Mattheus 5 vers 8: Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien

Mattheus 5 vers 8

 

Mattheus 5 vers 8

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

 

1.       Wat betekent rein van hart?

2.       Hoe kan je het worden?

3.       Zaligspreking: zij zullen God zien.

 

Gemeente ik heb een vraag voor u. Bent u rein van hart­? Weet u? Dan zult u God zien. Anders niet, dan alleen op het oordeel.

Wat houdt dat rein van hart eigenlijk in? We kijken allereerst naar het woordje rein. Wat betekent rein? Rein betekent schoon/gewassen. In deze tekst betekent het gewassen door het bloed van Christus. Dan ben je rein en schoon voor God. Rein van hart houdt ook in een oprechte levenswandel met God. De Heere oprecht kennen en liefhebben­. Als je rein van hart ben, dan heb je de gerechtigheid lief. Je wilt eerlijk zijn. Eerlijk tegen je naaste spreken en geen leugens vertellen. Je wilt helemaal volkomen leven zoals God het wil. Je wilt leven naar zijn wet. Je wilt uit liefde alle geboden van de Heere houden. Ook al kom je er elke keer weer achter, dat je een gebrekkig mens bent en vele geboden niet houdt. Je wilt er wel naar leven. Als je zondigt heb je verdriet van je zonde, want de zonde die je doet, doet de Heere verdriet.

Weet u? Als je rein van hart bent, dan leef je dicht bij de Heere. Je hebt Zijn woord lief. Zoals psalm 119: 140 het zegt: Uw woord is zeer gelouterd, en Uw knecht heeft het lief. Gemeente heeft u Gods Woord lief? Leeft u dicht bij God?

Ons tweede punt is

 

2.            Hoe kan je het worden? (rein van hart?)

 

 

Misschien kent u het lied wel. Schep mij een rein hart o God. U mag het nu zien. De Heere kan mij alleen en rein hart geven, daar komt niets van mij bij. Door het sterven van de Heere Jezus kunnen wij vergeving krijgen voor onze zonden. Een schoon hart , een rein hart. Ja een hart wat alleen de wil van God wil doen. Wilt u ook Gods wil doen. Weet u hoe u zo’n hart kan krijgen? Niet door stil te zitten. Nee, u moet daarom bidden. Er is haast bij. Gaat u op u knieën vanmiddag of vanavond gemeente? Het is van levensbelang. Hoe kunt u met u zondig hart rein voor God leven? Dat kunt u toch niet? U hebt Christus nodig. O zondaar staat op uit de doden. Laat Christus over u lichten. Als u niet daarom bid gemeente en als u Jezus bloed niet nodig heeft, dan zult u God niet zien. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zij zullen Hem later eeuwig mogen dienen. U ook? U zult christus eens zien, ook al bent u niet rein van hart. Weet u wat Hij dan zal zeggen. Niemand kan zonder genade God zien en leven. Gij zondaar gaat weg van Mij naar het eeuwig verderf. In de poel des vuurs. Naar de hel. Ziet u het kruis staan gemeente daar op de heuvel Golgotha? Daar stierf een reine van hart. Hij had Gods wet lief. Hij wandelde oprecht met Zijn Vader. Zie daar Het Lam wat voor u schuld op deze aarde kwam. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Hij schept ons een rein hart. Een hart wat de Heere liefheeft. Hij vraagt vandaag aan u? Wilt u ook een rein hart. Een hart wat de Heere liefheeft. Ik verzeker u dat u daar nooit spijt van zal krijgen. Bid erom gemeente.

 

Wat houdt deze zaligspreking in?           

We mochten er al in punt 2 al wat van zien. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

3.           

Wat een belofte God zien en eeuwig bij Hem leven. Wilt u dat? Ja toch? In dit leven kunnen wij God niet zien. God is een heilig God. Onze zonde maakt scheiding tussen God en mens. Daarom kunnen wij in dit aardse leven God niet zien. Maar nu zal er vast een vraag bij u opkomen. Mozes en ook later Jesaja die hebben God wel gezien en bleven leven. Dat is waar. Mozes zag Gods aangezicht. Hij mocht blijven leven door genade. Wij hebben niet van node dat wij God in dit leven zien. Wij hebben Zijn woord. Gods woord is ons gegeven. Aan u een wet om naar te leven. Als God vandaag zich aan u zou laten zien, zal u dan nog leven? IK zondig en ellendig mens. Jesaja zei ‘Wee mij want ik verga dewijl ik een man van onreine lippen ben’. Bent rein voor God. De Heere is een toornig God. U kunt Hem niet zien en leven. Maar door het bloed van Jezus mogen we God zien als Hij wederkomt in heerlijkheid. Als u wandelt met God , Hem liefheeft en ook mag weten dat u gerechtvaardigd bent door Zijn bloed , dan zult u God zien in kracht en heerlijkheid en u zult eeuwig leven en Hem eeuwig loven. Gemeente denkt u eraan? Ga niet slapen voordat u deze regel gebeden hebt namelijk: schep mij een rein ,schoon hart o Heere een hart wat u liefheeft en u wetten uit liefde wil houden. Als u rein van hart mag zijn, is dit woord een bemoediging en een vertroosting geworden. Een uitzien naar de wederkomst van Christus. Om bij de Heere te mogen komen. In het huis van Mijn vader zijn vele woningen. Daar zijn woningen, woningen voor de mensen met een rein hart verkregen door de Heere Jezus. Vergeet het niet te bidden gemeente. Wilt u ook Hem daar eeuwig dienen? Hij heeft het beloofd. Er is plaats. Maar alleen voor de mensen die naar Hem toe zijn gekomen in gebed en hebben gevraagd om een rein hart en zuivering, vergeving van hun zonde. Bid en u zal gegeven worden. De Heiland wacht met open armen op u. Komt u? Gaat u naar Hem toe? Zie Hij wacht met smart op u.

 

Amen


 

Zingen psalmen:

Psalm 31 vers 15

Hoe groot is 't goed, dat Gij zult geven
Hem, wiens oprechte geest
Op U betrouwt, U vreest!
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven,
Ver boven beed' en wensen,
Reeds wrocht voor 't oog der mensen!

 

Psalm 24 vers 2 en 3

Wie klimt den berg des Heeren op?
Wie zal dien Godgewijden top,
Voor 't oog van Sions God, betreden?
De man, die, rein van hart en hand,
Zich niet aan ijdelheid verpandt,
En geen bedrog pleegt in zijn eden.

Die zal, door 's Heeren gunst geleid,
En zegen en gerechtigheid
Van God, den God zijns heils ontvangen.
Dit 's Jakob, dit is 't vroom geslacht,
Dat naar God vraagt, Zijn wet betracht
En zoekt Zijn aanschijn met verlangen.

 

Psalm 26 vers 2 en 10

Beproef vrij, van omhoog,
Mijn hart, dat voor Uw oog;
Alwetende, steeds open lag.
Doorzoek mij, toets mijn gangen.
Doorgrond al mijn verlangen,
En stel mijn oogmerk in den dag.

Doe mij niet mee vergaan
Met hen, die U weerstaan;
Wier hart steeds schandlijk misdrijf kweekt;
Die trouw en plicht verachten,
En 't recht om goud verkrachten,
Als d' onschuld om bescherming smeekt.

 

Psalm 51:4,5     

 Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen.
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen,
Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel.
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd;
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen;
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd,
En in mijn geest de ware rust herboren.


Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad,
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden.
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden,
En spreek mij vrij van mijne gruweldaad.
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o Heer',
Die vuile bron van al mijn wanbedrijven;
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer
Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven.

 

Psalm 73 vers 1, 12 en 13

Ja waarlijk, God is Isrel goed,
Voor hen, die rein zijn van gemoed;
Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen,
Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.
Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet,
Mijn voeten waren in mijn leed,
Schier uitgeweken, en mijn treen
Van 't spoor der godsvrucht afgegleen.

k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bittre smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

 

 

7-6-2014