Meditatie Jesaja 55 vers 6-7

Jesaja 55 vers 6-7: ‘Zoekt den Heere, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den Heere, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.’

 

Beste lezers bovenaan de meditatie schrijven we genadetijd.

Want is dat niet de tijd waarin wij leven? We overdachten met oudjaar Psalm 39 en Prediker 12 en wat kwam er in deze meditaties zo de drang en noodzaak van de bekering naar voren, immers we weten niet of we morgen nog leven. Het is elke dag Gods goedheid en genade dat we mogen ontwaken en dat we een nieuwe dag mogen mee maken en beleven. Dat wij in Europa zoveel welvaart hebben en goede leefomstandigheden op het gebied van een dak boven je hoofd, voldoende voedsel en kleding. Terwijl andere mensen in Irak en in Noord Korea niet eens weten of ze morgen nog zullen leven of morgen hun huis er nog staat, of er morgen nog voldoende voedsel te verkrijgen is of dat ze morgen niet ineens worden opgepakt om hun geloof en naar een strafkamp worden afgevoerd. Wat mogen we dan de Heere dankbaar zijn dat we zo in 2018 het nieuwe jaar mochten ingaan. Dat God ook ons gespaard heeft en bewaard en dat Hij ons heden nog in genade tijd laat leven.

Want we leven in de eindtijd en de wederkomst van Christus is nabij. We kunnen al veel zien aan de tekenen vooraf van de wederkomst. Alle rampen, oorlogen, haat in de harten van mensen. Ja het zal nog veel erger worden. Straks in de eindtijd zal het tot een climax komen dat zelfs ouders hun kinderen en kinderen hun ouders zullen doden of zullen overgeven in de handen van gewelddoeners. Wat staat ons dan nog allemaal te wachten in de toekomst daar kunnen we soms best wel bevreeds en beangst door worden. Maar in dit alles mogen we het hoofd opwaarts naar omhoog opheffen. Want onze enige hulp en verwachting is in de Naam van de Heere. Ja we weten niet wat ons wacht in 2018, maar wel wie ons wacht, namelijk Jezus Christus. Hij is die ons in 2018 leidt, Hij is het naar wie we mogen uitzien en Zijn komst mogen verwachten. Maar heden is er genade tijd! En wat houd die genade tijd in beste lezers? Dat God ons nog levensjaren schenkt om tot Zijn eer te leven. Ja dat is zeker waar, maar dat is niet ten volle en ten diepste waarom Hij nog wacht met Zijn wederkomst. Want Zijn verlangen is zo groot naar Zijn kinderen. Lees het Hogepriesterlijke gebed uit Johannes er eens maar is op na. Van het verlangen en de liefde en zorg van Christus tot Zijn Kinderen. Hij waakt over ons. Hij bid voor ons, Hij geleidt ons, Hij is met ons, Hij vertroost ons, Hij omgeeft ons. Ja Hij is en blijft heden dezelfde in 2018, in een wereld die als maar meer wordt geleidt door de werken van de boze. De werken van het eigen vlees, en onder de invloed en de macht van de Satan. Maar Hij is heden diezelfde God vol van barmhartigheid en vol van genade. Ja daarom is dat Hij nog niet is wedergekomen in 2017. Opdat Hij ons hart zoekt, niet willende dat een van ons, ja niet uit de wereld verloren zou gaan. Maar wat droevig dat er velen, ja miljoenen mensen op de aarde deze genade verachten en niet willen aannemen. Dat Christus als het ware zich door het Woord aan je aanbied en Hij woord in je armen gelegd. Spurgeon zij daar zoiets moois over. Hij gaat voor ons precies op kusafstand staan. Ja kust den Zoon! In Hem is het leven, kiest dan voor het leven! Ja kiest heden wie gij dienen zult! Bekering kunnen we altijd blijven uitstellen, maar sommige weten denk nog wel wat er in Prediker 12 hierover gezegd wordt. De duivel is er later als de kippen bij als we onze bekering maar uitstellen en maar wachten en maar wachten en dan op ouder leeftijd denken we voor mij kan het niet meer en dat kan ook een hele worsteling geven. Ja Zijn genade wat is die groot! Hij wacht heden nog met Zijn wederkomst, opdat er verloren zondaren tot Hem zouden komen. Gods kinderen roepen Maranatha, ‘ja kom Heere Jezus, kom haastig’, en de schepping zucht als in barensnood wanneer zal het einde wezen dat alles weer in orde hersteld zal worden zoals God het bedoeld heeft! Hij wacht heden nog op ons hart, opdat we bij Hem zouden uitkomen in met ons hele leven. Met onze zorgen en onze noden. Dat we ons leven in Zijn handen zouden leggen, ja dat we ons hart en onze lasten aan Hem zouden overgeven.

“De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den Heere, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.”

Vlucht tot Christus in Hem is het enige behoudt. Ongeveer enkele jaren geleden was er een heel populair liedje op de radio, en in denk dat verschillende dat liedje nog wel zullen kennen. Het is gemaakt door Claudia de Breij en het heet, ‘mag ik dan bij jou’. Mag ik dan bij jouw schuilen als het nergens anders kan. Hoe mooi het liedje ook lijkt, ten diepste is het allemaal bedrog! Want het kan je geen troost en geen eeuwige troost geven. Ja mag ik bij U o Heere schuilen. En dan niet zoals het liedje zegt als het nergens anders meer anders kan. Maar dat we schuilen bij Christus omdat we niet meer zonder Hem kunnen leven, omdat we Hem lief mochten krijgen.

En soms kunnen we zo nog worstelen met onze zonden. Zonden die we in het verleden hebben gedaan of jeugdzonden. Dat we er ons afvragen wil en kan God dit nog vergeven? Ja bij Hem is zoveel genade, ja oneindig groot. De bekende Adolf Eichmann die verantwoordelijk was voor de vergassing van miljoenen Joden kreeg voor zijn executie een bezoek van een predikant die de drang voelde om ook deze man het evangelie te verkondigen en te wijzen op het enige behoud in Christus Jezus. Ja wij zouden misschien haast zeggen zo iemand verdiend geen genade, of zou hij nog genade van God kunnen krijgen? Ja bij Hem is er genade wat je ook gedaan hebt, maar dat vraagt wel om schuldbesef en verootmoediging, dat we onze zonden en schuld voor Hem belijden en bekend maken. ‘Ik bekend aan U o Heere oprecht mijn zonden’. Ja wat erg als we zijn genade verachten! Adolf Eichmann wees Gods genade van de hand, ik kan wel voor mij zelf betalen. Hij verfoeide en verachte Gods genade en wat kwam hij bedrogen uit voor de troon van God. Want daar stond hij en de aanklacht was zo groot, ‘ja gaat weg van mij in de eeuwige verlatenheid en duisternis’. Dat is ook de waarschuwing die voor ons is als we Zijn genade maar blijven verachten.

Maar als we die genade mochten aangrijpen, omdat de Heilige Geest ons overtuigde van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat mogen we dan die verwondering kennen in ons leven. Hoe kan het en hoe bestaat het. Dat God Zijn Zoon gegeven heeft aan de wereld, ja voor mij. Dat Hij Zijn Zoon voor mij heeft overgehad, dat de Zoon bereid was voor mijn zonde te betalen. Ja zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd, niet verderve maar het eeuwige leven zou hebben. Wat geeft nou een grotere troost en wetenschap dan deze troost? Ik heb de laatste tijd ook wat gesprekken gehad en discussies op Facebook met mensen over het geloof. En wat ik eigenlijk merk is dat mensen soms niet kunnen of willen geloven omdat ze het eerst willen zien! Of dat mensen allerlei dingen aan de Bijbel willen toevoegen of willen weglaten zodat in hun ogen het plaatje klopt, ofdat ze het kunnen begrijpen. Maar geloof is en blijft geloof. Geloof is niet een zaak van bewijs dat God bestaat. Ook al zijn er wel degelijk op de wereld tekenen dat God bestaat, neem de Profetieën als voorbeeld. God komt heden ook in deze eeuw Zijn beloftes na! Maar mensen lijken meer voor iets te gaan wat ze kunnen zien. Geld en goederen. En dan krijg je aan je hoofd geslingerd vandaag de dag. Hoe kan je geloven in God, dat is toch veel te achterhaald! Heden is de tijdgeest ik zelf ben God. Mensen gaan vandaag de dag zelf op de troon van God zitten en maken uit wat goed en wat kwaad is. O dwaas wat komen ze straks bedrogen uit!

Maar het geloof geeft troost in wat we ook meemaken, dat we het eigendom van de Heere Jezus Christus mogen zijn. Dat Hij ons gekocht heeft met Zijn bloed en dat Hij ons leidt ook in 2018.

Zoekt heden Zijn aangezicht, zoekt den Heere terwijl Hij te vinden is. Ja waar is Hij te vinden? Hij maakt zich vaak openbaar door Zijn Woord en door Zijn Geest en in het gebed. Vers 1 van Jesaja 55 begint met de uitnodiging van het genadeverbond. Zijn genade is gratis en voor niets. Als er een winkel failliet gaat en er wordt een grote uitverkoop gehouden en op het laatst worden dingen voor een klein prijsje nog maar verkocht. Iedereen uit de streek komt er op af. Gratis dat staat wel naar onze oren. Dat is iets waar wij harder door gaan lopen, iedereen dringt zich op in die winkel om als het kan zoveel mogelijk dingen te bemachtigen voor weinig geld. Maar vandaag komt het Woord tot ons hart. En Christus wordt gepredikt, bij Hem is genade te verkrijgen en we hoeven er niets voor te doen, we hoever er niets van ons zelf naar Christus mee te nemen. Van onze werken of verdiensten. Maar bij Hem is verlossing en genade, door de verdiensten van Christus volbrachte werk alleen. Ja het enigste wat we moeten geven is ons hart. Maar is Hij niet waard om door ons geëerd, gediend en geprezen te worden? Bij de Islam en Boeddhisme is het altijd maar van doe je best en je ziet wel wat er komt. En doe zoveel mogelijk goede werken dit en dat, maar je weet nooit of je in de hemel komt bij Allah. Ten diepste laat Allah je in de put zitten, hij neemt de moeite niet om naar je om te zien. Maar zo is dat bij een afgod, den diepste heb je er niks aan en geen steun aan.

Maar Christus daalt af in de put van ons bestaan, grijp naar het eeuwig leven, ja kust den Zoon. Laat de wereld en haar goed los en omhels Christus Jezus. Ja en hoe wordt ik zo dorstig gemaakt naar Hem vraagt iemand uit ons midden? Ja dat wordt gegeven door de Heilige Geest. En is niet de beste plaats om dat verlangen en die liefde tot Hem te verkrijgen door Zijn Woord en in het gebed. En veracht de samenkomsten niet zegt Paulus, want daarin in het Woord en prediking wil de Heere werken. Door een man van vlees en van bloed met zoveel zonden en gebreken mag ons het evangelie verkondigd worden , ja een blijde boodschap. Een boodschap van verlossing en Heil bij Christus. Ja die dorst naar de Heere, wat kunnen we daar naar verlangen. Ja laat dat ons gebed zijn tot de Heere of Hij on die dorst en verlangen tot Hem wil geven. Want in de wereld blijf je maar drinken, je dorst wordt nooit gelaafd, telkens wil je weer meer en meer. Maar het geeft je geen voldoening, het geeft je geen troost. Maar bij Christus is dat zo anders, daar wie van dat water van het Leven drinkt, dorst niet meer in de eeuwigheid. Het hart wordt versterkt bij de bron van het Leven. Daar wordt mijn dorst gelaafd, daar smelt het verlangen in de Heere Jezus tot een hartelijke omhelzing. En dat water wat ik drinken mag wordt in mij tot een fontein van liefde, vrede en blijdschap. Die overstroomt van de liefde van Hem, de wereld gaat het zien in je leven. Een christen is niet iemand die achter een gesloten deur leeft. Dan gaan je collega’s, vrienden, familie leden het merken er is wat veranderd in je leven. Eertijds was je zoveel met andere dingen bezig, maar nu is het Christus is mijn alles geworden. Die fontein van het Levende water in mij gaat overlopen naar de naaste. Je gaat branden van liefde, och dat mijn naaste dit geluk ook zou mogen kennen. Dat zij ook iets van deze troost zouden mogen weten. Dan wordt je mond geopend en wordt de Heere groot gemaakt. ‘Kiest dan heden voor het leven’.

Wat een goedheid en genade dat Hij de Heere ook in 2018 ons hart zoekt. Ja want als het ware leven we in een moeras van het verderf. Ja Christen uit het boek van Bunyan zonk er eens in weg door vertwijfeling en ongeloof. Maar we kunnen er ook zo in weggetrokken worden door de zonden en de boze. Want de duivel zit ons op de hielen, ja want Christus wilt wel dat niemand verloren zou gaan en daarom zoekt Hij ons hart. Maar de duivel zit ook achter ons aan en wilt dat wij ons hart leggen in de tijdelijke dingen van de wereld en het vlees. En als wolf in schaapskleding komt hij tot ons en begint vertwijfeling, haat en ongeloof te zaaien. Als God dan een God van liefde is waarom gebeurd er dan dit en dat in de wereld? Of dat wij daar God voor zouden ter verantwoording mogen roepen? Is het immers niet de mens die in de zonden gevallen is in het paradijs. En duivel klaagt ons aan, zou er voor jouw nog genade zijn? En bekering kan altijd nog, geniet eerst een poosje. Hij dringt ook onze kerken binnen met twist en hij tracht de prediking onzuiver te maken. Hij wil dat fondament waarop Gods kerk gegrond vestigt mag staan, wil hij omwerpen. Hij sluipt de kerk binnen en zaait verdeeldheid. En steeds meer moet er allemaal kunnen in de kerkdiensten. Allerlei muziek en ach die tweede dienst op de zondag kan best geschrapt worden. En zonder haast dat we het door hebben verslapt de prediking en blijft er weinig van over. De noodzaak van bekering en geloof is niet meer de kern van de prediking en de verwondering in het offer van Christus lijkt allemaal zo gewoon te zijn geworden. Hij is toch voor iedereen gestorven halen de mensen hun schouders op. De verwondering die verdwijnt in het offer van Christus dat Hij persoonlijk voor mij aan het kruis gestorven is. Dat Hij daar aan het kruis hangt voor onze zonden en schuld dat lijkt allemaal op de achtergrond te komen. De duivel kent onze zwakke plekken en ook binnen de kerk weet hij er alles van. Maakt waakt en blijf bij het Woord van de Heere, veracht de samenkomsten niet! En wat mogen we anderzijds ook dankbaar wezen als in onze kerken de prediking nog zuiver gepreekt mag worden, wat is dat ook een onverdiende gunst en genade van God. Dat is niets waar we ons zelf op de borst van mogen kloppen, maar dat we in alle ootmoed om mogen danken.

En in dat moeras waar we het net over hadden jaagt de duivel als een wolf ons achterna. Om ons te grijpen en te verslinden als het mogelijk is. Maar daar staat een Burcht en een Toevlucht en wie in Hem vlucht en wie tot Hem de Toevlucht neemt mag veilig wezen voor de satan. Want de Heere is de satan de baas en Hij beschermd Zijn kinderen ook in de gevaren en zorgen van ons leven. Psalm 91 spreekt hier zo mooi over. Bij Hem zijn we alleen werkelijk veilig over Psalm 91 later wat meer.

Maar dat moeras in ons leven wat is dat een gevaar en we moeten er doorheen. Maar mag het dan als we de Heere leren kennen in de voetstappen van Zijn spoor. Opdat onze voet niet uit zal glijden, wil voor mij struikelen bevrijden. En ga mij met Uw Heillicht voor. Is dat ons gebed?

Maar ten laatste ook nog de troost van het genade verbond. Dat we mogen weten dat er bij de Heere troost en vergeving is. Ja dan als we gezondigd hebben en hoe moet het nu? Maar bij de Heere is genade en mogen we tot ons Hem begeven. Iedere dag weer, in het besef dat we van ons uit onrein en zondig zijn. Maar dat wat er ook gebeurd dat Hij ons niet zal begeven, noch zal verlaten. Dan mogen we ons ootmoedig wenden tot de Heere in schuldbesef van onze zonden dat we het niet verdiend hebben, maar dat we mogen pleiten op het bloed van hét Lam. Ja er is vergeving voor onze zonden en we mogen ook in 2018 ons wenden en begeven tot de Heere. En soms kunnen zonden zo ons leven weer de aantrekkingskracht hebben en op ons invloed hebben. Maar dan mogen we weten dat God heden dezelfde is en dezelfde blijft tot in eeuwigheid. En geeft dat niet de verwondering, Heere hoe bestaat het toch. Dat ondanks al mijn zonden en gebreken U mij niet in de steek laat. Dat ondanks al mijn zonden iedere dag weer er genade is en ontferming. Dat er iedere dag weer een weg is tot de Heere terug. Wij met ons menselijk verstand kunnen dat niet begrijpen. Nooit een grens aan Zijn genade, ook iedere dag weer dat we Hem in het gezicht slaan verdriet doen. Ja wie op zulke genade geen geven zullen eens ook zijn toorn ervaren als zij nooit tot de Heere zich begeven hebben. Want Hij is ook God die rechtvaardig is en gerechtigheid wil. Eens moet er rekenschap van ons leven komen. En daar staat daar schuldig geschreven of onschuldig geschreven in het bloed van Christus. Ja je kan zelf betalen voor je zonden dat kan. Maar dat kan wel alleen met de eeuwigheid daar je nooit meer je leven over kan doen op de aarde. De rijke man in de hel sloeg zijn ogen op en het was verschrikkelijk en niemand zag naar hem op. Omdat hij nooit had omgezien naar God. Ja laat er dan toch een waarschuwing mogen uitgaan naar mijn broers opdat zij niet ditzelfde lot zouden te wachten staan. Maar neen zij hebben de prediking van Jona en van al die andere profeten. Als we de stem van de Heere geen acht zullen geven, zal het eens voor ons ook dat zelfde lot als die rijke man te wachten staan. Die rijke man had alles op de aarde en was gelukkig. Dat klein stukje op aarde achtte hij meer waard dan het eeuwige leven. Ja dwaas als we zo denken. Want de eeuwigheid komt en dan als we dat bloed van Christus altijd zijn blijven verachten komt Gods toorn over ons en wie zou tegen de hittigheid van Zijn toorn bestaan. Ja denk maar aan Sodom en Gomorra zo had de Heere ook op aarde nog kunnen doen en terecht, want Gods geboden worden met voet vertreden. Maar dat geeft wel iets weer dat als we Hem niet kennen wat ons te wachten staat de hittigheid en toorn van God.

Maar wat is dat genade verbond zo rijk! Dan staat er op ons vonnis ‘Sola Gratia’. Alleen door genade. En dan gaan we iets zien van de grootheid van Zijn genade als we een blik werpen in de ravijn waarin wij door schuld en zonden voor eeuwig in zouden vallen tenzij wij niet door Gods genade daarvan weerhouden zouden worden. Dan als we over randje kijken van die ravijn zien we daar de bodem met hef besef dat ik daar eeuwig had kunnen liggen. Verlaten en verdoemd en dat zegt Jonathan Edwards; zou terecht en billijk geweest zijn. Dan krijgen we verwondering in de genade van de Heere. Hij heeft naar ons omgezien o wat een wonder is dat!

We gaan afsluiten hoe krijg ik die dorst in Hem en hoe kan ik die weg verlaten van zonden en verderf en de onreine gedachte. Dat is een zaak van gebed en van vertrouwen, want Hij heeft beloofd dat wie tot Hem komt niet uitgeworpen maar behouden zal worden. De Heere zal en kan dat wonder alleen werken. Want als dat een zaak vanuit ons zou wezen wie zou er dan ooit bij Christus aankomen? Niemand, maar God zij de eer en lof, want daar wij niet kunnen, zoekt Hij ons hart. Alsof God door ons bade van Christus wege laat u met Christus verzoenen. De mens zoekt van nature zich zelf en niet God. Maar God maakt door genade een hart wat niet meer zich zelf op de eerste plaats zet maar Hem. Hij trekt door Zijn Heilige Geest ons met koorden van liefde tot Christus toe. Als geloof een zaak van ons alleen is houdt dat nooit staande. Maar dan komt het ten val in enige tijd van verdrukking, zorgen en noden. Dan blijkt dit alles een dood geloof geweest te zijn. Want een waar geloof wordt in Christus bevestigd en gevestigd. Dan is er niets van mij waarop ik zou kunnen roemen. Maar dan is het Zijn gunst en Zijn volbrachte werk alleen die mij een ander mens deed worden. De Heere is nabij en Hij zoekt ons hart. Wat een zegen ligt er in dat genade verbond. Want in dat genade verbond mogen we weten dat Hij met ons is en met ons wezen zal en dat er niets van de wereld of enigszins iets zou kunnen tegenhouden van Zijn liefde. En de belofte van het genade verbond mag op ons voorhoofd geschreven staan als we gedoopt zijn en als we tot onze Heere en Heiland mochten begeven. Dan staan die letters in ons voorhoofd gegraveerd, ‘Gij zijt van mij’, En niemand en ook de duivel niet kan dat geluk en die wetenschap ooit van mij afnemen. En dat ik Zijn kind mag wezen, o wat mag ik dankbaar zijn. ‘Mijn God U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan.’ Maria begreep er iets van met de geboorte van Christus. Wat is het dat Hij de nederheid van Zijn dienstmaagd heeft aangezien sprak ze en zong ze in haar lofzang. ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, des mensen Zoon zijn teerste liefde schenkt.’ Dan blijven er geen woorden meer in je hart over, dan verwondering en aanbidding. Zijn genade verbond, lees maar in Jesaja 43 wat een zegen dat verbond mag zijn. Hij is met ons door de stormen en kolkende oceanen van ons leven heen. En Hij zal ons daar door heen leiden en brengen. We weten wel dat God ons geen kalme reis heeft beloofd. Maar wel een behouden aankomst in en door Hem. En de erfenis wat zal die groot Zijn bij Hem. Want in dat genade verbond ligt ook de erfenis voor Gods kinderen. De erfenis van al wat van God wordt ons ten toon gesteld de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar waar  ik eeuwig bij Hem mijn Bruidegom en Heiland mag zijn. En dat is mijn hoop en dat is mijn dorst en dat geve alleen de Heere. Komt tot Hem, de nodiging van het Heil staat nog heden. ‘O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!’

Geef de wereld toch op, want het brengt je ten val en ten verderve. Zijn genade verbond ligt heden nog open. Want Jesaja mocht ook weten dat de woorden van de Heere niet ledig tot Hem zouden wederkeren. Maar het zal doen hetgeen Hem behaagd.

De genade van onze Heere Jezus Christus wordt ons aangeboden, en dat Levende Water. En wie dorst heeft die kome, en die drinke, en die neme van het water des Levens om niet. Komt allen tot de Bruidegom, wie u ook bent en wat u ook gedaan hebt. En leg je leven voor Hem neer, ‘Heere wees mij de zondaar genadig.’

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naadren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?’

Amen.