordt voor eeuwig Zijn naam gelooft “Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen”. En er mag al hier een begin zijn daarvan op de aarde, daar al Gods kinderen mogen zingen en roemen in Hem hun Heiland. Een ware christen is een verwachtende christen.  Ben jij al bereidt, jij en jij, en jij? “Zo gij dan heden Zijn stem hoort, verhard u niet maar laat u leiden”. “ Neemt Zijn gena ootmoedig aan”. Zie Hij is het begin en Hij werkt het einde van 2016. Wat er ook mag gebeuren, is de boodschap, zoek heden Christus.

Hij heeft Zijn belofte nooit gekrengd. Hij is de Moederbelofte nagekomen zal Hij ook niet deze belofte nakomen? “Ziet, Ik maak alle dingen nieuw”. Een nieuw 2016, nieuwe gebeurtenissen, nieuwe rampen, nieuwe verwachtingen, zonder de Heere wat wordt het een moeilijk jaar, maar met Hem een verwachtend jaar. “Want mijn ziel verlangt, en wacht o Heere op U in eeuwigheid, daar Gij op die dag in glans verschijnt, aan Uw Kinderen bestreden en moe. Neemt Gij ze tot U toe. Daar is geen ramp , geen leed, daar bij Het Lam wat Vrede heet. Daar zijn alle tranen veranderd in eeuwig vreugde, daar is het eeuwig Licht, en daarvan zingt dit lofgedicht”. God belooft zie Ik kom, en een ieder die Hem verwacht zegge Maranatha, Kom Heere Jezus kom haastig. Daar bij Hem is het eeuwig Thuis, weet u nog van gisteren? Je huis of Thuis? Thuis bij Hem, bij Christus. Gods beloften worden vervuld, Hij komt Zijn belofte na. Hij schreef de naam op uw voorhoofd bij uw doop. Wees dan niet en nep christen. Nee het was geen tattoo, maar een teken , een verbond van genade. Dat Hij met u wilde afsluiten. Ik voor u en veracht nou dat zegel niet, ga toch tot Hem en smeek om Zijn belofte, smeek om Zijn genade. Een beter begin van 2016 bestaat er niet, dan knielend en biddend aan Zijn voeten te liggen. Want nog steeds is het een strijd om in te gaan. Een strijd tegen jezelf, tegen de wereld en tegen je vlees. En hoe nou die driekoppige vijand te verslaan? Door de Heere te bidden: Heere “ Twist Gij , met mijn twisters Hemelheer”. En met Hem is geen vijand te sterk en geen last te groot in het nieuwe jaar. “ IK kan met U door sterke benden dringen, met mijnen God zelfs over muren springen”. Met Hem en zo door 2016 heen , dan wordt je beveiligd voor de dood. “Wie dorst heeft die kome”, en kom nou toch, drink dan toch!

Johannes mag het zien en verlangen wat een belofte van de Heere. En in dat diepe verlangen mag hij dan ook sterven. Wat is uw enige troost beide in het leven en in het sterven? “Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet, mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben , die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart ,…”

Dan zie je uit naar die dag, dat Hij zal komen, en alle engelen scharen zullen rondom Hem zijn en roepen Hosanna , en Ere zij God in de hoogste hemelen, en de ware en komende vrede op de nieuwe aarde. Het goude Jeruzalem , met lange en gouden straten, het hof van Eden, het tweede paradijs, en daar, daar wordt Zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid.

“Die overwint, zal alles beërven: en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon Zijn”. Hoor je het goed? Overwinnaars, zondaren bevrijdt door genade, worden Zijn zonen genoemd en Zijn dochteren. En wat een vreugde, want ze mogen delen in de schatten van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Laten we gaan afsluiten gemeente,

2015 , 2016 hoeveel jaren komen er nog? De mensen maken zich er niet druk om maar, het is toch puur toeval! Maar u? Kent u dit diepe verlangen naar Hem? Is uw hart vervuld van Hem? Geloof en wordt behouden, verwacht en ontvang want Hij komt en Zijn komst zal spoedig zijn. “ Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen , zal ’t schoonste lied, voor enen Koning zingen”. Zingt u mee, met die volle scharen, want ook al staat er dat er weinige de poort zullen vinden, dat is niet om u te ontmoedigen, maar juist tot de strijdt te vermanen. “Geloof in Jezus Christus en wordt behouden”. En toch zullen daar eens die volle scharen van miljoenen kinderen Gods voor Zijn troon staan en Hem dienen en Hem vrezen.

“Ziet , Ik maak alle dingen nieuw”, en die hoort zegge ‘Amen’

 

Psalmen keuze:

Voor de Preek:

 

psalm 33 vers 2

Roemt nu met nieuwe lofgezangen
De nieuwe blijken van Zijn gunst;
Het speeltuig moet dien toon vervangen;
Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst.
Alles moet Hem eren;
Want het woord des HEEREN,
't Richtsnoer Zijner daân,
Is volmaakt rechtvaardig,
Al onz' achting waardig;
Eeuwig zal 't bestaan.

 

Psalm 18 vers 9

Ik kan met U door sterke benden dringen,
Met mijnen God zelfs over muren springen.
Des HEEREN weg is gans volmaakt en recht;
Doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zegt.
Hij is een schild en schutsheer voor den vrome,
Voor wie tot Hem de toevlucht heeft genomen,
Wie is een God, als Hij, in tegenheên?
Wie is een rots, dan onze God alleen?

 

Psalm 108 vers 1

Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

 

Psalm 43 vers 3 en 4

1. Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

 

4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt.

 

Na de Preek

Psalm 45 vers 1 en 7

1. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen;
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft;
Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te boven;
Genâ is op uw lippen uitgestort,
Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.

 

7. Straks leidt men haar in statie, uit haar woning,
In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning;
Zo treedt zij voort met al den maagdenstoet,
Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet.
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen,
De vreugde voên, die afstraalt van haar wangen,
Tot zij, daar elk gewaagt van haren lof,
Ter bruiloft treên in 't koninklijke hof.

 

Psalm 126 vers 3

Die hier bedrukt met tranen zaait,
Zal juichen, als hij vruchten maait;
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal,
Gaat wenend voort, en zaait het al;
Maar hij zal, zonder ramp te schromen,
Eerlang met blijdschap wederkomen,
En met gejuich, ter goeder uur
Zijn schoven dragen in de schuur.