Hemelvaartspreek 2015 Thema Jezus Hemelvaart-Jezus wederkomst

Thema                                    Jezus Hemelvaart-Jezus wederkomst

 

Handelingen 1 vers 4 -14

Lukas 17  vers 25-37

Lukas 21 vers 25-33

 

2 tekst verzen:

Tekst: Handelingen 1 vers 10-11: En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

Tekst: Lukas 17 vers 33: Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden.

 

1.       Jezus Hemelvaart

2.       De eindtijd

3.       Jezus wederkomst

 

Gemeente heeft u het al gezien? Daar in de lucht? Ja Jezus vaart op naar zijn Vader. En als we goed kijken zien we daar de discipelen staan op de berg . De Olijfberg en ze turen naar de hemel  daar stijgt hun verlosser, hun liefste naar de hemel. Van wie ze zoveel hielden. Hun verlosser gaat naar de hemel. In hun stille verdriet staren ze naar boven. Jezus op de wolken. Even later zien ze hem niet meer. Maar toch blijven ze nog kijken of ze nog een blik van hun heiland kunnen opvangen. Als ze nog maar even zijn gezicht kunnen zien, Zijn liefdevolle ogen. Bent u zo ook vandaag naar de kerk toegekomen gemeente? Om door het woord wat gepredikt wordt Christus zelf te zien en een glimp te mogen opvangen van Zijn liefde voor zondaren, voor Zijn liefde voor u. Ja de discipelen staren nog naar de hemel. Plotseling  staan er 2 engelen naast hen . Ze schrikken. Maar hoor de engelen beginnen te spreken; Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Ja de discipelen hoeven niet verdrietig te zijn. Nee Jezus komt terug. Hij komt terug om Zijn volk , Zijn kinderen op te halen. Wat zien de discipelen daar naar uit. Ik hoop niet dat zij de enige zijn geweest. Ik hoop ook dat in anno 2015 gezegd en gemerkt kan worden van mensen die daar naar uit zien. Naar de wederkomst van Jezus Christus. Ziet u daar naar uit gemeente? Verlang jullie daar naar jongeren onder ons ? We zullen hier straks bij terug komen bij ons laatste punt : de wederkomst.

 

1.      Jezus Hemelvaart.

 

Allereerst onze eerste gedachte : Jezus Hemelvaart. Als volgt delen we deze gedachte op in verschillende punten: Waar gaat Hij heen? Hoe gaat Hij heen? Waarom gaat Hij heen? en wat betekend dit voor de discipelen?

 

  •   Waar gaat Hij heen?

 

Ja waar gaat Jezus heen? Jullie weten het antwoord  toch kinderen? Hij gaat naar de Hemel. Inderdaad dat is helemaal waar. Dat heb je goed onthouden! Luister verder maar goed!

 

Jezus had het Zijn discipelen verteld, maar toch kwam voor hen dit zo onverwacht.

Jezus had het hun al eerder geprofeteerd. We denken daarbij aan wat Hij zegt in Johannes 14. Waar Hij zegt: En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij. Maar toch verstaan de discipelen deze boodschap niet. We horen gelijk dat Thomas hier wat tegen in brengt: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten? En dan komt het zo bekende antwoord van de Heere Jezus:  Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

 

Een van de meeste gelezen uitspraken ooit. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Weten ze dan nog niet dat Hij heen moet gaan naar de Hemel? Hebben ze dan nog niet door dat Hij naar de aarde moest komen om te lijden en te sterven , om daarna weer op te staan en heen te gaan naar Zijn Vader.  Zelfs op de dag dat Hij heenvoer naar Zijn Vader begrepen ze het nog niet. Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk weder oprichten? Heere Zal nu het vrederijk aanbreken? Zal nu de verlossing komen van Israël en het juk van het Romeinse rijk? Dat heeft u toch belooft ? Nee nu nog niet. Straks zal dat Rijk komen. Straks zal God een nieuwe aarde maken en straks zal God Zijn Volk bevrijden van de onderdrukkers. Nee nu nog niet, de tijd is nog niet aanstaande. Ja de Vader die heeft de tijden van de wereld in Zijn hand. Hij weet wanneer het tijd is. Ja de discipelen dachten dat het Zijn tijd was, maar nee ze moesten nog wachten. Het getal van de uitverkorenen was nog niet vervuld en is ook op de dag van vandaag gemeente nog niet vervuld. De Heere heeft vandaag u nog op het oog. Hij wil u nog uitverkiezen! Wat een liefde van Hem toch gemeente? U bent hier gekomen om te luisteren naar het woord van God. Waarom? Wat beweegt u daartoe om naar de kerk te gaan? Jongeren wat beweegt jullie om naar de kerk toe te gaan terwijl velen andere de dag door brengen in kroegen, in disco’s , in cafés of in bioscopen. Wat is de reden dat u vandaag gekomen bent? U zult ongetwijfeld misschien zeggen: dat ben ik gewend van vroeger en dat is een traditie en niets meer als een gewoonte. Is het niets meer voor u gemeente? Betekend het niets meer dan dat? “Ja het is nu eenmaal een gewoonte hé.” Als dat zo is, hoop ik en bid ik dat u vandaag meer mag gaan zien als  alleen maar een gewoonte. Dat u vandaag mag gaan ervaren, Jezus is zelf aanwezig in de prediking en Hij trekt mij om te komen en  om te luisteren wat Hij te zeggen heeft tot mij.

 

Jezus voer op naar Zijn Vader, naar de Hemel om plaats te bereiden voor Zijn kinderen. Ook voor u? Is er ook een plaats bereid voor u?

Hij zegt: in het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben. Plaats is er genoeg, maar het getal van de uitverkorenen is klein. Waarom dan toch? Ja de Heere Jezus laat dit zien door een gelijkenis: De koninklijke bruiloft. Er worden vele mensen genodigd. Veel mensen kregen een uitnodiging om te komen naar de bruiloft. En hoeveel kwamen er? Helemaal geen een. Geen een genodigde wilde komen op de bruiloft van de koning. Wat was de koning woest. Hij had zoveel voorbereid voor de bruiloft. Veel geld was daar aan besteed en niemand kwam. Ik denk dat u zich wel in kan voelen hoe deze koning zich voelde. U zult vast wel is mee gemaakt hebben dat  u op uw  verjaardag, bruiloft of jubileum mensen heeft uitnodigt. Zeer goede vrienden en of kennissen. Wat kan het zo teleurstellend overkomen als een goede vriend die je had uitgenodigd niet komt. Ik kan niet, nee want ik moet nog en daar komt een excuus. En zo ook gebeurde dit bij deze gelijkenis. Geen een van de uitgenodigden van de koning kwam. Daar zat hij aan een lange tafel met een overvloed aan eten ,niemand van zijn vrienden wou komen. Laat dan  de zwervers , de bedelaars , de kreupelen en de zieken komen. Als mijn vrienden het niet waar zijn.

 

Zo gemeente is het ook met het getal der uitverkorenen. Jezus bied u aan een plaats aan Zijn tafel, en een woning in Zijn Vaderhuis en hoor de ene roept : sorry ik heb geen tijd , ik moet werken en mijn agenda staat zo vol. De ander roept nu niet, het is hier op aarde zo heerlijk laat me met rusten ik wil eerst genieten en zovele anderen hebben weer andere excuses.

 

Gemeente  ik hoop niet dat u ook met zo’n smoes aan komt bij de Heere Jezus. Hij bied u een plaats aan , aan Zijn tafel. Gemeente sla dit aanbod toch niet af. Pak dit aanbod toch met beide handen aan. Het word u maar een keer aangeboden!! Plaats is er in overvloed, Ik ga heen om plaats te bereiden. Heeft u uw uitnodiging al aangenomen of ligt die verscheurd in de prullenbak? Weet dan, dan gaat de uitnodiging naar anderen, naar anderen die wel willen komen op Zijn  bruiloft. Een ieder die vandaag hier zit krijgt vandaag een uitnodiging. Sla die toch niet af.

 

Hoe kan ik die aannemen als ik het zelf niet wil? De beste manier is om in gebed te gaan tot God : Heere u hebt mij het eeuwige leven aangeboden, maar ik vindt dit tijdelijke leven zo heerlijk en wil dit niet missen, ja Heere wilt U toch  geven dat ik dit leven ga verachten en dat ik U nodig krijg en dat ik U lief krijg?

 

Ja er staat vanochtend een deur open: weid is  de poort naar het verderf , maar smal is de poort die naar het eeuwige leven leidt en weinigen zijn er die dezelve wandelen. Bent u  vandaag  door die smalle poort ingegaan?  Inderdaad uit mij zelf kan ik dat niet, maar biddend en strijdend met Hem als beschermer kom ik aan bij de hemelpoort en die zal dan wijd opengedaan worden. Komt binnen , binnen in het eeuwig Vaderhuis en daar zal gegeten worden aan Zijn tafel met degene die Zijn uitnodiging hebben aangenomen en Zijn gekomen door Jezus Christus, want Hij heeft hen verlost van het juk van de dienstbaarheid en nu zijn zij bevrijd en verblijd van  s’ Heeren wegen. Want Goed is s’ Heeren heerlijkheid. Ten top gestegen.

 

  •   Hoe gaat Hij heen gemeente?

Hij gaat heen naar Zijn Vader als redder, verlosser, als hogepriester ,als koning en als overwinnaar. Zijn missie was volbracht. Hij had de zonde volkomen gedragen, Hij had voor de zonde betaald met Zijn leven en Hij stond weer op als Koning van dood en leven. Heerser over de dood. Ja want de dood had Hij overwonnen. De banden van de dood had Hij verscheurd. De dood kon geen angst meer aanjagen. Of wel? Nee voor Zijn kinderen is de dood niet het einde meer geworden, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Wel kan de dood nog steeds angst aanjagen voor degene die Christus niet kennen. Voor hen is de dood hun eeuwige ondergang en de weg naar de hel en het eeuwige verderf.

 

Zo zien we Jezus opvaren ten hemel als overwinnaar. De dood had Hij overwonnen en Hij had de vloek van de zonde volkomen betaald. Ook zien we Jezus opvaren naar de Hemel als redder en verlosser. Door Zijn lijden en sterven werd de vloek van de zonde betaald van Zijn kinderen. Ze werden vrijgesproken van de wet. Want Christus volbracht de wet volkomen. Voor hen is Hij nu hun redder en verlosser. Ze mogen weten Christus is voor mij gestorven en heeft voor mij betaald. Hij heeft mij verlost uit de banden van de eeuwige dood , die ik eerst eens zou moeten sterven, maar nu door Zijn genade  mag ik voor eeuwige blijven leven. Ook al zal ik eens sterven. Mijn dood is dan een tijdelijke verblijfplaats het zal een doorgang zijn naar het Vaderhuis. Hij heeft mij verlost en ik verlang er naar om eens bij Hem te zijn.

 

Hij voer ook heen als hogepriester. Hij bracht zich zelf ten brandoffer en bracht verzoening voor de zonde. Vroeger in de woestijn was er de grote verzoendag. De hogepriester nam dan een bok een legde zijn handen op het hoofd van de bok. Als teken van alle zonde van het gehele volk die op dit dier gelegd werden. Zo werd Christus het grote verzoenoffer , met eerbied gezegd werd Hij het zondebok. Zoals de bok die zonde van het gehele volk moest dragen droeg Christus de schuld van de hele wereld op Zijn schouders en betaalde ervoor met Zijn leven.

 

Christus voer ook op als Koning. Hij voer als overwinnaar op naar de hemel. Psalm 110 zegt: Dus heeft de Heer' tot mijnen Heer' gesproken: "Zit op den troon ter rechterhand naast Mij, Tot Ik de macht Uws vijands hebb' verbroken, En u zijn nek tot ene voetbank zij."

Ja Christus ging heen naar Zijn Vader om vanuit de Hemel te heersen als Koning over de aarde en Hij komt ook eens terug als Koning over deze aarde en dan zal Zijn koninkrijk aanbreken wat eeuwig zal duren en waar Hij zal heersen, over Zijn kinderen, rechtvaardig , wijs en zacht en dan zal alles in dat Koninkrijk zonder zonde zijn ,er zal  geen verdriet en geen pijn meer zijn  , maar eeuwig vreugde in God hun Heiland.

 

  •   Waarom gaat Hij heen?

We mochten zo even al daar bij stil staan. Hij ging heen om plaats te bereiden.  Maar ook gaat Hij heen om als voorbidder te zijn in de hemel. De catechismus verwoord het zo: Wat nut ons de Hemelvaart van Christus? : Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt , door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is.

 

Hij gaat heen als voorbidder. Om te bidden voor Zijn volk, voor Zijn kinderen op deze aarde dat ze vol mogen houden in verdrukking en in lijden, dat ze hun geloof in Hem niet zullen verliezen en ook bid Hij voor de zielen die op weg zijn naar de hel zonder dat ze het doorhebben. Hij bid voor hun eeuwig behoud. Wat een troost dat Christus is opgevaren naar de hemel. Omdat Hij daar voor ons bid en gemeente als Christus bid, bid Hij zonder ophouden. Hij blijft maar bidden voor u, voor jouw, voor verloren zondaren. Hij bid voor ons dat ons geloof niet ophoude. Wat een wonder dat Hij voor ons bid. Dat Hij onze voorbidder, onze Voorspreker is. Ook door Zijn Hemelvaart belooft Hij de gave en de uitstorting van de heilige geest. De Heilige Geest wordt uitgestort. We zullen hier binnenkort op pinksterdag bij stil staan.

 

Ook al is de Heere Jezus nu in de Hemel. De Heilige Geest is er en die werkt in de harten van mensen , van verloren zondaren. Die werkt de gave der bekering. Ja dat Christus heen is gegaan betekend heel veel. Omdat Hij voor ons bid, omdat Hij plaats bereid en omdat Hij de Heilige Geest stuurt naar deze aarde. Ook worden wij door Zijn hemelvaart verzekerd dat Christus ons eens opnemen zal en dat wij eens net als Hem ten hemel zullen varen.

Onze volgende gedachte is de eindtijd.

 

2.      De eindtijd

Ons volgende punt is de eindtijd. Jezus belooft dat Hij spoedig terug komt aan Zijn discipelen, om ze op te halen. Johannes 14: 3( En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.) Maar voor dat Hij terug komt zullen er nog vele dingen  gebeuren. Mattheus 24 vers1-14 beschrijft hier enkele dingen over. Er zullen rampen, aardbevingen, pestilentiën , oorlogen en verdrukkingen komen ,ook zal de liefde verkoelen, de haat tegen Gods kinderen en de haat tegen God toenemen. Veder lezen we ook dat er  valse profeten en valse Christussen zullen opstaan en de opkomst van de antichrist en de verwoesting van Israël zal plaats vinden. Voor dat Hij komt zullen eerst al  deze dingen hebben plaats gevonden.

 

Ja gemeente wij leven in de eindtijd. Gods wederkomst is aanstaande. Velen van de profetieën die Jezus profeteerde  zijn al  uitgekomen of zijn bezig in deze tijd uit te komen. Zo lezen we bijvoorbeeld van aardbevingen en rampen. Wat is dat herkenbaar in onze tijd. Denk maar aan de aardbeving die pas geleden plaats vond in Mepal. Meer dan 8000 mensen stierven. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Overstromingen die plaats vinden, vulkanen die uitbarsten en dorpen wegvagen, orkanen die steden verwoesten en mensen die daar door omkomen. Ook bij rampen kunnen we denken aan de vliegtuig rampen : mh17 de Malaysia Airlines die vorig jaar uit de lucht werd geschoten in Oekraïne, waarbij 298 mensen omkwamen. Ook in Frankrijk waar pas geleden door het toedoen van een copiloot een vliegtuig neerstortte : de Germanwings, waardoor 150 mensen omkwamen. Gemeente vele rampen vinden plaats in onze tijd. Hoeveel zullen er nog komen? Niemand die het weet en nog zegt de schrift is het einde niet, nee dit is nog maar het begin van de eindtijd.

 

Ook zullen er velen oorlogen plaats vinden. De hele wereld zal in rep en roer zijn. We  dachten dat we door de NAVO op te richten veel oorlogen zouden kunnen voorkomen, maar helaas is dit niet het geval. Merken we dat in deze tijd al niet? De oorlog tussen de Oekraïne en Rusland en de opkomst van een koude oorlog tussen Rusland en Amerika. Gebieden in het midden oosten : Israël en Palestina en helaas ook dichterbij, de oorlog tussen I.S tegen Europa en Amerika. Ja wij zijn sterker toch? Wij zullen I.S heus wel verslaan. Is dat zo? I.S komt al dichterbij en zonder dat we het doorhebben zitten I.S- strijders ook gewoon in Nederland. We wachten eigenlijk nu nog op een aanslag. Kan de regering die voorkomen? Nee gemeente, ik zeg u dit niet om bang te maken, maar de kans is groot dat er ook een aanslag in Nederland zal plaats vinden. De regering neemt te veel risico’s en onverantwoordelijke besluiten. In Frankrijk zijn er 2 aanslagen geweest, in België een voorkomen, in Duitsland een voorkomen. Geloof me gemeente niet alle aanslagen kunnen en zullen voorkomen worden. Waakt en bid!! De wereld zal vol van oorlogen worden. Ook al bouwt dit zich nu nog op in gestaag tempo. Komt er in Nederland  oorlog? Ja we leven hier in het westen toch betrekkelijk veilig niet waar? En toch, is de kans groot dat er ook oorlog komt met of in het westen, in Europa.

 

De Heere Jezus zegt ook dat er pestilentiën zullen komen. Gemeente wat komt dit dichtbij toch?  Denk maar aan de Mexicaans griep jaren geleden, of aan de ziekte Ebola die vele levens opeiste in Afrika, die ziekte die in vele gevallen dodelijk is. Die ziekte neemt nu af, maar wie zegt dat die niet eens weer de kop op steekt. Ook ziekten als Malaria of Cholera en Aids verbreiden zich in Afrika door de slechte Hygiëne en wisselende seksuele contacten. Wie zegt niet dat dit bij deze epidemieën blijft en wie zegt  niet dat er ook in het westen : Europa van deze epidemieën zullen uitbreken?

 

We lezen ook dat er verdrukkingen en vervolgingen zullen komen. In landen zoals: Noord- Korea, China, Nigeria, Egypte , Irak , Iran en zo nog veel meer landen worden Christenen vervolgt en verdrukt. We kunnen ons dit zo nauwelijks voorstellen. Christenen worden geslagen, gestompt , bespot, vertrapt, in gevangenissen geworpen en zelfs vermoord. We hebben zo weinig idee ervan hoe onze broeders en zusters worden vervolgd in andere landen en we mopperen als we zondag naar de kerk moeten en de bijbel kan ons zelfs wel is gestolen worden. Terwijl onze broeders en zusters er alles voor over hebben om ook al maar een bladzijde uit Zijn Woord te kunnen lezen. Wat moeten we ons toch schamen. Maar de vervolging zal verder uitbreiden, wie zal zeggen of die ook niet in Nederland uitbreekt. Het kan! In onze geschiedenis van ons vaderland kwam het voor. Gereformeerden werden op de brandstapel gebracht, omdat ze niet Rooms meer wilden blijven, maar bij het Woord van God. Zijn er ook niet nu al veel dingen te merken in de besluiten van de regering. Met name over inentingen ,zondag openstellingen en onder de bevolking de haat tegen christenen? Het kan snel veranderen gemeente. De wereld der secularisatie groeit. Het aantal kerkgangers neemt elk jaar af in Nederland, terwijl in landen waar vervolging is de kerk juist het groots is en het meeste groeit. Laten we vervolging en verdrukkingen niet iets beschouwen als iets ver wegs, maar juist ook iets wat heel dichtbij komt. Op je werk, in de familie als je helemaal alleen staat, wat kan dat zwaar vallen en wat kan je, je dan zo eenzaam voelen toch? Die bespottingen, geloof jij in zo’n God, die Zijn eigen Zoon liet sterven. Geloof jij dat? Mensen dat iets van vroegers, ik dacht jij weet vast wel beter.

 

O gemeente Jezus zegt: in de wereld zult gij verdrukking hebben en in Nederland zult u er heus niet van gespaard blijven, misschien komt er wel geen vervolging in Nederland, maar verdrukking zal er altijd zijn. Wie Christus volgt, zal zijn eigen kruis op zich moeten dragen, achter Hem aan. Al word je bespot op je werk, al word je ontslagen omdat je niet op zondags wil werken. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed Ik heb de wereld overwonnen. Al kost het geloof je alles. Een ding kunnen ze nooit van je afnemen. Christus, je dierbare Heiland en verlosser en je mag weten ik ga naar Hem toe wat er ook gebeurd.

 

Ja de schrift schrijft ook dat de liefde verkoeld zal worden tussen de mensen. Mensen zullen elkaar gaan haten. Het ego komt hier naar voren. Ik ben belangrijk, ik moet de eerste zijn. Het is nu al te merken in deze tijd. De liefde verkoeld. Je geeft niet meer om mensen uit je familie en je buren kunnen je gestolen worden.  Werk en geld is alleen nog het belangrijkst in deze maatschappij. Een sociaal leven komt steeds meer op de achtergrond. Een zieke opa of oma geen tijd voor, een slecht ziende buurvrouw die niet meer boodschappen kan doen, ze zoekt het maar uit.!! Het kan zelfs zo in de kerken binnensluipen en de gemeente verwoesten. Geen liefde voor andere gemeenteleden, zij zijn slechter als ik. Gemeente werk? Ze moeten maar andere zoeken, ik kan echt niet. De duivel gaat secuur te werk gemeente, laat we bidden dat we binnen in onze gemeente niet liefdeloos met elkaar zullen omgaan, maar samen met de liefde die Jezus uitstraalt naar verloren zondaren. Om elkaar te steunen en samen te strijden in onze persoonlijke geestelijke strijdt.

 

In de eindtijd zullen er ook valse profeten komen , die zeggen dat je dit of dat moet geloven of dat zij zelf de Christus zijn. Jezus zegt luister naar hen niet. Ga daar niet naartoe. Ook in deze tijd zien we al iets van dit. Sektes en evangelische bewegingen. Sekten die zeggen dat je alleen zalig kan worden als je in Israël woont als Jezus terugkomt. Zo was er ooit een sekte enkele jaren geleden die naar Israël ging omdat ze alleen zalig konden worden als ze in Israël zouden zijn op een berg als Jezus zou terug komen. Ook zijn er helaas evangelische bewegingen die geneesdiensten houden en in Gods naam mensen proberen te genezen. Dit is niet het werk van God, maar het werk van de duivel!! Dat is ook te zien als mensen schijnbaar genezen te zijn en na een maand weer in hun ziekte vallen. God geneest mensen niet opdat ze na een maand weer ziek zouden zijn en dus niet genezen zouden zijn. Het is erg om in Gods Naam mensen te willen genezen. Die gave hadden alleen de apostelen/ discipelen gekregen. Velen van deze dominees die deze geneesdiensten leiden gaat het ook om hun eigen eer. Waakt gemeente, ga daar niet, nooit heen. Er zullen ook valse Christussen komen, deze profetie moet nog in vervulling gaan. Dit met name ook tot de antichrist die zich zelf God noemt en zich boven de ware God verheft. Deze profetie is nog aanstaande, waak daarom gemeente.

 

Voor dat Jezus wederkomst zal er ook iets gebeuren met het volk Israël. Velen volken zullen trachten samen Israël uit te roeien. Velen Israëlieten zullen sterven, maar er zullen er ook ontkomen. Israël zal benauwd wezen en omringt door vijanden, ze staan op het punt om vernietigd te worden, maar dan het grote wonder, ze zullen tot God roepen en Hij zal hen horen en zal hen verhoren. De vijanden zullen het onderspit delven en Hij zal Zijn volk zelf bevrijden en dan zal geheel Israël zalig worden. Wat een wonder, ze zullen gaan geloven in Jezus die zij zelf doorstoken en gekruisigd hadden. En als dan, dan zal het einde aanstaande zijn. De hemelen zullen tekenen verheffen, de zon en de maan zullen geen licht meer laten zien en de sterren zullen van de hemel vallen en dan zal God het teken geven. Ik zal komen. Het getal der uitverkorenen is vervuld. Ja Mijn kinderen mogen thuis komen. Zie daar komt Hij op de wolken rondom een leger vol van engelen. Zo komen we bij ons laatste punt gemeente. Jezus wederkomst.

 

3.      Jezus wederkomst.

Ja voor dat Jezus wederkomt zullen er eerst vele profetieën in vervulling gaan. Pas dan zal Hij terugkomen. Bij het vorige punt hebben we stil gestaan wat er allemaal zal plaats vinden in de eind tijd.  We zullen nu horen over Jezus wederkomst en hoe we daar op voorbereid voor kunnen zijn.

Allereerst wil ik graag nogmaals het gedeelte lezen met jullie uit Lukas 17 vers 25-33 en met name zullen we stil staan bij vers 33-36. Vers 33 is de kern van deze verzen:  Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden.

 

We zien hier 2 verschillende soorten mensen:  de een zoekt zijn leven te behouden en zal het verliezen. De ander zal het leven verliezen en toch het leven ontvangen.

Wat bedoelt de Heere Jezus hiermee door dit te zeggen?  Namelijk , er zullen 2 soorten mensen in de eindtijd zijn. We zullen eerst bij de eerste soort mens stil staan.

De Heere spreekt met name over 2 soorten mensen die alle 2 Het Woord kennen en horen. Ze kennen het alle 2, zo zitten ze alle twee in de kerk. Dat kan zomaar gebeuren.! 2 mensen die naar de kerk gaan en toch zo heel anders, verschillend van elkaar. De een kent God alleen in Zijn Woord, de ander kent Hem met name ook in een persoonlijk geloof. Zo spreekt de Heere Jezus over 2 vrouwen in een molen, ze malen alle twee en toch zal er een verlaten worden en de ander zal aangenomen worden. Dat komt omdat bij die ene het geloof niet waarachtig en echt is, maar wat uit stoppels bestaat en uit hooi, de ander heeft zijn geloof op steen gebouwd op het ware fundament: Christus zelf.  Als bij die ene mens die Christus niet persoonlijk kent in de verdrukking valt en in vervolging, zal hij of zij maar een ding doen. Weg van dat alles , hij zal zijn leven proberen te behouden. Ja zijn leven is hem liever dan Jezus. Hij kiest liever voor Jezus te verloochenen en te leven dan Jezus te belijden en te sterven. Ook al behoud hij het leven, hij verliest het eeuwige leven.

Die andere mens zal in vervolging en verdrukking het heel zwaar hebben, de strijdt zal bitter zijn, maar door het ware geloof wat op Jezus gevestigd is zal het standhouden, ook als kost dat hem of haar zijn eigen leven. Hij verliest het tijdelijke leven , maar ontvangt het eeuwige leven. Zo zien we dus 2 soorten mensen gemeente. De ene zal aangenomen worden en de ander zal verlaten worden. Weet u bij welke u hoort? Ze gaan inderdaad alle 2 naar de kerk, ze lezen alle 2 Gods woord, maar toch als er verdrukking komt zal de een voor de makkelijkste weg kiezen om zijn leven proberen te behouden en inderdaad hij zal juist het tegenovergestelde bereiken. Hij zal het juist verliezen. Maar de ander verliest het leven en ontvangt daarmee het eeuwige leven omdat Hij Jezus liever heeft dan de wereld en het tijdelijk leven. Voor wie zou u kiezen als er vandaag een soldaat voor u zou staan met een wapen? Het gebeurd in verscheidene landen zoals Nigeria, andere landen in Afrika en in Noord Korea. Met de dood voor ogen , kiezen  de verdrukte en lijdende kinderen van God toch voor Jezus, omdat Hij hen de kracht geeft om te volharden tot het einde en Zijn naam te belijden, ook als kost hen dat hun leven. Voor hen is het volgende zinnetje zo belangrijk geworden: Geef mij Jezus of ik sterf, buiten Hem is enkel zielsverderf. Ze kunnen niet meer zonder Hem. Dat is het ware kenmerk van een christen. Hij of zij kan niet meer zonder Hem leven, Hij is voor hen alles geworden . Is Hij voor u alles geworden? Weet u bij welke soort mens u hoort? Die het leven verliest en  het eeuwige ontvangt of die het tijdelijke leven behoud en het eeuwige verliest? Weet Hij komt spoedig terug. Wordt u aangenomen of wordt u verlaten? Als u Hem verlaat , als u Hem verloochend word u eens verlaten en zal u eens verloochend worden, maar als u Hem beleid, word u beleden voor Gods troon der genade door Jezus Christus zelf en als u dan zal sterven , komt u bij Hem, bij uw redder en  uw zaligmaker.

 

Zie Hij komt terug de aarde zucht. De aarde is in barensnood en wacht op de verlossing door de wederkomst.

Wanneer komt Hij terug?  Als alle profetieën in vervulling zijn gegaan, als het evangelie overal is gepredikt en als het getal der uitverkorenen vervuld is. Weet u nog van die koninklijke bruiloft waar we het zo even straks over hadden? Hij wacht op uw antwoord. Het getal der uitverkorenen is nog niet vervuld. Zie Hij wacht nog op u. Maar als u een excuus verzint, is het te laat en dan gaat de nodeging naar anderen.

 

  • Zie Hij komt terug, Hoe komt Hij terug?

Als eerst komt Hij (God) terug als de schepper van Hemel en aarde en Jezus als Heerser over de wereld, als verlosser, als redder , als Heiland en als overwinnaar.

Hierin zien we een verband met de Hemelvaart zelf,  Christus voer op als verlosser, als redder , als Heiland en als overwinnaar en op dezelfde wijze zal Hij eens ook terugkomen. In kracht en in heerlijkheid. Ieder oog zal Hem aanschouwen. Een ieder zal Hem eens ontmoeten. Ook al willen ze Hem nu niet kennen, ook al doen ze of Hij niet bestaat in hun ogen, ze zullen Hem ontmoeten en ze zullen Hem zien in kracht en in heerlijkheid.

 

Daar komt Hij op de wolken , zoals de engelen hadden geprofeteerd aan de discipelen, opdelfde wijze als Hij heenging komt Hij ook terug. Alleen er is een verschil Hij ging heen om plaats te bereiden en als voorbidder voor ons te bidden. Maar als Hij terugkomt, komt Hij terug om te oordelen de levenden en de doden. Degene die in Christus ontslapen zijn zullen dan bij Hem komen, maar voor degenen die het tijdelijke leven meer achtten dan het eeuwige, zullen gaan naar de hel. Laat het niet zover komen gemeente!

 

Zie Hij komt terug. Een verlossing voor Zijn natuur. De dieren zullen straks in vrede naast elkaar kunnen leven en de natuur zal geen rampen meer voortbrengen. Maar ook is het een verlossing voor de mens. Een verlossing? De verlossing voor de mens!! Voor de christen die zwaar heeft moeten lijden onder de tirannie van de vijand. Voor hen is het een verlossing. Voor eeuwig vrede, voor eeuwig bij Hem. Is het ook uw verlossing? Is het ook uw troost? Voor hen is dit lijden in deze wereld niet meer als een uitzien naar het naar het toekomende en het eeuwige  Koninkrijk van God.

 

Maar nu leven we nog in de eindtijd, de wederkomst zal nog plaatsvinden en die wederkomst komt steeds dichterbij. Het is slechts de vooravond voor Zijn wederkomst. Wees waakzaam en laat u niet verleiden door de strikken van de satan. Lukas 21 vers 28 : Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.

 

Ja die tekenen geven hoop voor de levende kerk, want zie Hij komt, Hij komt om Zijn kinderen thuis te halen. Dat is de hoop van de levende en verwachtende kerk. Is het ook de hoop van u? verwacht u Hem ook? Als u Hem niet verwacht, zal Hij voor u komen als een dief in de nacht, geheel onverwacht en bent u dan bereid? Gelijk als het in de dagen van Noach was, ze feesten, ze dronken, ze vierden feest en nog zo veel meer en ze hadden niet in de gaten dat de zondvloed dichter en dichterbij kwam, tot hun eeuwig verderf. Zo zal Hij ook komen als u Hem niet persoonlijk kent en ieder die dan Jezus op de wolken ziet heenkomen, zal proberen weg te vlieden , ach waarheen? God vind hen overal. O laat dan de bergen ons toch verpletteren schreeuwen angstige mensen, maar ook dat zal niet gebeuren. Een ieder zal Hem zien en voor Hem in het gerecht verschijnen. Zelfs de doden die eens jaren geleden zijn gestorven, zij zullen opstaan en zij zullen geoordeeld worden , een ieder naar hetgeen zij hebben gedaan, hetzij goed , hetzij slecht. De een zal weggestuurd worden en dan ander zal aangenomen worden. Is dat niet eerlijk gemeente? God zal oordelen rechtvaardig zoals Zijn wet eist.

 

Gemeente we gaan eindigen, zie de discipelen turen nog naar de hemel, daar gaat Jezus heen, maar de engelen vertellen hun , zie Hij zal eens terugkomen zoals gijlieden Hem eens had zien heenvaren. Wat een vertroosting was dat voor hen, Hij zou weer terugkomen en bij Zijn wederkomst zal Hij hen eens thuishalen waar ze eeuwig bij Hem zullen mogen zijn.

 

Anno 2015 , is dit jaar de dag van de wederkomst? Het is alleen God die het weet. Maar een ding is zeker, veel langer zal het niet meer duren, de wederkomst is aanstaande. Wees daarom bereid gemeente, waakt en bid, opdat de duivel u niet verleidde.

 

Zie daar komt Hij, zoals belooft, zoal voorzegt. Op de wolken. In volle heerlijkheid en majesteit  en dan zal iedereen belijden:  Hij is alleen en Hij was alleen de ware God. Zie daar komt Jezus terug, Hij zet Zijn voeten op de Olijfberg. Zijn kinderen worden opgenomen en varen met Hem ten Hemel op en hoor wat de engelen en Zijn kinderen zingen:

 

Verhoogt, o poorten, nu den boog!
Rijst, eeuwge deuren, rijst omhoog!
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen.
Wie is die Vorst, zo groot in kracht?
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht;
Hem eren wij met lofgezangen.

En zo zingend gaan zij ten hemel in om daar eens voor eeuwig te zullen zingen voor Zijn troon.

Halleluja Amen.

 

 

Psalmenkeuze:

Voor de preek

 

Psalm 24 vers 4

4.Verhoogt, o poorten, nu den boog!
Rijst, eeuwge deuren, rijst omhoog!
Opdat de Koning in moog' rijden.
Wie is die Vorst, zo groot in eer?
't Is God, d' almachtig, Opperheer.
't Is God, geweldig in het strijden.


Psalm 24 vers 5

5.Verhoogt, o poorten, nu den boog!
Rijst, eeuwge deuren, rijst omhoog!
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen.
Wie is die Vorst, zo groot in kracht?
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht;
Hem eren wij met lofgezangen.

 

Psalm 47 vers 1,3,4

1.Juicht, o volken, juicht,
Handklapt, en betuigt
Onzen God uw vreugd.
Weest te zaam verheugd;
Zingt des Hoogsten eer;
Buigt u voor Hem neer.
Alles ducht Zijn kracht;
Alles vreest Zijn macht;
Zijne majasteit,
Maakt haar heerlijkheid,
Over 't rond der aard',
Wijd en zijd vermaard.

 

3.God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaan,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof,
Met een zuivren galm,
Met een blijden psalm.
Hij, de Vorst der aard',
Is die hulde waard.

 

4.Zingt des Hoogsten eer'
Opdat ieder leer',
Hoe Hij heerst alom
Over 't heidendom.
Hoe Hij van Zijn troon
Geeft Zijn rijksgeboon,
Daar het al voor bukt,
Eedlen, gans verrukt,
Nu hun 't Goddlijk licht
Straalt in 't aangezicht,
Delen in ons lot,
Eren Abrams God.

 

Na de preek

 

Gezang 5 vers 3

3. Uw koninkrijk koom' toch, o Heer'!
Ai, werp den troon des satans neer!
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

 

Psalm 118 vers 13 en 14

13. Gezegend zij de grote Koning,
Die tot ons komt in 's Heeren Naam;
Wij zeegnen u uit 's Heeren woning;
Wij zegenen u al te zaam.
De Heer' is God, door Wien w' aanschouwen
Het vrolijk licht, na bang gevaar.
Bindt d' offerdieren dan met touwen
Tot aan de hoornen van 't altaar.

 

14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit.
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's Heeren goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!