Meditatie Prediker 12

Wat jaren geleden was er een zangeres die tot bekering gekomen was. Jaren lang zweefde ze lang de afgrond en diepe duisternis en het geluk zoekend in de tijdelijke dingen van de wereld. Tot op het moment dat de Heere in haar leven kwam. Haar leven veranderde dramatisch en ze stopte met optreden. Haar fans wouden zo graag dat ze nog een keer zou komen zingen in een zaaltje. En na wat heen en weer gesproken te hebben besloot ze om nog een keer op te treden, maar zo zei ze, ik wil wel zelf graag bepalen wat ik zing. En daar stemden de fans mee in. En daar stond ze in een bom volle zaal, zoveel fans die haar graag nog een keer zouden willen horen zingen. Diepe stilte heerste in de zaal toen ze het podium beklom en toen ze begon te zingen de woorden van Psalm 49:

 

“Men denkt niet meer aan hun verleden staat,
Wijl al hun glans met hen in 't graf vergaat;
Maar na den dood is 't leven mij bereid:
God neemt mij op in Zijne heerlijkheid.
Vreest hem dan niet, die grote schatten heeft;
Wiens machtig huis in eer en aanzien leeft.
Want hij zal niets in 't sterven met zich dragen;
Zijn naam, zijn roem, 't ligt al terneer geslagen.”

En na deze woorden die ze zong vol verlangen van haar Liefste en Heiland die ze had mogen leren kennen stortte ze neer op het podium en ze was niet meer. In diepe verslagenheid zat de menigte mensen bij een in de zaal. Een diepe indruk had het laatste optreden van haar op hen gemaakt. Ze was veranderd. Het geluk straalde uit haar ogen, ze had God lief gekregen in haar leven. En wat een getuigenis mocht zij daarvan geven.

De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En ook wij zij eenmaal gezet te sterven. Ja wat een troost voor degenen die Hem liefhebben. Ja zij mogen dan voor eeuwig en altoos bij de Heere wezen. Hij die hen kocht met zijn dierbaar bloed. Vrij kocht uit de zonden en de eeuwige vloek door onze zonden. De mens gaat als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. Ja ons leven op aarde is maar kort. En jongeren, de wereld giet het met de paplepel in, dat je alles uit je leven moet halen, want het leven is zo voorbij. Maar zo leert de Bijbel ons niet en zo leert Christus ons niet om met ons leven zo om te gaan. Elke dag dat we onze ogen mogen opslaan en dat we wakker mogen worden, wat een rijke zegen is dat van de Heere. Hij die ons spaarde en bewaarde en dat alles onverdiend. Waarom die vele mensen in Syrië die morgen niet weten of ze nog leven en wij hier in de welvaart van Europa mogen gespaard zijn van geweld en oorlog.

Ja ons leven duurt maar kort. Gisteren hadden we het even over die bloem. Ons leven is als een bloem en eens komt er een einde aan ons leven. Ja eens zal die bloem verdorren en vergaan. En zo overdachten we gisteren, wat voor nalatenschap mag er van ons en in ons sterven achter blijven voor ons nageslacht. Mogen ze iets weten dat u de Heere mag liefhebben en dat u niet meer zonder Hem kan leven. Of moet u als u eerlijk bent belijden dat u Hem nog niet kent? Dat u Hem nog niet in de armen bent gevallen, dat u Hem nog niet hebt gekust. Ja dan gaat er vanavond ook op oudejaarsdag die waarschuwing en die nodiging uit. Wacht niet langer, wie zegt dat we in 2018 het jaar zullen volmaken? Wie zegt ons of dat we morgen nog leven? Ja die vrouw die zangeres mocht die vrede kennen. Eertijds vond ze het geweldig om in de belangstelling te staan en om zich zelf te profileren. Maar nu Christus was in haar leven gekomen en die liefde van Christus die straalde van haar gezicht. Christus was haar alles geworden, haar een en haar al. Ze kon niet meer zonder Hem leven. En op dat podium wou ze iets duidelijk maken, dat de wereld en haar begeerlijkheid zal verdwijnen. Ja niets blijft er van over. Uiteindelijk als je voor Gods rechterstoel zal verschijnen sta je met lege handen. Dan blijft er niets van dat trotse en hoogmoedige mens over dan slechts een nederig hoopje ziel. ‘Ga weg van mij, in de eeuwige verlatenheid’. Moeten we zo het oudjaar afsluiten vraag iemand zich af die dit leest? Kan het niet wat positiever? Ach dan vrees ik dat u er weinig van begrepen hebt. Want de liefde van Christus dringt ons zegt Paulus ergens. ‘Alsof God door ons bade, laat u met Christus verzoenen.’ En wat zegen jongeren als je de Heere mocht leren kennen in je leven. Salomo prijst hier ook de mens die in zijn jeugd de Heere mag vrezen. Nee niet dat die mens zo goed is, nee maar wat een zegen als je de Heere op jonge leeftijd mag weten te kennen. Wat een troost mag je dan hebben gedurende je hele leven. Ja en soms kan het nog wel aan je leven schudden de duivel valt je precies op je zwakke plekken aan om je als het ware van Christus vandaan te trekken. Hij heeft ons verderf op het oog, maar het Woord van de Heere doet de duivel sidderen, daar kan hij niet tegen op. Nee voor Christus moet hij terug deinzen. Christus heeft de Satan verslagen, en toch gaat hij nog rond als een briesende leeuw om te verslinden al wat hij tegenkomt. En het liefst Gods kinderen, omdat hij hen zo haat. Omdat Christus aan het kruis voor hen gestorven is en dat hij dat nooit heeft kunnen tegenhouden ondanks al zijn pogingen.

De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Het jaar 2017 ging zo snel voorbij en voor we het wisten was het alweer oudjaar en morgen gaan we het jaar 2018 in. Wat mogen we ook dankbaar zijn voor al de zegeningen die de Heere ons gaf het afgelopen jaar. Gisteren stonden we ook stil bij de noden en de zorgen die het afgelopen jaar konden spelen en waar we misschien in 2018 zo tegenop kunnen zien. Maar wat mogen we ook dankbaar zijn voor al de zegeningen die de Heere ons dit jaar gaf. Ja laten we dagelijks onze zegeningen tellen in plaats van mopperen of klagen van alles wat beter zou kunnen. We mochten gezondheid krijgen, een nieuwe baan of noem het maar op. Wat mogen we om al deze dingen zo dankbaar zijn. En mogen we ook daar vanavond niet om danken. Voor alles wat uit Zijn hand het afgelopen jaar ontvangen mochten.

En ja wat kunnen er ook een zorgen zijn voor het komende jaar voor onze gezondheid en wat er allemaal in de wereld het komende jaar zal gebeuren. Laten we dan ons vertrouwen op de Heere stellen en alles van Hem alleen verwachten. Want Hij is nabij ook in 2018, dan mogen we onze ogen opslaan naar de hemel zoals Psalm 121 dat zo mooi zegt. ‘k, sla ogen naar ’t gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des Hoogsten bijstand wacht, mijn hulp is van de Heere alleen.’ Dat we mogen weten ondanks alles wat er zal gebeuren de Heere gaat ook het nieuwe jaar in met ons mee. ‘Leer ons onze dagen tellen.’ Dan mogen we dankbaar zijn voor elke dag die we ontvangen mogen van de Heere. Dan gaan we ook verlangen om elke dag die we mogen beleven Hem te bedoelen en Zijn Naam groot te maken. En bidden of dat we ook vandaag iemand mogen tegen komen om over te spreken van Uw liefde en van Uw trouw. En in de troost om te mogen weten gered te zijn door het bloed van Hem alleen.

‘Zoekt den Heere, terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is.’ Salomo roept ons op tot het zoeken van de Heere. En jongeren zo even zei ik daar ik al wat over. Maar wat een zegen als je Hem in je jeugd mag dienen en liefhebben. Want er zullen straks kwade dagen komen. En de duivel ligt op de loer, en die zegt maar telkens je hebt nog een heel leven voor je. Bekering kan later altijd nog! Maar dwaas die daar naar luistert en zich door de duivel laat begiftigen. Want de duivel weet wel onze zwakken plekken. En bij de een komt van uitstel afstel en bij een ander die op latere leeftijd de Heere wilt zoeken en dienen, wordt zo zwaar aangevochten door de duivel. Ja want de duivel is er dan als de kippen bij om te zeggen en beweren dat voor zulk groot zondaar als jij toch geen redding meer mogelijk is. Of door te zeggen dat je Zijn genade zo lang veracht hebt en nu je in je ouderdom wel wilt omdat de dood dichterbij komt, moet Hij wel genadig zijn en moet Hij wel je zonden vergeven? En iets heeft de duivel wel gelijk, als we onze bekering maar uitstellen en denken als we ouder zijn kan het nog wel. En dat is zeker, Gods genade is elke dag zo groot en Hij roept u iedere dag ook in 2018. En ook op oudere leeftijd is er nog genade, ja dat zeker. Maar wat doen we God verdriet als we op oudere leeftijd zijn gekomen ineens wel nog net als het kan voor ons sterven bekeerd te willen worden en naar de hemel te mogen gaan. Nee God doorziet ook dat hart! Maar dat neemt niet weg dat er soms wel degelijk een zware strijd kan zijn in het hart van een mens wat echt berouw heeft van de zonden. En ook ziet God dat. Ja voor hen is er genade en vergeving. En Hij trekt ze met koorden van liefde naar zich toe. “Kust den Zoon”. In Hem is het behoud en is er leven. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En mag u daar ook in 2018 klaar voor wezen? Die vrouw waarmee we het begin van deze overdenking begonnen mocht het weten,ik kan sterven en ik kan God ontmoeten. En hoe is dat in ons leven? Mogen wij dat ook weten, mogen we weten Zijn eigendom te zijn? Dan gaat je zoveel bewegen om Zijn liefde en genade voor de grootste der zondaren uit te dragen aan de naasten om je heen. Dan heb je het behoud van je naaste op het oog, ook al kan je dat vernedering, spot en hoon opleveren. Je kan er niet meer over zwijgen wie Christus voor jouw is.

En zie een stille zaal vol met mensen staart naar het dode lichaam op het podium. God had haar ineens uit het leven weg genomen. Het werd eeuwigheid voor haar, ja ze mocht gaan naar haar eeuwig huis. Of dieper gezegd naar haar eeuwig Thuis. Want een kind van de Heere is als een vreemdeling op deze aarde, hij of zij is wel op deze aarde maar niet van deze aarde. En we leven als het ware vandaag op de snelweg naar de eeuwigheid. En daar zien en horen we ineens dat iemand gestorven is en zo zien we vele mensen heengaan. Ja waarheen? Daar ligt het verschil lieve lezers. Mogen we weten als we sterven net als die vrouw naar onze Heere te gaan of moeten we bekennen dat we het eigenlijk nog niet zo goed weten. Ja laten we dan ons haasten om ons leven wil. We rijden op die snelweg en eens komt ook in ons leven die laatste afslag en dat staat er bestemming bereikt. En het gaat om ons eeuwig lot, laten we daar niet kosteloos mee omgaan. Maar laten we ons haasten naar de Heere Jezus, laten we ons tot Hem begeven, bij Hem wie genezing. Genezing voor onze pijn en onze zonden. Ja Hij bij wie ik genade en vrede mag vinden door het geloof alleen.

Dan wat er ook gebeurd in 2018, dan reis ik met blijdschap mijn weg, met het verlangen naar mijn Heere. Want daar mag met eerbied gesproken mijn reis dan naar toe gaan. ‘Het gaat naar boven, naar het Vaderlijk huis’. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En laten we lieve lezers ook vandaag in onze gebeden bidden voor onze vervolgde broeders en zusters wereldwijd. Zij die vervolgd worden omdat ze de Heere Jezus lief hebben. Wat een zuchten kan het soms zijn naar die dag dat de Heere zal wederkomen. Ja dan zal er een eeuwigheid komen, een nieuw jaar, ja een nieuw jaar waar nooit meer een einde aan zal komen. En daar bij Hem zullen alle tranen van hun ogen afgewist worden. En daar zal vreugde wezen bij hét Lam, dankbaarheid en lofgezangen. “De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des Heeren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;” De Heere is en blijft heden dezelfde en Hij is het die ons door 2018 leidt wat er ook zal gebeuren in ons leven en in Nederland. Hoever ook Nederland zal afdwalen van God vandaan, de Heere blijft ook ons gedenken. En Hij weet ook in ons land zijn er nog die de knieën niet hebben gebogen voor de afgoden van de wereld, maar voor Hem alleen. Hij blijft trouw aan Zijn woord en zal met ons zijn tot het einde van de wereld.  

Een oudjaar gaat voorbij en een nieuw jaar breekt aan. Wat er ons te wachten staat niemand die het weet. Maar wie ons te wachten staat mogen we weten, we leven voort met verwachting, hoop en uitzicht en met vurige liefde.

'k Ben reizend naar die stad, 
waar Christus 't licht zal zijn,
om eeuwig daar te zijn bij Hem,
bevrijd van zorg en pijn.

Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

Daar is geen dood, geen rouw,
geen leed, geen zielsangst meer,
maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel,
daarboven bij de Heer.

Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

Daar is de strijd voorbij,
daar wacht de gloriekroon,
daar vindt de ware strijder rust
en God zelf is zijn loon.

Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

 

Wat een heerlijk vooruitzicht om zo 2018 in te mogen gaan. De mens gaat naar Zijn eeuwig huis. Ja en wat een genade als we mogen zeggen de mens gaat naar Zijn eeuwig Thuis. Als we dat mogen weten wat zijn we dan een gezegend mens. Een jaar om terug te kijken, wat maakten we zoveel mee! Terreur, oorlog, noem het maar op. Maar dat we mogen weten dat de Heere ook in ons leven zorg draagt en ons beschermd en behoud. Hij is onze Toevlucht in gevaren en Hij regeert de wereld niet de grootmachten en wie dan ook. Niet Trump, niet Poetin, niet de satan, maar de regering ligt in de handen van God en niets gebeurd zonder Zijn wil en besturing. Ja ook al begrijpen we er soms zo weinig van. Hij bestuurd de wereld volgens Zijn volmaakte plan. En dat is niet altijd makkelijk wat we soms meemaken, maar het is alles met een doel. “Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn.”

‘De Heer' regeert; de hoogste Majesteit,
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,
Bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.’

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan.
De heiligheid is voor Uw huis, o Heer',
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.

De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En wij, mogen we weten Zijn eigendom te zijn? Ja dan mag het klinken de mens gaat naar Zijn eeuwig Thuis, ja want om bij Hem te zijn dat is verre weg het beste. Amen.

Allen een goede en gezegende jaarwisseling toegewenst.