Lijdensverhaal

12-03-2015 19:00

Ik hoorde een menigte mensen roepen en schreeuwen. Ik liep dichterbij en ziet, er liep een man in het midden omringt door soldaten die deze man voortduwden. Ik liep nieuwsgierig mee in de rij en merkte al snel wie deze man was. Het is Jezus de koning der Joden spotten de mensen. Na een poosje lopen kwamen we bij een groot gerechtsgebouw. Jezus werd naar binnen gesleurd. Ik drong me zo dicht mogelijk tussen de mensen door naar voren in de hoop de stem van Jezus en De hogepriester Annas te horen, want ik hoorde dat hij door Annas werd ondervraagd. De hogepriesters vroeg Hem van Zijn leer. Dat verbaasde me, die hogepriester wist toch wat Zijn leer was? Ik hoorde Jezus iets later zeggen “wat ondervraagt gij Mij?”. Direct hoorde ik dat Jezus geslagen werd. Hij zei niks, Hij schold niet. Het verbaasde mij. Alleen hoor daar klonk de stem weer: “indien Ik kwalijk gesproken heb , betuig van het kwade en indien wel waarom slaat gij Mij?” Ik dacht na over deze woorden. Hij had niks gedaan. Hij sprak de waarheid. Ik hoorde rumoer en Jezus werd weer weggesleept uit het gebouw. Ze gingen Hem brengen naar Pilatus. Daar werd Jezus weer ondervraagd. Pilatus kwam na een poosje naar buiten en zij: ik vind geen schuld in Hem, zal ik Hem vrijlaten?

Tot mijn verbazing riep de menigte en de overpriesters “laat Barabbas vrij, maar kruis Jezus”. Ik voelde me huid bibberen en kreeg kippen vel. Deze Jezus sterven Hij had niks gedaan en een moordenaar vrij laten. Die gevaarlijk was, maar hoor ze riepen steeds harder: “kruisigt Hem”.

Jezus werd naar buiten gevoerd met een purperen mantel om en een doornenkroon op Zijn hoofd. Ik had medelijden met Hem. Jezus zou gekruisigd worden. Daar ging de stoet mensen weer. Jezus droeg een houten kruis op Zijn rug. Hij viel  en werd hard overeind getrokken. Een man die ik niet kende moest het kruis dragen voor Hem naar de berg Golgotha. Ik liep achterin in de stoet. Voor mij liepen huilende vrouwen. Ineens draaide Jezus zich om en sprak tot de huilende vrouwen. Ik kon de woorden niet verstaan.

We kwamen aan bij Golgotha. Jezus werd op het kruis gelegd. Ik hoorde geen vloek, geen geschreeuw uit Zijn mond. Hij Zij niks. Ik zag de spijkers in Zijn lichaam verdwijnen. Het bloed stroomde over Zijn lichaam. Het kruis werd overeind gezet. Ik bleef schuil achter sommige van de vrouwen die net huilend in de stoet liepen. Zo stonden we daar. Ik hoorde de woorden die Hij sprak tot 1 van de 2 moordenaars die ook naast hem Gekruisigd werden. Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Zou Jezus de echte  zoon van God zijn? Hij sprak nog verschillende andere zinnen uit. 1 daarvan trof mij. Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat zij Hij tegen het volk, tegen de beulen en de soldaten. Het werd donker iedereen werd bang wat gebeurde er? Velen gingen weg, maar ik bleef staan om alles te zien wat er hier gebeurde. Ik hoorde nog een zin.

Mijn God mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten? Daarna boog Hij het hoofd en stierf. Het huilde in mij. Een onschuldig mens. Tegen zoveel liefde kon ik niet op. Er kwam een aardbeving en sommige graven gingen open en die mensen stonden op. Het laken van het Heilige der Heilige scheurde van boven naar beneden. Er stond een hoofdman een eindje van mij vandaan. Hij zag het ook gebeuren en Hij verheerlijkte God .De hoofdman riep het uit: “waarlijk deze mens was rechtvaardig”. En ik geloofde en mocht door genade nu zien dat Hij die stierf Gods zoon was. Later toen Hij opstond hoorde ik het van zijn discipelen waarom Hij stierf ja voor mij. Mijn zonde. Omdat hij van mij hield. Tegen deze liefde en genade kon ik echt niet op. Ik werd gedoopt en als ik elke keer terug denk. Hij die spijkers voor mij in Zijn handen. Het bloed van vergeving stroomde over Zijn lichaam voor mij.

Dat was een Gods wonder. Vergeving voor mij, dat Hij die aan het kruis hing ook gebeden had voor mij.

 

Harm-Jan Breugem