Maak mij vrij van mijn zonden

Maak mij vrij van mijn zonden

 

Heer als ik denk aan mijn zonden, dat oude vlees van mij.

Vol van begeerte tot deze wereld, och maak mij daarvan vrij.

Vrij van mijn zonden, van de wereld en van lusten.

Opdat ik mij geheel in U o Heer mag berusten.

 

De zonden trekken, ze hebben zulk een aantrekkingskracht.

Och Heer wil mij daarvan bevrijden, van verzoekingen en des duivels macht.

Maar geef dat mijn oude mens met U sterve en te niet wordt gedaan.

Dan ben ik een vrij mens, een nieuw mens, met U wederom opgestaan.

 

Doch Heer de begeerten van mijn hart en van het oog.

Zij willen telkens weer meer en spannen op mij de boog.

Om mij neder te doen vellen en te brengen tot het vuur van de hel.

Doch Heere versla de werken des satans, om Uw grote Naam Immanuël.

 

En geef als ik somtijds uit zwakheid in menige verzoekingen of zonden val.

Dat ik niet aan Uw genade moge vertwijfelen, noch wanhopen zal.

Want U geeft genade aan elk wie zijn zonden in ootmoed belijdt.

En scheldt door Christus kruisverdiensten al mijn zonden kwijt.

 

En als ik huil omdat ik weer in zonden val, en doe mijn Liefste verdriet.

Mag ik weten dat Hij mij zonden vergeven wil en in genade naar mij ziet.

Och wat een heerlijkheid zal dat zijn in de hemel waar geen zonden meer zijn.

Om daar heilig en vlekkeloos te leven bij Het Lam, Hij maakte mij rein.

 

En in dit aardse en tijdelijke leven, mag ik zingen door s’ Heeren gunst geleidt.

Wien strijden zullen, zullen met Hem de overwinning behalen in d’ eeuwigheid.

Maar dan moet nu toch een waarschuwing uitgaan voor wie Christus nog verwerpen.

Zij die opgaan in de wereld, Hem verachten, dien zal Hij eens onderwerpen.

 

Maar heden is er nog genade, voor degenen die reddeloos zijn.

Want Christus zoekt verloren zondaren op en trekt ze uit de ravijn.

En de nodiging gaat nog uit en Zijn roepstem wordt wereldwijd gehoord.

Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt, tot de Zaligmaker voort.

 

 

 

14 augustus 2017