1e paasdagpreek 5 april 2015: thema: Jezus niet dood maar Levend!!

Thema                                 Jezus niet dood maar Levend!!

 

Lukas 24 vers 1-7

Johannes 2 vers 18 -22

Tekst : Lukas 24 vers 5 b : Wat zoekt gij den Levende bij de doden?

 

1.       Zoekend naar Jezus

2.       Een leeg graf

3.       Jezus gevonden

 

Gemeente: We zullen bij 3 punten stil staan 1.Zoekend naar Jezus 2. Een leeg graf 3.Jezus gevonden. Gemeente vrijdag hebben we stil gestaan bij het sterven van de Heere Jezus. Vandaag horen we over de opstanding van de Heere Jezus. Beschreven uit Lukas 24 en als tekst luisteren wij vandaag naar vers 5b: Wat zoekt gij den Levende bij de doden?

 

1.Zoekend naar Jezus

We delen dit punt in drieën. Allereerst kijken we naar Maria die Jezus zoekt, als tweede de discipelen( Johannes en Petrus) die op zoek gaan naar Jezus en als laatste u en wij zoekend naar Jezus.

 

Het is zondag morgen. We zien verscheidene vrouwen naar het graf gaan, het zijn Maria Magdalena en Maria de moeder van Jezus en nog enkele andere vrouwen. Diep bedroeft gaan ze naar het graf. Ze willen Jezus gaan zalven, maar als ze bij het graf komen schrikken ze. Er zitten twee engelen in het graf en de steen van het graf is weggerold. Waar is Jezus? Is Hij soms weggenomen door iemand? Nee dat gelukkig niet de engelen beginnen te spreken :  Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan. Wat een boodschap Jezus is opgestaan.!! Ze konden het zich nauwelijks voorstellen. Angst, vrees, maar toch ook die blijdschap van het net gehoorde nieuws van de engelen vervult hun harten. Ze gaan haastig op pad. Ze willen Jezus zien, ze willen naar Hem toe, Hem dienen, Hem aanbidden en ook dit grote wonder aan de discipelen vertellen. Zo gaan ze zoekend op weg naar Jezus.

 

Bij het graf komen ze iemand tegen: Het is Jezus, maar vol van haar verdriet heeft Maria niet door dat het Jezus is, maar denkt dat het de tuinman is. Jezus zegt Maria, en Maria ziet het, het is Jezus. Rabbouni, meester is haar reactie. Meester, dierbare Heiland. O wat is ze blij ,ze kan haar geluk niet meer op. Ze valt aan Zijn voeten neer. De voeten die ze eens gezalfd heeft en met haar haren afgedroogd heeft. Op die voeten kust ze haar dierbare Heiland. Ja ze zocht Jezus en heeft Hem gevonden.

 

Jezus had al geprofeteerd dat Hij zou opstaan, maar toch hebben zij Zijn woorden niet verstaan in die tijd, maar pas nu ging de schrift voor hen open en de woorden van de profetie. Ja ze hadden hun meester en Heiland weer gevonden. Degene die hen zo dierbaar was. Jezus. Wat hadden ze kort daarvoor nog zoveel verdriet geleden op die Goede Vrijdag avond. De dood van hun meester ze begrepen het niet. Waarom moest Hij toch sterven? Zouden ze Hem nooit meer zien? Maar nee, de schriften gingen open en de woorden van de profetie kwamen in hun hart. Ze werden indachtig aan de woorden die Hij ooit gesproken had en wat de engelen zo juist gezegd hadden. Gedenkt dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derden dage wederopstaan. Ja Heugelijke tijding, bron van hartsverblijding , evangelie woord! Hun meester was er weer, Hij was opgestaan. Zijn woorden waren werkelijkheid geworden. O wat hadden ze Jezus voor altijd toch bij hen willen houden, maar Hij zou ook moeten heen gaan naar Zijn Vader. Zijn werk was immers volbracht.

 

De straf was volkomen betaald, de beker tot de bodem toe leeg gedronken, de duivel verslagen en de dood overwonnen. Wat was dat een blijde boodschap! Het evangelie werd werkelijkheid. De weg tot verzoening tot God werd weer toegankelijk. O wat waren ze blij en ik hoop dat zij toch niet de enigen waren, maar dat u vandaag ook zo blij bent. Christus is opgestaan, de vloek betaald, er is genade voor mij te krijgen door Jezus. Ja die vrouwen hadden niks meer te vrezen, hun liefste die hen kocht met Zijn dierbaar bloed had hen vrijgemaakt van al hun zonden. Wie kon hen nog wat aan doen. De wrede heersers van die tijd wel ja, maar daar waren ze niet meer bang voor. Door Jezus dood was hen het eeuwig leven toebereid en eens daar verlangden ze naar, zou Jezus ook hen opnemen in heerlijkheid. Verlangt u daar ook wel eens naar gemeente? Ziet u daar ook naar uit? Of , ik durf het bijna niet te vragen, bent u op vrijdag niet langs het kruis geweest? En zijn uw zonden niet vergeven? Gemeente weet waar u mee bezig bent.!! Als u vrijdag niet bent langs geweest bij het kruis, dan kruisigt u Hem vandaag opnieuw en zegt u ten diepste opnieuw tegen Hem wat ze zo ongeveer 2000 +-  jaar tegen Jezus riepen: kruis Hem , kruis Hem. Is dat niet te zwaar omdat te zeggen..? Vind u dat? Weet u al die zonden die je elke dag doet, doen de Heere verdriet , zij gaan tegen Zijn wet in en voor die zonden moet betaald worden. U kunt kiezen vandaag. Of Christus betaalt voor uw zonde of u zult dat zelf eens moeten  doen en die zonde kunt u alleen betalen door eeuwig naar de hel te gaan. Gemeente laat het toch zover niet komen. Roept Hem aan , op de dag van de benauwdheid, want deze zonden maken u toch benauwd of laten ze u helemaal koud en doet het niets met u? Heden is er nog verlossing, op de dag van de opstanding.!!

 

Jullie kennen vast wel de foto die in het boek van Bunyan staat. In de Christenreis naar de eeuwigheid. Die foto dat Christen met zijn zwaar beladen pak aankomt bij het kruis. Daar valt die toren hoge schuld van zonden in het open graf van Jezus en verdwijnt daar voor altijd.

 

Zou u ook niet langs gaan vandaag , langs het graf van Jezus. Hij is opgestaan.!! Hij is opgestaan. De straf is betaald voor de zonde. Het zonde pak van Christen verdween in het open graf van Jezus. Ga toch gemeente naar het graf van Hem, als u nog niet daar bent geweest, laat daar dat zonde pak toch vallen. Dat pak wat zo knelt, die banden die zo knellen. Hij verbreekt ze en de loden last verdwijnt in het open graf. Bevrijd van alle zonden, bevrijd van de angst van de hel. Waar ik straks alle troost moet missen en waarin ik omringt zal worden door droefenissen. Als ik daar heen moet gaan als ik niet verlost word van mijn zonden, van mijn schuld.

 

Voor Maria en de andere vrouwen werd dit Heilsfeit de verlossing van hun zonde en de belofte om eens met Hem te zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd. Niets meer toch. Neem de wereld geef mij Jezus. Hij word het rustpunt van mijn hart en in Hem lig ik geborgen en ben ik veilig. Wat zou ik dan nog vrezen. In deze wereld is er nog zoveel te vrezen. Zoveel ellende, maar als mijn redder is geworden hoef ik niets te vrezen.

 

De vrouwen gaan op weg naar de discipelen en vertellen hun wat ze gezien hebben, maar de discipelen geloven de vrouwen niet. Jezus dood, hoe kan Hij nu ineens levend zijn. Ja die vrouwen zijn natuurlijk overstuur. Het is ook niet niks wat ze hebben meegemaakt, ze zullen het zich wel ingebeeld hebben, maar toch twijfelen de discipelen daaraan. Zou het misschien toch waar zijn. Wat zou dat een wonder zijn. Petrus en Johannes kunnen zich niet langer bedwingen, ze gaan op zoek naar Jezus. Ze willen het met eigen ogen zien. Zo komen ze daar bij het graf. Ja de steen is weg. Wat vreemd, zouden de vrouwen dan toch gelijk hebben gehad? Johannes komt het eerst bij het graf aan. Het graf is leeg! Ook Petrus komt aan bij het graf, hij gaat naar binnen. Zie de doeken liggen opgevouwen op een steen en de zweetdoek ligt opgerold op een andere plaats. Zou het dan toch waar zijn? Zou Jezus echt opgestaan zijn? Ze konden het eigenlijk niet geloven. Ze gingen bedrukt weer naar de andere discipelen terug. Waar was Jezus toch? Die avond kwamen de discipelen bij elkaar, alleen thomas ontbrak en plotseling stond Jezus in het midden. Hij liet Zijn wonden zien en de gaten in Zijn handen. O wat waren de discipelen blij. Jezus leefde , Hij was opgestaan. Wat een heugelijke tijding. Jezus verrezen uit de dood. Ze handen hun meester weer gevonden.

 

En gemeente? Hoe staat het met u vandaag? Heeft u Jezus vandaag al gevonden? Hij openbaart zich vandaag door Zijn Woord en door de prediking laat Hij zien dat Hij opgestaan is. Hij toont ons Zijn wonden, Zijn gaten in Zijnen handen. Gelooft u? Is Hij ook u verschenen, net zoals bij Maria en de discipelen? Dat kan toch niet? Jezus laat zich toch niet zien in deze tijd, dat gebeurde toch alleen tijdens zijn rondwandeling op de aarde zo’n 2000 jaar geleden? Nee inderdaad verschijnt Jezus niet in persoon aan u, maar Jezus laat zich wel zien door Zijn woord en door Zijn Woord laat Hij ook Zijn gaten zien in Zijn handen en voeten waardoor wij de spijkers hebben geslagen.

 

Ik weet, zoeken naar Jezus kan zo moeilijk zijn. De hemel lijkt wel een koperen hemel en als ik de bijbel lees kan het wel is lijken of het mij niets doet. Weet u, bid u er ook om? Gaat u , in uw binnenkamer ook in gebed om te vragen als u Hem mag vinden? Dat is echt belangrijk gemeente, zonder bidden komt u er niet. Stort heel u hart voor Hem uit, zeg het maar, vertel alles maar aan Hem. Dat de strijd zo moeilijk is, dat ik zo zondig tegen u en geen  berouw daarvan heb. Dat ik u geen eens zoek en dat bekering zo moeilijk is, omdat ik ten diepste zelf niet wil. Vertel het aan Hem. Roept Hem aan in de dag van benauwdheid. Hij heeft beloofd: wie bid zal gegeven worden en wie zoekt zal vinden. Bent u al op zoek naar Jezus? Bent u al de smalle weg opgegaan?  Zoek en vind. Want een ieder die klopt zal opengedaan worden. Zal God u gebed onverhoord laten? Hij heeft u lief, Hij heeft toch niet voor niets Zijn Zoon tot in de dood gegeven voor u? Zoekt en u zult vinden. Laat u niet verleiden door de duivel en denken het komt wel, ik heb het nu zo druk, misschien straks of later als ik wat ouder ben. Misschien word u niet veel ouder, misschien is dit uw laatste dag wel! U zult er eeuwig spijt van hebben dat u niet hebt gezocht naar Jezus, want een ieder die niet zoekt zal ook niet vinden.  Belooft  u het ? Gaat u vandaag op zoek? Jezus wacht op u, met open armen. Op u, de verloren zoon of dochter. Hij staat vandaag de dag van de herdenking van Zijn opstanding opnieuw op de uitkijk. Komt er al iemand, is er al iemand op zoek naar Mij? Uit zichzelf kunnen ze het niet, maar de Vader trekt ze. Ziet Hij u vandaag komen? Laat het zo zijn gemeente.

We willen nu stil staan bij punt 2 : een leeg graf

 

2.Een leeg graf

Toen Maria en de andere vrouwen bij het graf gekomen waren, schrokken ze erg. De steen was weggerold en het graf was leeg. Waar was Jezus? Maar in het graf zaten 2 engelen die hen het blijde woord brachten: Hij is hier niet , Hij is opgestaan. Wat een wonder Jezus leefde weer. Ze hadden het kunnen weten. Jezus had het hen voorzegt: breekt deze tempel en in drie dagen zal ik dezelve oprichten de tempel van zijn lichaam en dat was niet de enige tekst die zijn sterven en opstanding profeteerden. De profeet Jesaja profeteerde er al van en in heel de bijbel lezen we over Jezus komst naar deze wereld en Zijn sterven. Maar de vrouwen hebben geen seconde daar aan gedacht. Ze beseften nog niet dat Hij voor hen zou sterven en dat Zijn sterven was om de vloek en de zonde van de wereld te betalen. O Maria hebt u Zijn woord niet verstaan toen Hij tot u sprak? O Petrus gij wist toch dat Hij zou sterven en opstaan Hij heeft het u voorzegt: Mattheus16 vers 21: Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. Maar Petrus heeft het niet verstaan, hij ging bedroeft naar huis. En heeft u het verstaan? Ja wij kennen de geschiedenis, we weten precies hoe alles gegaan is en geloven wij dat ook?

 

Er zijn helaas predikanten die belijden dat Christus niet opgestaan is en andere zeggen zelfs dat Hij nooit bestaan heeft. Terwijl toch de schrift getuigd van Zijn sterven en van Zijn opstanding. Ook al kan je net zo hard zeggen dat Jezus nooit bestaan heeft, het is wel zo, de tekenen van Zijn eerste komst op aarde Zijn nog steeds zichtbaar. Onze jaartelling herinnerd ons aan het feit dat Jezus geboren is en dat is niet het enige waaraan we kunnen zien dat Hij bestaat. Ook door Zijn woord, openbaart Hij en spreekt tot u als de opgestane Heere en als Hij tot u spreekt ziet u Zijn wonden en de gaten in Zijn handen, de gaten die u veroorzaakt heeft.

 

Wist u ook dat het Christendom de meest vervolgde godsdienst is door alle tijden heen in de gehele wereldgeschiedenis? Zeker na Zijn opstanding kreeg de duivel een moeilijke strijd. Christus was weer opgestaan, Hij was verslagen. Er was weer een weg van God naar mens. De mens kon weer zalig worden. Aan het Heilsfeit kon hij niks meer veranderen, maar wel aan de mensen die het evangelie kregen te horen. Hij bracht vervolging in de gehele wereld, om zo ons van Christus te weerhouden en niet meer te willen geloven in Hem, want hoe kun je nou geloven in een God die dit allemaal toelaat, die vervolging enz? Het is Gods beproeving hoe sterk mijn geloof is en hoeveel ik van Hem hou. Ook werkt de vervolging kastijding. Zelfbeproeving, is mijn geloof een waar geloof en zo word het kaf tussen het koren gezuiverd. Dat neemt niet weg dat

vervolging een verschrikkelijk iets is, maar door te lijden ga je ook zelf zien hoe jouw persoonlijk geloof is tot God.

 

Wat houd het in dat Jezus opgestaan is? Onze Catechismus verwoord het als volgt:  Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste, heeft Hij door zijn opstanding den dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door zijn dood ons verworpen had, kon deelachtig maken. Ten andere, worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde, is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

3 punten dus waarom Christus moest opstaan. Ten eerste door de opstanding werd de dood overwonnen en maakte Jezus de weg tot verzoening met God weer mogelijk door de schuld te betalen aan het kruis. Het 2 en derde wat de Catechismus antwoordt is: Ten andere, worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde, is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

 

Door Zijn opstanding worden wij verzekerd dat wij even zoals Hij zullen opstaan en met Hem het eeuwige leven zullen beërven. Zijn opstanding laat al iets zien van Zijn tweede komst op aarde. De wederkomst. Dan zullen alle doden opstaan. De ene tot eeuwig behoud , de ander tot eeuwig verdoemenis. Voor degenen die in Christus ontslapen zijn is deze dag, een troostrijke dag. Ze zullen opstaan met een nieuw lichaam, wat nooit meer pijn kan lijden en ze zullen eeuwig bij Hem zijn.

 

Daarom is ook de reden dat christenen zich niet laten cremeren , maar begraven. Ze verwachten de opstanding en het nieuwe lichaam. Ook willen ze net als Hem begraven worden, om zo ook net als Hij op te staan in een nieuw leven. Als je , je laat begraven geef je , je lichaam als het ware terug aan de aarde. We waren stof en zullen als stof wederkeren. Crematie was een gebruik bij de Romeinen en Germanen. Ze geloofden niet in de opstanding, wat was het nut dan nog van het lichaam om dat te begraven als het toch niet zou opstaan? Dus ze verbrandden het, maar wij als christenen geloven in de opstanding en in de verlossing van het lichaam. Daarom begraven wij onze doden.

 

 Er zijn helaas ook mensen die zich laten cremeren omdat ze juist wel beseffen dat God bestaat. Ze denken door zich te laten verbranden, zo aan het eeuwig oordeel te kunnen ontkomen, want God kan toch niet van as weer een lichaam maken. Maar dat is wel zo van al die mensen die het oordeel op zulke wijze willen ontvluchten ontkomt er geen een, ze zullen allemaal verschijnen voor Gods rechterstoel op de oordeelsdag , degenen die zich lieten cremeren en zelfs hun as over de zee lieten uitstrooien. Ze zullen allemaal op de oordeelsdag voor God staan. Degenen die in de zee eens verdronken, ze zullen weer opstaan. Degenen die door wilde dieren verscheurd werden, ze zullen weer opstaan. Ze zullen allen voor Gods rechterstoel staan. Er is geen weg mogelijk om daar aan te ontkomen. Ook u zult eens voor Zijn rechterstoel staan en wat zal Hij tot u zeggen? Gaat weg van Mij of Gij gezegende komt in, in het koninkrijk de hemelen?

 

Ja het lege graf was niet iets verschrikkelijks zoals eerst de vrouwen dachten, nee het was iets heerlijks. Als Christus alleen gestorven zou zijn en niet zou zijn opgestaan zou de dood niet overwonnen zijn geweest. En zoals Paulus zegt : indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. Dat lege graf hield veel meer in dan dat wij dachten. De overwinning van de dood, en de volbrenging van het offer van Christus, door Zijn opstanding werd Zijn offer, Zijn sterven helemaal volbracht en werd de verzoening pas mogelijk na Zijn opstanding. Als Hij niet was opgestaan, zou ook u geloof ijdel zijn en zou u ook vergeefs hier zitten. Maar Hij stond op. U Zij de Glorie.!!

Door Zijn opstanding werd geloven niet iets nutteloos ,maar iets zinvols, iets troostvols. Jezus stierf voor mij en Hij stond weer op voor mij en door Zijn opstanding kan mijn zondige ik afsterven en worden mijn zonden betaald door Zijn bloed.

 

3.Jezus gevonden

We hebben eerst nagedacht over zoekend naar Jezus. Als tweede hebben we nagedacht over het lege graf en als derde willen we nadenken over het volgende punt: Jezus gevonden. Maria en de vrouwen gingen op zoek naar Jezus. Ze vonden een leeg graf. Jezus hun Heere was weg. Ze kregen de boodschap te horen: Wat zoekt gij den Levende bij de doden? Ze hadden geen acht gegeven op Zijn profetisch woord, dat Hij moest lijden en moest opstaan ten derde dagen. Zo stonden ze daar bij het lege graf. Ze gedachten niet aan Zijn woord, wat Hij gesproken had tot hen, maar toch mochten ze Jezus weer vinden. “Maria” Rabbouni, meester. Ze hadden Hem gevonden die zij zo innig liefhadden. Voor Zijn geboorte had Maria de moeder van Jezus nog geroepen, “Mijn ziel maakt groot den Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;” Ja na Zijn opstanding ging ze pas echt ervaren Hij is mijn zalig maker. Hij had Zijn leven over voor mij, om mij te redden. Ik hoop ook dat u vandaag dat mag nazeggen : Ja Mijn ziel maakt groot den Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; Omdat Hij het gedaan heeft. Wie kan die prijze dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid voldoen? Ja Hij, Hij betaalde met Zijn volkomen offer. Zijn leven. Dat was niets zomaar iets gemeente. Dat betekende ook een strijd tegen Zijn menselijke natuur in. Hij deinsde er voor terug in Gethsemané. Vader indien mogelijk laat toch deze drinkbeker van Mij voorbij gaan, maar niet Mijn wil, maar uw wil geschiede Heere en toch ging Hij vrijwillig de dood in, als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Hij ging vrijwillig de lijdensweg in gemeente ,voor u. ja wat kunnen wij daar ook zoveel van leren. Dat wij geduldig en trouw zonder mopperen ons kruis moeten dragen ook op onze lijdensweg. Al worden we uitgescholden voor christen, al worden we bedreigd ,met de dood, al worden we in de gevangenis geworpen, al worden we gedood. Laten we ons kruis vrolijk dragen zoals de Heere het in Zijn woord gebied. Want we mogen weten lijden is tijdelijk, maar het is toch de moeite waard! Het gaat uit naar het eeuwig vaderhuis, waar nooit meer, nooit meer pijn en verdriet zijn zal. O gemeente hebt u het al meegezegd met Maria : mijn Zaligmaker. Is Hij al uw zaligmaker geworden? Is het Pasen geworden voor u? Heeft u Hem gevonden gemeente? Bent u vrijdag naar het kruis geweest, hebt u vandaag bij het graf gestaan? Hij is hier niet, Hij is opgestaan. Of zoekt u de levende nog steeds bij de doden. Dat u niet wil geloven dat Hij opgestaan is. Dan is uw geloof ijdel zoals Paulus het zegt. Laat dat niet zo zijn gemeente. Nog erger kan het ook dat u de levende God niet zoekt in Jezus de opgestane Heere, maar in uw dode afgoden. De afgoden waarvan uw denkt dat zij u kunnen redden en een fijn leven kunnen bezorgen. Doe dat toch niet. Want dat kunnen zij niet. Al lijkt het misschien voor een tijdje. Schijn bedriegt, u zult daar achter komen op de oordeelsdag. Kunt u gelukkig zijn met een dode afgod terwijl Jezus de levende u word aangeboden. Jezus biedt u het eeuwige leven , terwijl de afgoden u alleen maar brengen naar de eeuwige dood en ondergang. Ga toch niet met deze afgoden mee. U kunt er niet gelukkig van worden, straks niet, maar ook nu niet, ze bieden u toch geen troost, misschien afleiding of tijdelijk geluk, maar is dat in te wisselen voor het eeuwig geluk?

 

Zo zochten ook Petrus en Johannes Jezus en ze vonden een leeg graf. Bedroeft gingen ze naar huis. Tot op die avond toen ze samen waren, alleen Thomas was er niet. Toen kwam Jezus in het midden van hen. Vrede zij u lieden. Ze mochten Jezus vinden. Maar vonden ze Hem ook in hun persoonlijk geloof? Van verschillende discipelen kunnen we dat heel duidelijk lezen. Zoals voor het sterven van de Heere Jezus aan de avondmaalstafel Johannes aan de borst van Jezus viel om te vragen wie toch Hem zou verraden. Hij had Jezus zo lief, hij was ook een van de drie wie met Jezus in de hof van Gethsemane zich afzonderden om te bidden tot God de Vader. Ook bleek de liefde van Johannes tot Jezus op goede vrijdag, hij stond bij het kruis van zijn zaligmaker, Hij kon Jezus niet missen. Op de opstandingsdag was hij ook samen met Petrus naar het graf gegaan om te kijken of de vrouwen die gezegd hadden dat Jezus was opgestaan, werkelijk was opgestaan. Ja Johannes had Jezus gevonden en u? U ook? Mag u Hem door genade ook gevonden hebben. Ja dat gaat van kruis naar graf, van graf naar opstanding. Jezus stierf voor mijne zonde en Hij stond weer op, zodat ik met Hem eens zou opstaan in een nieuw leven.

 

Van Petrus zien we in de schrift ook heel duidelijk de liefde tot Jezus. Zo lezen we dat Petrus zegt nadat Jezus vraagt wie zegt gij dat ik ben? Petrus zij: Gij zijt de Christus de Zoon des levenden Gods. Hij wist wie Jezus was, de Zoon van God, Zijn Heere en Heiland. Hij was het ook die zij toen Jezus zij: Gij zult allen aan Mij geergerd worden in dezen nacht; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Petrus zij: Al werden zij ook allen aan U geergerd, ik zal nimmermeer geergerd worden. Petrus had Jezus lief, nooit zou hij Jezus in de steek willen laten, hij zou hem met alles wat hij had verdedigen, zelfs zijn eigen leven had hij daarvoor over. Maar Jezus zij:voorwaar, Ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen. Ja Petrus verloochende Jezus, ook al had hij Hem lief, hij was bang voor zijn eigen leven. O wat had Petrus na zijn verloochening veel verdriet, Hij had zijn liefste, zijn meester verloochent van wie Hij zoveel hield.

 

Jezus stelde later zijn liefde op de proef. Petrus, hebt gij Mij lief? Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Tot driemaal toe vroeg Jezus aan hem, hebt gij mij lief. Petrus had Jezus 3 maal verloochend, Jezus stelde zijn liefde op de proef, Hij vroeg 3 maal hebt gij Mij lief. Ja Heere Gij weet, dat ik U liefheb. Ja Petrus was Jezus eigendom  geworden, Hij wist ik ben van Hem en Hij is van mij. O gemeente weet u dat ook? Bent u ook van Hem? Jezus vraagt het ook vandaag aan u. Hebt gij mij lief? U kunt alleen maar ja of nee zeggen. Jongeren wat zeggen jullie? Is Jezus jouw dierbaar geworden? Is Jezus jouw leven van mijn leven geworden en Jezus dood, mijne dood? Weet Hij komt terug en dan moet je deze vraag beantwoord hebben: hebt gij mij lief? Heb jij Jezus lief? Kan jij , kan u , kan ik Jezus niet meer missen zoals Maria , Petrus en Johannes? Hoor , Petrus antwoord : Heere gij weet dat ik u liefheb. Zijn liefde voor hem, wat was die zo versterkt door Zijn sterven, Jezus had Zijn bloed gegeven voor hem, voor zo’n zondaar als hij, die Jezus verloochende. Maar Jezus vergaf zijn zonden. Hij was verlost, door Zijn zaligmaker. Jezus redder, zijn redder, uw redder?

 

Hebt u al geantwoord op Jezus vraag. Uit mijzelf kan ik niet zeggen ik heb U lief, want ik ben geneigd God , Jezus en mijn naaste te haten, maar God de Vader werkt de liefde voor de Zoon in het hart van de mens, in het hart van u, zo dat die niet meer kan zeggen ik ken U niet, maar zodat u, jij en ik ga zeggen: Heere gij weet dat ik U liefheb. Hij die voor mij stierf is mij dierbaar. Zijn bloed gestort voor mij, omdat Hij mijn schuld wilde betalen. Heere , mijn God u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. O dierbare Jezus, o lam van God, dat al de zonden de schulden van de wereld op zich genomen heeft en heeft mijn last gedragen. O dank u Heere, dank u, u bent  mijn liefste.

 

Is Hij uw liefste geworden gemeente , uw verlosser? Hij is naar de wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was om u en mij te redden en te verlossen. Waarom word Hij genoemd zaligmaker? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost ;daarbenevens,dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. We waren verloren, maar Hij wou ons redden, daarvoor ging Hij naar deze aarde, voor u en voor mij.

 

Jezus zaligmaker, Hij maakt mensen zalig, ja die het niet verdienen, mensen zo als u en ik. Bent u zalig gemeente? Bent u vrijgesproken. Dat kan alleen door het bloed van het lam. Ja daar is kracht wonderbare kracht, in het bloed van het lam, dat bloed schenkt vergeving, vergeving van zonden. Bent u rein, verlost van uw zonden? U bent vrijdag toch wel langs geweest bij het kruis? Of bent u maar gauw een ander zijweggetje in geslagen en kunt u Jezus lijden en sterven niet aanvaarden. Hij voor mij, dat kan niet, dat mag niet en dat wil ik niet. Hij onschuldige voor mij de dood ingegaan om mij te redden, ik begrijp het niet, maar ik wil dat niet. Ik wil me zelf redden, ik wil niet gered worden door het lam wat zich vrijwillig aan het kruis laat spijkeren, nee ik wil me zelf verlossen. Zit u zo in mekaar gemeente? Wilt u liever voor uw eigen zonden betalen, het kan, het kan?? Ja het kan ,maar u zult ze dan betalen door eeuwig in de hel te zijn. Hebt u dat er voor over? Nee toch. Zie daar HET LAM. Het offer voor u? Aanvaard het toch!! Neem het toch aan. Hij gaf zich in de dood voor u. Om u zonden te betalen. O wat ben ik u dankbaar, dat u dat wilde doen. Ik had niet kunnen betalen, maar dat u zich overhad voor mij, tot in de dood. Wat een liefde van U voor mij.

 

Hebt u Jezus lief gekregen? Is Hij uw liefste geworden? Ja dan kan de wereld u niks meer schelen. Nee want zij gaat voorbij met al haar begeerlijkheid, maar Hij blijft tot in eeuwigheid. Dat is dan toch hetgene waar het om draait? Ja Jezus vraagt hebt gij mij liever dan dezen? Liever dan deze aarde? Liever dan al uw vrienden en familie? Ja want als je Jezus gaat liefhebben komt Hij op de eerste plek en uw familie en vrienden op de 2de plek, want dit is het eerste en grote gebod: Gij zult den Heere uw god liefhebben met geheel uw hard en geheel uw verstand en met al uw kracht en het 2de gebod is : Gij zult u naast liefhebben als uzelfen. Ja Jezus komt op de eerste plek. Mijn eigen egoïstische ik moet het veld ruimen, Hij moet wassen , ik moet minder worden. Heeft Hij bij u al de eerste plek in uw leven ontvangen? Of is de wereld en haar begeerlijkheid uw dierbaarder of staan u vrienden, familie nog op de eerste plek. Laat dat toch niet zo zijn. Hij alleen komt de eerste plek toe in ons leven, Hij heeft het verdiend, niemand anders. Hij heeft ons gemaakt, daarom! Zouden we onze schepper niet alle eer geven? Hij heeft u geschapen. U bent Hem toch dank verschuldigd? Geef Hem de eerst en de beste plek in uw leven gemeente, laat Hem vandaag de eerste en uw liefste worden. De wereld kan hard aan u trekken, maar zij gaat eens voorbij. Geef Hem toch de eerste en beste plek in uw leven. Want Hij is het zo waard!!

 

Hij vraagt het vandaag aan u? Hebt gij mij lief? Wat is uw antwoord ? Ja Heere u weet dat ik U liefheb. En door uw offer ben ik vrij. Vrijgemaakt door uw bloed. Nu weet ik, ik ben van u en U bent van mij. Wie zou mij kunnen scheiden van de liefde van God? Geen mens, de duivel niet , de wereld niet, nee niets. Hij blijft van mij en ik van Hem. Ja God heb ik lief, want Hij heeft mij gered. Dank u Heere, dank u! U mijn Heere en mijn God. Wat zal ik de levenden zoeken bij de doden? Hij is daar niet, God zij dank!! Hij is niet dood maar levend!! Hij is opgestaan. Nu vangt het nieuwe leven aan. Het leven met Hem, door Zijn dood bereid een leven tot in eeuwigheid. O Heere wat verlang ik daar naar. Met u te leven tot in eeuwigheid. O Heere wat verlang ik daarnaar. Mijn ziel dorst daarnaar en roept O kom Heere Jezus, kom haastig, haal u bruid toch op, om die binnen te halen in uw koninkrijk. Zie Hij komt, ja  Hij zal komen. Mijn ziel wacht ongestoord op Hem. Ja Zijn komst is het die mijn Heil volmaken zal en daar bij Hem zal eeuwig gezongen worden; U zij de glorie. Zie daar komt Hij, mijn liefste en mijn Heiland. Amen.

 

Psalmen keuze:

Voor de preek

 

Psalm 40 vers 8

Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer',
Die naar U zoeken t' elken stond';
Leg steeds Uw vrienden in den mond:
"Den groten God zij eeuwig lof en eer!"
Schoon 'k arm ben en ellendig,
Denkt God aan mij bestendig;
Gij zijt mijn hulp, mijn kracht,
Mijn redder, o mijn God,
Bestierder van mijn lot,
Vertoef niet, hoor mijn klacht.

 

Psalm 98 vers 2 en 3

2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil om schenkt.
Juich dan den Heer' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
 

3. Doet bij uw harp de psalmen horen;
Uw juichstem geev' den Heere dank;
Laat klinken, door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank.
Dat 's Heeren huis van vreugde druise
Voor Isrels grote Opperheer;
De zee met hare volheid bruise,
De ganse wereld geev' Hem eer.

 

Psalm 89 vers 1,3 en 7

1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen;
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reen.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wanklen of bezwijken.

 

3. De hemel looft, o Heer', Uw wondren dag en nacht,
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht;
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen;
Want wie is U gelijk bij al de hemellingen?
En, welke vorsten ooit het aardrijk moog' bevatten,
Wie hunner is, o Heer', met U gelijk te schatten?

 

7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wandlen, Heer', in 't licht van 't Goddlijk Aanschijn voort;
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord   verhogen.

 

Na de preek

 

Psalm 52 vers 7

7. Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
Omdat Gij 't hebt gedaan.
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;
Uw waarheid zal bestaan.
Uw Naam is voor 't oprecht gemoed,
Van al Uw gunstvolk goed.

 

Psalm 130 vers 3

Ik blijf den Heer' verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den Heer',
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?